- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 017)

សូមចុចលើពាក្យ  Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៧ សូមចុចលើពាក្យ  មហាវគ្គ ១៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ចតុត្ថភាគ មហាវគ្គ ១៧

មហា​សុទស្សនសូត្រ    ជនវសភសូត្រ   មហាកោវិន្ទសូត្រ

មហាសមយសូត្រ    សក្កបញ្ហសូត្រ    មហាសតប្បដ្ឋានសូត្រ

និង   បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ

​(ព.. ២៥១៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (*)  (លេខសៀវភៅបិដក : 017)

Matika

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

មហា​សុទស្សនសូត្រ  ទី ៤ 

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីកុសាវតីរាជធានី

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការកើតប្រាកដនៃ ចក្ករ័តន៍

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ ​ហត្ថិរតន៍

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ  មណិរតន៍

១១

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពីការកើតប្រាកដនៃ គហបតិរតន៍

១៣

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ឫទ្ធិ ៤ យ៉ាង

១៥

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី បរវិតក្ក របស់ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

១៧

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ព្រាហ្មណ៍ និង គហបតី

២១

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងធម្មប្រាសាទ

២៣

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងស្រះបោក្ខរណី

២៩

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី ដើមត្នោតវិចិត្រដោយកែវមរកត​ជាដើម

៣១

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី  ព្រះឧទានរបស់ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៣៣

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី សម្បត្តិវិចិត្រផ្សេងៗនៃមហាទស្សនៈ

៣៥

 017

បឋមភាណវារៈ ពោលអំពី បរិវិតក្ករបស់ព្រះបាទ មហាទស្សនៈ

៣៧

 017

ទុតិយភាណវារៈ ពោលអំពី​ព្រះនាង សុភទ្ទាទេវី

៣៩

 017

ទុតិយភាណវារៈពោលអំពី ​ព្រះបាទមហាសុទស្សនៈមានព្រះបន្ទូលតប

៤៥

 017

ទុតិយភាណវារៈ ការក្រាបទូលអនុលោម តាមព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៥១

 017

ទុតិយភាណវារៈ បច្ឆិមជាតិរបស់ ព្រះបាទ មហាសុទស្សនៈ

៥៥

 017

ទុតិយភាណវារៈ  សំវេកកថា

៥៩

 017

ជនវសភសូត្រ ទី ៥

៦០

 017

ជនវសភសូត្រ ទ្រង់ព្យាករក្នុងកំណើតនៃ បញ្ញា និង គតិ និង បុណ្យ

៦១

 017

ជនវសភសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះអានន្ទមានអាយុ

៦៥

 017

ជនវសភសូត្រ ការជូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃព្រះអានន្ទមានអាយុ

៧១

 017

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី  ជនវសភយក្ស

៧៣

 017

ជនវសភសូត្រ អនុមោទនាកថា របស់ សក្កទេវរាជ

៧៩

 017

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី ព្រហ្មឈ្មោះ សនង្កុមារ

៨១

 017

ជនវសភសូត្រ ពោលអំពី សំឡេងមានអង្គ ៨ របស់ សនង្កុមារព្រហ្ម

៨៥

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី អានិសង្សនៃការចម្រើនឥទ្ធិបាទ

៨៩

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការបាននូវ ឧកាសទី ១

៩១

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការបាននូវ ឧកាសទី ២-

៩៣

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី  សតិប្បដ្ឋាន  ទាំង ៤

៩៥

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី  ធម្មគុណ

៩៩

 017

ជនវសភសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់វេស្សវណ មហារាជ

១០១

 017

ជនវសភសូត្រពោលអំពី ការតំណាលប្រាប់ តៗ គ្នា

១០៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ទី ៦

១០៤

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីគុណ ជារបស់ពិត ៨ ប្រការ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១០៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការពោលចរចារបស់ទេវតាពួកខ្លះ

១១៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ បុព្វនិមិត្តនៃការកើតប្រាកដរបស់ព្រហ្ម

១១៥

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការកើតប្រាកដនៃ សនង្កុមារព្រហ្ម

១១៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ សំឡេងមានអង្គ៨ របស់សនង្កុមារព្រហ្ម

១១៩

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពីគុណ ជារបស់ពិត ៨ ប្រការ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១២១

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការនិម្មិតអត្តភាពដ៏លើសលប់ នៃ សនង្កុមារព្រហ្ម

១២៥

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រព្រះបាទ ទិសម្បតិ ​និងរឿង ជោតិបាលមាណព

១២៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីហេតុដែលបានឈ្មោះថា មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១២៩

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ រឿងព្រះបណុរាជបុត្រ

១៣១

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ រឿងព្រះបាទ បណុ

១៣៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ កិត្តិសព្ទដ៏ពិរោះរបស់ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៣៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍ចូលទៅរកព្រាហ្មណ៍ មហាសាលជាដើម

១៤១

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការសាងអាស្រម ថ្មីរបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៤៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការឆ្លងឆ្លើយ ជាមួយនឹង សនង្កុមារព្រហ្ម

១៤៥

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការសួរអំពីដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោក

១៤៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពីក្លិនពុល

១៤៩

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលលាព្រះបាទ រេណុ

១៥១

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលលា ក្សត្រិយ៍ទាំង ៦ អង្គ

១៥៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការអង្វរ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍ នៃក្សត្រិយ៍ទាំង ៦ អង្គ

១៥៧

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ការលាភរិយាទាំង ៤០​នាក់នៃ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦១

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ចិត្តប្រកបដោយមេត្តារបស់មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦៣

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពី ព្រហ្មចរិយធម៌ របស់ មហាគោវិន្ទព្រាហ្មណ៍

១៦៥

 017

មហាគោវិន្ទសូត្រ ពោលអំពី ព្រះសកទាគាមិ និង ព្រះសោតាបន្ន

១៦៧

 017

មហាសមយសូត្រ​ទី ៧

១៦៨

 017

មហាសមយសូត្រ ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគនៃទេវតាជាន់សទ្ធាវាស

១៦៩

 017

មហាសមយសូត្រ គាថានីមួយៗ នៃទេវតាជាន់សទ្ធាវាស

១៧១

 017

មហាសមយសូត្រ នាមនិងគោត្ររបស់ពួកទេវតា

១៧៣

 017

មហាសមយសូត្រនាមនិងគោត្ររបស់ពួកទេវតា និងស្តេចលោកបាល

១៧៧

 017

មហាសមយសូត្រ ឈ្មោះរបស់ពួកទេវតា

១៨១

 017

មហាសមយសូត្រ  ឈ្មោះនៃពួកទេវតា

១៨៥

 017

មហាសមយសូត្រ ពាក្យរបស់មារ

១៨៩

 017

សក្កបញ្ហសូត្រទី ៨

១៩១

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ រឿងបញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត

១៩៣

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ គាថារបស់ បញ្ចសិខគន្ធព្វបុត្ត

១៩៥

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ទេវានមិន្ទ

២០១

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភាគ

២០៣

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ រឿងគោបិកាសក្យធីតា

២០៧

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តម្រិះ

២១៣

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ ប្រស្នាព្រះឥន្ទ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករប្រស្នា

២១៥

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ និយាយអំពីសមណព្រាហ្មណ៍ដទៃ

២៣៣

 017

សក្កបញ្ហសូត្រនិយាយអំពី សង្រ្គាម ទេវតា​និង អសុរ

២៣៥

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ អំណាចនៃប្រយោជន៍ ៦​ប្រការ

២៣៧

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ ការបាននូវសេចក្តីសោមនស្ស

២៤១

 017

សក្កបញ្ហសូត្រ ពាក្យជាទីបំផុតនៃសូត្រ

២៤៣

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រទី ៩

២៤៤

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ឧទ្ទេសវារកថា

២៤៥

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ អានាបានបព្វៈ

២៤៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ឥរិយាបថបព្វៈ

២៤៩

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សម្បជញ្ញបព្វៈ

២៥១

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ បដិក្កូលមនសិការបព្វៈ

២៥៣

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ធាតុបព្វៈ

២៥៥

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សិវថិកាបព្វៈ

២៥៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវវេទនា

២៦១

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវ ចិត្ត

២៦៥

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ការពិចារណានូវ ធម៌

២៦៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ នីវរណបព្វៈ

២៦៩

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ​ខន្ធបព្វៈ

២៧១

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ អាយតនបព្វៈ

២៧៣

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ពោជ្ឈង្គបព្វៈ

២៧៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សច្ចបព្វៈ

២៨១

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទុក្ខអរិយសច្ច

២៨៣

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ សមុទយ អរិយសច្ច

២៨៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ និរោធ អរិយសច្ច

២៩៣

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ មគ្គ អរិយសច្ច

២៩៧

 017

មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ  អានិសង្ឃនៃការចម្រើនសតិបដ្ឋាន

៣០១

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ​ទី១០

៣០៥

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ កិត្តិស័ព្ទសរសើរ​របស់ព្រះកុមារក្សប

៣០៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សារាណីយកថា

៣០៩

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីទោសមានអកុសលកម្មបថ ជាដើម

៣១១

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយចោរ

៣១៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពិ អានិសង្ស កុសលកម្មបថ

៣១៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយរណ្តៅលាមក

៣១៩

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីការវាចាកកម្មប មានបាណាតិបាតជាដើម

៣២៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ប្រមាណនៃអាយុរបស់ទេវតាជាន់តាវត្តឹង្ស

៣២៥

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ ពាក្យឧបមាដោយបុគ្គលខ្វាក់អំពីកំណើត

៣២៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ និយាយអំពីសមណព្រាហ្មណ៍ដែលមានសីល

៣២៩

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយនាងព្រាហ្មណ៍ដែលមានគ៌ភ

៣៣៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ ចោរដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់

៣៣៥

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយ យល់សប្តិ

៣៣៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយ ដុំដែក

៣៣៩

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈ របស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ

៣៤១

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ បុរសដែលផ្លុំស័ង្ខ

៣៤៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីការស្វែងរកជីវៈ របស់ចោរដែលស្លាប់ទៅ

៣៤៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយជដិលអ្នកបម្រើភ្លើង

៣៤៩

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយពួកឈ្មួញរទេះច្រើននាក់

៣៥៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រសេចក្តីប្រៀបដោយ បុរសចិញ្ចឹមជ្រូក

៣៦១

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកលេងបាសកាពីរនាក់

៣៦៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយបុរសអ្នកនាំយកបាច់សំបកធ្មៃ

៣៦៧

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ  ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសកនៃព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ

៣៧១

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ សេចក្តីប្រៀបដោយអ្នកភ្ជួរ

៣៧៣

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីទានរបស់ព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ

៣៧៥

 017

បាយាសិរាជញ្ញសូត្រពោលអំពីព្រះគវម្បតិត្ថេរ និង បាយាសិទេវបុត្រ

៣៧៩

 017