ពោលអំពីអ្នកមានស្មងរៀវមូលត្រសូល ស្រដៀងស្មងសត្វទ្រាយ

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ២៥  ដល់ ទំព័រ  ២៧

 

(១៥) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត (អាស្រ័យ ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន

 លំនៅពីមុន កើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុន ជាអ្នក បានបង្ហាញនូវសិល្បសាស្ត្រ

(ថោកទាប និង សិល្បសាស្ត្រឧត្តម ) ផង នូវវិជ្ជា ( ច្រើនប្រការ មានវិជ្ជាស្តោះពស់

ជាដើម ) ផង នូវចរណៈ គឺ សីល៥ សីល៨ ​ឬ សីល១០  ឬបាតិបោក្ខសំវរសីលផង

 នូវការងារផង ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដោយតាំងចិត្តថាធ្វើដូចម្តេចហ៎្ន  ពួកជននេះ

បានចេះដឹងឆាប់ បានទទួលសេចក្តីប្រតិបត្តិឆាប់ កុំឲ្យលំបាកអស់កាលជាយូរអង្វែង

ឡើយ ព្រះតថាគតនោះ ព្រោះបានធ្វើសន្សំនូវកុសលកម្មនោះ បេ។ លុះព្រះ

តថាគតនោះ ច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះ មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ ក៏បាននូវមហា

បុរិសលក្ខណៈនេះ គឺជាអ្នកមានស្មងរៀវមូលត្រសូល ស្រដៀងនឹងស្មងសត្វទ្រាយ

ព្រះតថាគតប្រកបហើយដោយលក្ខណៈនោះ បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន នឹងបានជា

ស្តេចចក្រពត្តិ ។ បេកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជ្យ នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបាន

នូវ រាជវាហនៈដ៏សមគួរដល់ស្តេច និងវាហនៈជាអង្គនៃរាជសេនា និងគ្រឿងរាជូបភោគ

 ដ៏សមគួរដល់ស្តេច ដោយឆាប់រហ័ស កាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជ្យ នឹងបាន

របស់នេះឯង​។ បេ។​ កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី

 គឺនឹងបាននូវ បច្ច័យដ៏សមគួរដល់សមណៈនិងបរិស័ទដែលជាអង្គរបស់សមណៈ

និងគ្រឿងសមណូបភោគ ដ៏សមគួរដល់សមណៈ ដោយឆាប់រហ័ស កាលបើព្រះ

តថាគត បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ​ នឹងបានរបស់នេះឯង ។ លុះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់

នូវសេចក្តីនេះរួចហើយ។ ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវគាថាព័ន្ធនេះ ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(១៦) ព្រះតថាគត តែងប្រាថ្នាដូច្នេះថា ធ្វើម្តេចហ៎្ន ជនទាំងឡាយនេះ នឹងចេះដឹង

នូវសិល្បសាស្ត្រ វិជ្ជា ចរណៈ និងការងារទាំងឡាយបានដោយឆាប់រហ័ស  ឯសិល្ប

សាស្ត្រណា មិនបៀតបៀន ដល់អ្នកណាមួយ ព្រះតថាគតបង្រៀននូវសិល្បសាស្ត្រ

នោះ យ៉ាងឆាប់រហ័ស មិនឲ្យលំបាកអស់កាលយូរឡើយ ព្រោះព្រះតថាគត បាន

ធ្វើកុសលកម្មនោះ ដែលជាកម្មញ៉ាំងសុខឲ្យចំរើន  ទើបបាននូវស្មងដ៏ល្អ មានរបៀប

រៀបរយល្អ ព្រះតថាគតមានចុងរោម ងឡើងលើ វិលជាទក្ខិណាវដ្ត ដុសឡើងល្អ

ច្រាងឡើងលើ ទៅតាមលំដាប់ ទាំងមានស្បែកកាយដ៏ល្អិតមដ្ឋព័ទ្ធជុំវិញ  បុគ្គល

ដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថា មានព្រះង្ឃា

រៀវមូល ដូចជាស្មងសត្វទ្រាយ ឯរោមមួយៗ (ក៏ដុះឡើងល្អ ) ព្រះតថាគ ប្រាថ្នា

 នូវសម្បត្តិណា សម្បត្តិនោះ ទោះបីព្រះតថាគតមិនបានបព្វជ្ជា ក៏គង់បានឆាប់ក្នុង

លោកនេះ ។ បើបុគ្គល (មានលក្ខណៈ )ដូចព្រះតថាគតនោះ ចេញទៅបួស នឹងបាន

ជាអ្នកប្រាជ្ញ មានសេចក្តីពេញចិត្ត ត្រេកអរចំពោះនេក្ខម្មៈ ជាអ្នកមានសេចក្តី

ព្យាយាមមិនថោកថយឡើយ តែងបាននូវសម្បត្តិដ៏សមគួរដល់បុគ្គល

ដែលមានសភាពដ៏សមគួរ ។