- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (*)  (សៀវភៅបិដកលេខ : 023)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០ សូមចុចលើពាក្យ   ចតុត្ថភាគ ២៣   

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក

មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក

ចតុត្ថភាគ ២៣

​(ព.. ២៥០៤)

 (*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

គហបតិវគ្គ

 023

កន្ទរកសូត្រ ទី ១

 023

ការទ្រង់ប្រដៅដោយល្អ

 023

សតិបដ្ឋាន ៤

 023

បុគ្គល ៤​ពួក

 023

ការទ្រង់សរសើរ បេស្សហត្ថារោហបុត្រ

១១

 023

ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី ១

១៣

 023

ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី ៣

១៥

 023

ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ទី ៥

១៧

 023

ការដល់ព្រមដោយ សិក្ខា និង សាជីវៈ

១៩

 023

ការជម្រះចិត្តឲ្យស្អាត ចាក នីវរណធម៌

២៣

 023

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

២៥

 023

ចុតូបបាតញ្ញាណ

២៧

 023

អាសាវក្ខយញ្ញាណ

២៩

 023

អដ្ឋកនាគរសូត្រ ទី ២

៣០

 023

រឿង ទសម គហបតី

៣១

 023

រូបជ្ឈាន ៤

៣៣

 023

អប្បមញ្ញភាវនា

៣៥

 023

អរូបជ្ឈាន ៤

៣៧

 023

ការបូជា ព្រះ អានន្ទ

៣៩

 023

សេក្ខប្បដិបទាសូត្រ ទី ៣

៤០

 023

ការទ្រង់ប្រើប្រាស់ជាដំបូង នៃព្រះមានព្រះភាគ

៤១

 023

ធម៌ ៦ យ៉ាង

៤៣

 023

ការស្គាល់ប្រមាណ ក្នុងភោជន

៤៥

 023

ព្រះសទ្ធម្ម ៧ ប្រការ

៤៧

 023

បដិបទានៃសេក្ខបុគ្គល

៤៩

 023

ភាវៈនៃ វិជ្ជា និង ចរណៈ

៥៣

 023

ការទ្រង់​សរសើរ ព្រះ អានន្ទ

៥៥

 023

បោតលិយសូត្រ ទី ៤

៥៦

 023

ការទ្រង់ត្រាស់ហៅដោយពាក្យថា គហបតី

៥៧

 023

បោគលិយសូត្រ ធម៌ ទី ១

៦១

 023

បោគលិយសូត្រ ធម៌ ទី ៣

៦៣

 023

បោគលិយសូត្រ ធម៌ ទី ៥

៦៥

 023

បោគលិយសូត្រ ធម៌ ទី ៦

៦៧

 023

បោគលិយសូត្រ ធម៌ ទី ៨

៦៩

 023

សេចក្តីឧបមាដោយរាងឆ្អឹង

៧១

 023

សេចក្តីឧបមាដោយ ដុំសាច់

៧៣

 023

សេចក្តីឧបមាដោយ យល់សប្តិ

៧៥

 023

សេចក្តីឧបមាដោយ ផ្លែឈើ

៧៧

 023

ភាពនៃត្រៃវិជ្ជា

៧៩

 023

ភាពនៃបុរស អាជានេយ្យ និង មិនមែនជា អាជានេយ្យ

៨១

 023

ជីវកសូត្រ ទី ៥

៨៣

 023

ការចំរើន មេត្តាព្រហ្មវិហារ

៨៥

 023

ការចំរើន ព្រហ្មវិហារ  មានករុណាព្រហ្មវិហារ ជាដើម

៨៧

 023

ឋានៈ ៥ យ៉ាងនៃការសម្លាប់សត្វ

៨៩

 023

ការដល់នូវ សរណៈ ស្មើដោយជីវិត

៩១

 023

ឧបាលិវាទសូត្រ ទី ៦

៩២

 023

ទណ្ឌៈ  ៣ យ៉ាង

៩៣

 023

កម្ម  ៣ ​យ៉ាង

៩៥

 023

តំណាលអំពីការនិយាយឆ្លើយឆ្លង

៩៧

 023

បំណងនឹងលើកឡើងនូវវាទៈ

៩៩

 023

ឧបាលិ គហបតី ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១០៣

 023

សួរអំពី ទណ្ឌៈ

១០៥

 023

សួរ តប ត អំពីប្រស្នាដែលសួរហើយ

១០៧

 023

ការដល់នូវសរណៈ  ស្មើដោយជីវិត

១១១

 023

ភាវៈ នៃទាន មានផលច្រើន និង មិនមានផលច្រើន

១១៣

 023

ការរាំងទ្វារ ចំពោះពួកនិគ្រន្ថ

១១៥

 023

ការចូលទៅជា សាវ័ក

១១៧

 023

ការចុះចូលជាសាវ័ក

១១៩

 023

និគ្គន្ថនាជបុត្រ ​ចូលទៅរក ឧបាលិ គហបតី

១២១

 023

កិច្ចកល សម្រាប់ បោកប្រាស់

១២៣

 023

រឿងធ្លាប់មានមកហើយ

១២៧

 023

ការប្រកាសខ្លួនជាសាវ័ក

១៣១

 023

កុក្កុរោវាទសូត្រ ទី ៧

១៣៥

 023

គតិរបស់បុគ្គល អ្នកមានសមាទាន កុក្កុរវត្ត

១៣៧

 023

គតិរបស់បុគ្គល អ្នកមានសមាទាន គោវត្ត

១៣៩

 023

ការប្រកាសសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះ ព្រះមានព្រះភាគ

១៤១

 023

កម្ម ៤ យ៉ាង

១៤៣

 023

បរិវាស ៤

១៤៧

 023

អភយរាជកុមារសូត្រ ទី ៨

១៤៩

 023

ប្រស្នាប្រកបដោយទីបំផុតទាំងពីរ ខាង

១៥១

 023

ប្រស្នាពោលអំពីវាចាដែលមិនជាទីគាប់ចិត្ត

១៥៣

 023

វាចាប្រកបដោយប្រយោជន៍

១៥៧

 023

ការដល់សរណគមន៍ ស្មើដោយជីវិត

១៥៩

 023

ពហុវេនីយសូត្រ ទី ៩

១៦១

 023

ពោលអំពី វេទនា

១៦៣

 023

សេចក្តីសុខក្នុងរូបជ្ឈាន និង អរូបជ្ឈាន

១៦៧

 023

សេចក្តីសុខក្នុង សញ្ញាវេទយិតនិរោធ

១៦៩

 023

អបណ្ណកសូត្រ ទី ១០

១៧១

 023

ការពោលអំពីវាទៈ ដែលជាសឹកសត្រូវ

១៧៣

 023

អបណ្ណកធម៌ ដែលបុគ្គលធ្វើមិនពេញលេញ

១៧៧

 023

អបណ្ណកធម៌ ដែលបុគ្គលបានធ្វើ ពេញលេញល្អ

១៧៩

 023

ពោលអំពីវាទៈ ដែលជាសឹកសត្រូវ

១៨១

 023

វាចាដែលជាសឹកសត្រូវ នឹងព្រះអរិយៈ

១៨៥

 023

វាចាដែលមិនជាសឹកសត្រូវ នឹងព្រះអរិយៈ

១៨៧

 023

វាចាមិនមែនជាសឹកសត្រូវ ដល់ព្រះអរិយៈ

១៨៩

 023

ការពោលអំពីវាទៈ ដែលជាសឹកសត្រូវ

១៩១

 023

អបណ្ណកធម៌​ដែលបុគ្គល ធ្វើមិនពេញលេញ

១៩៥

 023

វាចាមិនមែនជាសឹកសត្រូវ ចំពោះព្រះអរិយៈ

១៩៧

 023

ការពោលថា អរូបព្រហ្មមិនមាន

១៩៩

 023

ការពោលថា ការរលត់នៃភពមិនមាន

២០១

 023

បុគ្គល ៤ ពួក

២០៣

 023

ការទ្រង់ចែកបុគ្គល ជា ៤​ពួក

២០៥

 023

ការពោលសរសើរ ព្រះធម្មទេសនា

២០៩

 023

ភិក្ខុវគ្គ

២១១

 023

ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ ទី ១

២១១

 023

ឧបមាដូចដំរីដែលចូលកាន់សង្គ្រាម

២១៣

 023

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយកញ្ចក់

២១៥

 023

កាយកម្ម

២១៧

 023

វចីកម្ម

២២១

 023

មនោកម្ម

២២៣

 023

ការជម្រះកម្ម ទាំង ៣

២២៧

 023

មហារាហុលោវាទសូត្រ ទី ២

២២៩

 023

ការពោលអំពីធាតុទី ១ ក្នុងពួកធាតុទាំង ៥

២៣១

 023

ការពោលអំពីធាតុទី ៣ ក្នុងពួកធាតុទាំង ៥

២៣៣

 023

ការពោលអំពីធាតុទី ៥ ក្នុងពួកធាតុទាំង ៥

២៣៥

 023

ការចំរើនភាវនាឲ្យដូចជាទឹក

២៣៧

 023

ការចំរើនភាវនាឲ្យដូចជា អាកាស

២៣៩

 023

ការពោលអំពី អានាបានស្សតិ

២៤១

 023

ចូឡមាលុង្ក្យវាទសូត្រ ទី ៣

២៤៥

 023

ការក្រាបបង្គំទូលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះ

២៤៧

 023

ការទ្រង់សាកសួរប្រស្នាដែលសួរហើយ

២៥១

 023

ឧបមាដូចបុរសត្រូវព្រួញមុត

២៥៣

 023

ការទ្រង់សម្តែងទិដ្ឋិ

២៥៧

 023

ទិដ្ឋិដែលទ្រង់ព្យាករ

២៥៩

 023

ទិដ្ឋិដែលទ្រង់សំដែង

២៦១

 023

មហាមាលុង្ក្យវាទសូត្រទី​៤

២៦២

 023

អនុស័យ​៥ យ៉ាង

២៦៣

 023

ឧរម្ភាតិយសំយោជនៈ ៥

២៦៥

 023

ការលះបង់​សំយោជនៈ ទាំង ៥

២៦៧

 023

មគ្គជាគ្រឿងលះបង់នូវសំយោជនៈ

២៦៩

 023

រូបជ្ឈាន ៤

២៧១

 023

អរូបជ្ឈាន ៤

២៧៣

 023

មគ្គជាគ្រឿងលះបង់នូវសំយោជនៈ

២៧៥

 023

ភទ្ទាលិសូត្រ ទី ៥

២៧៧

 023

ការធ្វើចីវរកម្ម

២៧៩

 023

ការមិនបានដឹងនូវហេតុ

២៨១

 023

អំពីភិក្ខុមាន ឧភតោភាគវិមុត្តភិក្ខុ ជាដើម

២៨៣

 023

ការមិនបានបំពេញសិក្ខា

២៨៥

 023

ការបានបំពេញសិក្ខា

២៨៩

 023

សេចក្តីរំងាប់ អធិករណ៍

២៩៣

 023

សេចក្តីស្រឡាញ់ស្តួចស្តើង

២៩៧

 023

ហេតុដែលឲ្យទ្រង់បញ្ញត្តសិក្ខាបទ

២៩៩

 023

ឧបមាដូចបុរសអ្នបង្ហាត់សេះ

៣០១

 023

ធម៌ ១០ ប្រការ

៣០៣

 023

លដុកំកោបមសូត្រ ទី ៦

៣០៥

 023

ការក្រាបបង្គំទូលអំពីសេចក្តីត្រិះរិះ

៣០៧

 023

ឧបមាដូចសត្វប្រចៀប

៣១១

 023

ឧបមាដូចសត្វដំរី

៣១៣

 023

ឧបមាដូច​បុរសកម្សត់

៣១៥

 023

ឧបមាដូច គហបតី ឬ គហបតីបុត្រ

៣១៧

 023

បុគ្គល ៤​ពួក

៣២១

 023

ការពោលអំពី ឈាន ៤

៣២៥

 023

ការពោលអំពីការលះ

៣២៧

 023

ចាតុមសូត្រ ទី ៧

៣៣០

 023

សំឡេងគឹកកង សំឡេងអ៊ូអា

៣៣១

 023

ពួកសក្យៈ​ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៣៣

 023

ព្រហ្មក្រាបបង្គំទូល អារាធនា

៣៣៥

 023

ពួកភិក្ខុចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៣៧

 023

ការពោលអំពីភ័យកើតអំពី រលក

៣៣៩

 023

ការពោលអំពីភ័យកើតអំពី ក្រពើ

៣៤១

 023

ការពោលអំពីភ័យកើតអំពី អន្លង់ទឹក

៣៤៣

 023

ការពោលអំពីភ័យកើតអំពី ត្រីសាហាវ

៣៤៥

 023

នឡកបានសូត្រ ទី ៨

៣៤៧

 023

ការពោលអំពីសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងព្រហ្មចារ្យ

៣៤៩

 023

ការទ្រង់សាកសួរអំពី អាសវៈ

៣៥៣

 023

ផាសុវិហារធម៌របស់ភិក្ខុ

៣៥៥

 023

ផាសុវិហារធម៌របស់ ឧបាសក

៣៦១

 023

ផាសុវិហារធម៌របស់ឧបាសិកា

៣៦៣

 023

គោលិស្សានិសូត្រ ទី ៩

៣៦៧

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ៣

៣៦៩

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ៥

៣៧១

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ៨

៣៧៣

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ១២

៣៧៥

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ១៥

៣៧៧

 023

អារញ្ញកវគ្គ ទី ១៧

៣៧៩

 023

កីដាគិរីសូត្រ ទី ១០

៣៨១

 023

ការចូកគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៨៣

 023

វេទនា ៣

៣៨៧

 023

ការពោលអំពី សុខវេទនា

៣៨៩

 023

ការពោលអំពី ទុក្ខវេទនា

៣៩១

 023

សេចក្តីមិនប្រមាទ

៣៩៣

 023

បុគ្គលទី ១ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧

៣៩៥

 023

បុគ្គលទី ៤ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧

៣៩៧

 023

បុគ្គលទី ៦ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧

៣៩៩

 023

បុគ្គលទី ៧ ក្នុងពួកបុគ្គលទាំង ៧

៤០១

 023

ការត្រេកអរ ចំពោះ អរហត្តផល

៤០៣

 023

ការបានសម្រេចនូវផលពីរ ប្រការ

៤០៥

  023