ពោលអំពីអ្នកមាន-កជើងអណ្តែតខាងលើ មានចុងរោម-ងឡើងលើ

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ២២  ដល់ ទំព័រ  ២៤

(១៣) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត ( អាស្រ័យ ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន

 លំនៅពីមុន កើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុន ជាអ្នកបានពោលពាក្យប្រកបដោយប្រ

យោជន៍ ទាំងប្រកបដោយធម៌ បានពន្យល់ជនច្រើននាក់ តែងនាំមកនូវប្រយោជន៍

និងសេចក្តីសុខ ឲ្យដល់សត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកបូជានូវធម្មទាន ។ ព្រោះកុសលកម្ម

ដែលព្រះតថាគតបានធ្វើ សន្សំឲ្យធំទូលាយហើយនោះ ព្រះតថាគតនោះ ។​បេ។ លុះ

ព្រះតថាគតនោះ ច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះ មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ ក៏បាននូវ

មហាបុរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះ គឺជាអ្នកមាន-កជើងដូចជាអណ្តែតឡើងខាងលើ ១

 មានចុងរោម-ងឡើងលើ ១ ។ ព្រះតថាគតនោះ ប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះ

 បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន នឹងបានជាស្តេចចក្រពត្តិ ។​បេកាលបើព្រះតថាគតនៅ

សោយរាជ្យ នឹងបានរបស់អ្វី​ គឺនឹងបានជាចម្បង ប្រសើរ ជាប្រធាន ឧត្តម បវរ ជាង

ពួកជនដែលបរិភោគកាម  កាលបើព្រះតថាគតនៅសោរាជ្យនឹងបានរបស់នេះឯង ។​បេ

កាលបើព្រះតថាគត បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបានជាចម្បង ប្រសើរ

ជាប្រធាន ឧត្តម បវរ ជាងពួកសត្វទាំងអស់ កាលបើព្រះតថាគត បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ

 នឹងបានរបស់នេះឯង។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយ ។  ទើបទ្រង់ត្រាស់

នូវគាថាព័ន្ធនេះ ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(១៤) ក្នុងភពពីមុន ព្រះតថាគត បានពោលពាក្យដែលប្រកបដោយអត្ថ ទាំងប្រកបដោយ

ធម៌ បានពន្យល់ប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើននាក់ ជាអ្នកបាននាំមកនូវប្រយោជន៍  និងសេច

ក្តីសុខ ឲ្យដល់សត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមិនមានសេចក្តីកំណាញ់ បានចាត់ចែងនូវការបូជា

 ធម្មទាន ។ ព្រះតថាគតនោះ បានទៅកាន់ឋានសួគ៌ រីករាយក្នុងឋានសួគ៌នោះ ព្រោះកម្ម

ជាសុរិតនោះឯង  (លុះច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះ​) មកកើតក្នុងភពនេះ ក៏បាននូលក្ខណៈ

ទាំងពីរ ដើម្បីភាពនៃសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមព្រះតថាគតនោះមានចុងរោម-ងឡើងលើ 

មានសន្លាក់ -កជើង ប្រតិស្ឋានល្អ មានសាច់និងឈាមប្រផូរ បិទបាំងដោយស្បែក

មានជង្គង់ល្អ ។ ព្រះតថាគតបានប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះ បើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាន

 នឹងបានជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ ជាងពួកជនដែលបរិភោគកាម មិនមានអ្នកទៃក្រៃលែងជាង

ព្រះតថាគតនោះបានឡើយ ព្រះតថាគតតែងគ្របសង្កត់ នូវជម្ពូទ្វីប (ទាំងមូល ) ។ សូម្បីបុព្វជ្ជា (របស់ព្រះតថាគត ) ក៏មិនថយថោកឡើយ តែងដល់នូវភាពជាអ្នក

ខ្ពង់ខ្ពស់ ជាងពួកសត្វទាំងអស់ មិនមានសត្វឯទៀតលើសលុបជាងព្រះតថាគតនោះ

ឡើយ ព្រះតថាគតជាអ្នកគ្របសង្កត់នូវសត្វលោកទាំងអស់ ។