ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 079)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៧៩

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

អភិធម្មបិដក

ធម្មសង្គណិ

ទុតិយភាគ៧៩

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

រូបកណ្ឌំ

 

 

អព្យាកតេ រូបសង្គហេ  មាតិកា

79

ឯកកនិទ្ទេសោ

១៩

79

ទុកនិទ្ទេសោ

២០

79

តិកនិទ្ទេសោ

៧២

79

ចតុក្កនិទ្ទេសោ

៩៧

79

បញ្ចកានិទ្ទេសោ

១១៥

79

និក្ខេបកណ្ឌំ

 

79

តិកេ និក្ខេបោ

១២១

79

ហេតុគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៣៩

79

ចូឡន្តរទុកេ និក្ខេបោ

១៤៩

79

អាសវគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៥៤

79

សញ្ញោជនគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៥៩

79

រូបកណ្ឌំ

 

79

គន្ថគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៦៩

79

ឱឃគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៧៦

79

យោគគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

,,

79

នីវរណគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

,,

79

បរាមាសគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៨៤

79

មហន្តរទុកេនិក្ខេបោ

១៨៧

79

ឧបាទានគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៩២

79

កិលេសគោច្ឆកេ និក្ខេបោ

១៩៧

79

បិដ្ឋិទុកេនិក្ខេបោ

២១១

79

សុត្តន្តិកទុកោនិក្ខេបោ

២២២

79

អត្ថុទ្ធារកណ្ឌំ

 

79

តិកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៤២

79

ហេតុគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៥៨

79

ចូឡន្តរទុកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៦៣

79

អាសវគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៦៥

79

រូបកណ្ឌំ

 

79

សញ្ញោជនគោច្ឆកេ  អត្ថុទ្ធារោ

២៦៨

79

គន្ថគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧២

79

ឱឃគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧៥

79

យោគគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

,,

79

នីវរណគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

,,

79

បរាមាសគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៧៨

79

មហន្តរទុកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨១

79

ឧបាទានគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨៥

79

កិលេសគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៨៨

79

បិដ្ឋិគោច្ឆកេ អត្ថុទ្ធារោ

២៩២

79