- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 057)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៧ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភាគ៥៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា ថេរីគាថា

ឆដ្ឋភាគ

៥៧

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ថេរគាថា

 

57

សត្តកនិបាត

១​​​ ដល់ 

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ៥ អង្គ  គឺ​សុន្ទរសមុទ្ទត្ថេរ ១      លកុណ្តកភទ្ទិត្ថេរ ១

ភទ្ទត្ថេរ ១    សាបាកត្ថេរ ១    សរភង្គមហាឥសី​ ១    ពោលនូវគាថា

៣៥  ក្នុងសត្តកនិបាត ។

 

57

អដ្ឋកនិបាត

   ដល់ ១០

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរ ៣  អង្គ គឺ  មហាកច្ចាយនត្ថេរ ១    សិរិមិត្តត្ថេរ ១

មហាបន្ថកត្ថេរ ១    បានសំដែងគាថាទាំងឡាយ  ២៤  ក្នុង

អដ្ឋកនិបាត ។

 

 

នវកនិបាត

១១  ​​​ដល់ ១៣

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះភូតត្ថេរ  តែមួយអង្គឯង   ដូចជាកុយរមាស  ជាអ្នកឃើញពិត

បានសំដែងគាថា  ៩ ដែលមកក្នុងនវកនិបាត 

 

57

ទសកនិបាត

   ដល់  ២៥

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ទាំងឡាយ ៧ អង្គនេះគឺ  កាឡុទាយិត្ថេរ ១    ឯកវិហារិត្ថេរ ១    មហាកប្បិនត្ថេរ ១   ចូឡបត្ថកត្ថេរ ១   កប្បត្ថេរ ១   

ឧបសេនវង្គន្តបុត្តត្ថេរ ១      គោតមត្ថេរ ១ (បានពោល)  នូវគាថា

ទាំងឡាយ  ៧០  ក្នុង ទសកនិបាតនេះ ។

 

 

ឯកាទសកនិបាត

២៦  ដល់  ២៧

57

ឧទ្ទាន

 

57

អំពីសង្កិច្ចត្ថេរ តែមួយអង្គឯង  លោកមានកិច្ចធ្វើស្រេចហើយ

មិនមានអាសវៈ  ពោលនូវគាថា ១១នោះ  ក្នុង ឯកាទសកនិបាត ។

 

57

ទ្វាទសកនិបាត

២៨   ដល់  ៣១

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ទាំងឡាយ ២ អង្គនេះ គឺ  សីលវត្ថេរ ១   សុនីតត្ថេរ ១

សុទ្ធតែមានរិទ្ធិច្រើន  បានពោលនូវគាថា ២៤  ក្នុងទ្វាទសកនិបាត ។

 

57

តេរសកនិបាត

៣២   ដល់   ៣៤

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះសោណកោឡិវិសត្ថេរ  តែម្នាក់ឯង  ជាអ្នកមានឫទ្ធិច្រើន

ពោលនូវគាថា១៣   ដែលមកក្នុង តេរសកនិបាតនេះ ។

 

57

ចន្ទសកនិបាត

៣៥  ដល់  ៣៩

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ពីរអង្គនេះ គឺ រេវត ១  គោទត្ត ១   ជាអ្នកមានឫទ្ធិច្រើន

បានពោលនូវគាថា ២៨   ដែលមកក្នុង ចន្ទសកនិបាតនេះ ។

 

57

សោឡសកនិបាត

៤០   ដល់   ៤៤

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ពីរអង្គ អ្នកមានឫទ្ធិច្រើននោះ គឺ ព្រះកោណ្ឌញ្ញ ១

ព្រះឧទ្ទាយី ១  ពោលនូវគាថា ៣២   ក្នុង សោឡសកនិបាត ។

 

57

វិសតិនិបាត

៤៥   ដល់  ៨៣

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ១០ អង្គនេះ ​គឺ អធិមុត្តត្ថេរ ១   បារាសរិយត្ថេរ ១  តេលុកានិត្ថេរ ១    រដ្ឋបាលត្ថេរ ១   មាលុង្ក្យបុត្តត្ថេរ ១  សេលត្ថេរ ១

ភទ្ទិយត្ថេរ ១     អង្គុលិមាលត្ថេរ ១   អនុរុទ្ធត្ថេរ ១   មានទិព្វចក្ខុ១

បារាសរិយត្ថេរ ១   បានសំដែងគាថា​២០០  លើស ៤៥  ដែលមកក្នុង

វិសតិនិបាត ។

 

57

តិសនិបាត

៨៤   ដល់ ៩៨

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះថេរៈ ៣ អង្គនេះ ​គឺ ព្រះបុស្សៈ ១    ព្រះឧបតិស្សៈ១  ព្រះអានន្ទ១   លោកបានសំដែងគាថា​ដែលបានពោលទុក

ក្នុងទីនោះ  ១០៥  គាថា ។

 

57

ចន្តាឡឹសនិបាត

៩៩   ដល់   ១០៤

57

ឧទ្ទាន

 

57

ក្នុងចត្តាឡឹសនិបាត  (នេះ)  ព្រះថេរៈព្រះនាម មហាកស្សប តែមួយ

ព្រះអង្គឯង បានសំដែងនូវគាថាទាំងឡាយ​៤២ ។

 

57

បញ្ញាសនិបាត

១០៦   ដល់ ១១៩ 

57

ឧទ្ទាន

 

57

ក្នុងបញ្ញាសនិបាតនោះ  ព្រះតាលបុដត្ថេរ អ្នកបរិសុទ្ធ​ ១ អង្គ

ពោលនូវគាថាទាំងឡាយ ៥៥ ។

 

57

សេដ្ឋិកនិបាត

១២០   ដល់  ១២៩

57

ឧទ្ទាន

 

57

ព្រះមោគ្គល្លានត្ថេរ   មានឫទ្ធិច្រើន  តែមួយអង្គឯង

សំដែងនូវកាថាទាំងឡាយ ក្នុងសដ្ឋនិបាត គាថាទាំងនោះ​មានចំនួន

៦៨ គាថា ។ 

 

57

មហានិបាត

១៣០  ដល់ ១៤៣

57

ឧទ្ទាន

 

57

ក្នុងសត្តកនិបាតព្រះវង្គិសត្ថេរ អ្នកមានបដិភាណ  តែមួយអង្គឯង

ឥតមានព្រះថេរៈឯទៀតឡើយ (បានសំដែង) នូវគាថាទាំងឡាយ

៧១ ។  គាថាទាំងនោះមាន ១៣៦០   ព្រះថេរៈទាំងអស់ ២៦៤ អង្គ

ជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធ   មិនមានអាសវៈ  បានបន្លឺសីហនាទ

សំដែងហើយ      បានដល់នូវទីបំផុតដ៏ក្សេមក្សាន្ត  និព្វានហើយ   ដូចជាគំនរភ្លើងរលត់ហើយ ។   (ចប់ ថេរគាថា )

 

57

ថេរីគាថា

 

57

ឯកនិបាត

១៤៤  ដល់ ១៤៨

57

ទុកនិបាត

១៤៩  ដល់ ១៥២

57

តិកនិបាត

១៥៣  ដល់ ១៥៧

57

ចតុក្កនិបាត

១៥៨

57

បញ្ចកនិបាត

១៥៩  ដល់ ១៦៨

57

ឆក្កនិបាត

១៦៩  ដល់ ១៧៦

57

សត្តនិបាត

១៧៧ ដល់ ១៨០

57

អដ្ឋនិបាត

១៨១  ដល់ ១៨២

57

នវកនិបាត

១៨៣  ដល់ ១៨៤

57

ឯកាទសកនិបាត

១៨៥  ដល់ ១៨៦

57

ទ្វាទសកនិបាត

១៨៧  ដល់ ១៨៨

57

សោឡសកនិបាត

១៨៩  ដល់ ១៩០

57

វិសតិនិបាត

១៩១  ដល់ ២១០

57

តិសនិបាត

២១១   ដល់ ២១៧

57

ចត្តាឡឹសនិបាត

២១៨  ដល់ ២២៥

57

មហានិបាត

២២៦  ដល់ ២៣៨

57

(ចប់ថេរីគាថា)