ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 093)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩៣ សូមចុចលើពាក្យ សត្តមភាគ ៩៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

សត្តមភាគ ៩៣

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឥន្ទ្រិយយមកៈ

 

93

បវត្តិវារៈ

93

បរិញ្ញាវារៈ

២២២

93