- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 052)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥២ សូមចុចលើពាក្យ ឧទាន បឋមភាគ៥២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាឋ ធម្មបទគាថា

ឧទាន បឋមភាគ

៥២

​(ព.. ២៥០០)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខុទ្ទកបាឋ សរណគមន៍

52

ខុទ្ទកបាឋ សិក្ខាបទ ១០

  ដល់ ២

52

ខុទ្ទកបាឋ អាការៈ ៣២

  ដល់ 

52

ខុទ្ទកបាឋ   សាមណេរបញ្ហា

52

មង្គលសូត្រ

  ដល់ ៦

52

ខុទ្ទកបាឋ  រតនសូត្រ

  ដល់ ១២

52

ខុទ្ទកបាឋ  តិជាកុឌ្ឌកណ្ឌ

១២   ដល់ ១៥

52

ខុទ្ទកបាឋ  និធកណ្ឌ

១៥   ដល់ ១៨

52

ខុទ្ទកបាឋ  ករណីយមេត្តសូត្រ

១៨   ដល់ ២៨

52

ធម្មបទគាថា  ចិត្តវគ្គទី៣

២៨   ដល់ ៣០

52

ធម្មបទគាថា  បុប្ផវគ្គទី៤

៣០   ដល់ ៣៣

52

ធម្មបទគាថា  ពាលវគ្គទី៥

៣៤   ដល់ ៣៧

52

ធម្មបទគាថា  បណ្ឌិតវគ្គទី៦

៣៧   ដល់ ៤០

52

ធម្មបទគាថា  អរហន្តវគ្គទី៧

៤០   ដល់ ៤៣

52

ធម្មបទគាថា  សហស្សវគ្គទី៨

៤៣  ដល់ ៤៦

52

ធម្មបទគាថា  បាបវគ្គទី ៩

៤៦   ដល់ ៤៩

52

ធម្មបទគាថា  ទណ្ឌវគ្គទី១០

៤៩   ដល់ ៥២

52

ធម្មបទគាថា  ជរាវគ្គទី១១

៥២   ដល់ ៥៤

52

ធម្មបទគាថា  អត្តវគ្គទី១២

៥៥   ដល់ ៥៧

52

ធម្មបទគាថា  លោកវគ្គទី១៣

៥៧   ដល់ ៥៩

52

ធម្មបទគាថា  ពុទ្ធវគ្គទី១៤

៥៩   ដល់ ៦២

52

ធម្មបទគាថា  សុខវគ្គទី១៥

៦៣   ដល់ ៦៥

52

ធម្មបទគាថា  បិយវគ្គទី១៦

៦៥   ដល់ ៦៧

52

ធម្មបទគាថា  កោធវគ្គទី១៧

៦៧   ដល់ ៧០

52

ធម្មបទគាថា  មលវគ្គទី១៨

៧០​ ដល់ ៧៤

52

ធម្មបទគាថា  ធម្មដ្ឋវគ្គទី១៩

៧៥  ដល់  ៧៨

52

ធម្មបទគាថា  មគ្គវគ្គទី២០

៧៨  ដល់  ៨១

52

ធម្មបទគាថា  បកិណ្ណកវគ្គទី២១

៨១   ដល់ ៨៤

52

ធម្មបទគាថា  និរយវគ្គទី២២

៨៥   ដល់ ៨៨

52

ធម្មបទគាថា  នាគវគ្គទី២៣

៨៨   ដល់ ៩១

52

ធម្មបទគាថា  តណ្ហាវគ្គទី២៤

៩១​ ដល់ ៩៧

52

ធម្មបទគាថា  ភិក្ខុវគ្គទី២៥

៩៨  ដល់ ១០១

52

ធម្មបទគាថា  ព្រាហ្មណវគ្គទី២៦

១០២ ដល់ ១១០

52

ឧទ្ទាននៃធម្មបទគាថាគឺ  

១១១ ដល់ ១១២

52

ចប់ធម្មបទ

 

52

សត្តន្តបិដក ​ខុទ្ទកនិកាយ

១១៣

52

ឧទាន បោធិវគ្គទី១

១១៣  ដល់ ១៣២

52

ឧទ្ទាននៃពោធិវគ្គនោះគឺ

 

52

និយាយអំពីព្រះមានព្រះភាគ គង់ក្រោមពោធិព្រិក្ស ៣លើក

 

52

ព្រះមានព្រះភាគ គង់ក្រោមដើមអជបាលនិគ្រោធ ១

 

52

ព្រះថេរៈច្រើនអង្គ១

 

52

ព្រះមហាកស្សប១

 

52

ព្រះមានព្រះភាគ គង់នៅជិតក្រុងបាវា១

 

52

ព្រះសង្គាមជិត្ថេរ១

 

52

ពួកជដិល១

 

52

ពាហិយទារុបិរិយបុរស១  រួមទាំងអស់ជា ១០ រឿង ។

 

52

ឧទាន មុច្ចលិន្ទវគ្គទី២

១៣៣

52

ឧទ្ទាននៃមុច្ចលិន្ទវគ្គនោះគឺ

១៣៣ ដល់ ១៥៨

52

និយាយអំពីព្រះមានព្រះភាគ គង់ទៀបគល់រាំង១

 

52

អំពីព្រះរាជា១

 

52

អំពីការវាយពស់ដោយដម្បង១

 

52

អំពីគ្រឿងសក្ការៈ១

 

52

អំពីឥច្ឆានង្គលឧបាសក១

 

52

អំពីប្រពន្ធព្រាហ្មណ៍មានគភ៌១

 

52

អំពីកូនតូច១

 

52

អំពីកោលិយធីតាឈ្មោះ សុប្បវាសា១

 

52

អំពីនាង​វិសាខា១

 

52

អំពីព្រះភទ្ទិយត្ថេរ (ជាបុត្ត) នាង សាកិយានី  ឈ្មោះ កាលិគោធា១ ។

 

52

ឧទាន នន្ទវគ្គទី ៣

១៥៩

52

ឧទ្ទាននៃនន្ទវគ្គនោះគឺ

១៥៩  ដល់ ១៩១

52

និយាយអំពីផលនៃកម្មចាស់១

 

52

ព្រះនន្ទ១

 

52

ព្រះ យសោជៈ១

 

52

ព្រះសារីបុត្ត១

 

52

ព្រះកោលិត (មោគ្គល្លាន)១

 

52

ព្រះបិលិន្ទវច្ចៈ១

 

52

ព្រះកស្សប១

 

52

ពួកភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបិណ្ឌបាត១

 

52

សិល្បៈ១

 

52

សត្វលោក១    រួមទាំងអស់ត្រូវជា​១០​។

 

52

ឧទាន មេឃិយវគ្គ ទី ៤

១៩២

52

ឧទ្ទាននៃមេឃិយវគ្គនោះគឺ

១៩២ ដល់ ២២៤

52

និយាយអំពីរឿងមេឃិយៈ១

 

52

ពួកភិក្ខុដែលមានចិត្តអណ្តែតអណ្តូង១

 

52

នាយគោបាល១

 

52

ព្រះសារីបុត្តអង្គុយក្នុងទីវាលក្នុងរាត្រីខាងខ្នើត១

 

52

ពុទ្ធនាគ និង ហត្ថីនាគ១   ជាគំរប់៥

 

52

ព្រះបិណ្ឌោលការទ្វាជៈ១

 

52

ព្រះសារីបុត្ត១

 

52

នាងបរិព្វាជិកាឈ្មោះសន្ទរី១  ជាគំរប់ ៨

 

52

ព្រះឧបសេនវង្គន្តបុត្ត១

 

52

ព្រះសារីបុត្ត១   រួមទាំងអស់ត្រូវជា​១០​។

 

52

ឧទាន សោណត្ថេរវគ្គ ទី ៥

២២៥

52

ឧទ្ទាននៃសោណត្ថេរវគ្គនោះគឺ

២២៥ ដល់ ២៦៣

52

និយាយអំពីព្រះបាទបសេនទិកោសល១

 

52

ពុទ្ធមាតាមានព្រះជន្មាយុតិច១

 

52

សុប្បពុទ្ធកុដ្ឋិ១

 

52

ពួកកុមារ១

 

52

ឧបោសថ១

 

52

សោណកុដិកណ្ណៈ១

 

52

កង្ខារវកៈ១

 

52

ព្រះអានន្ទ១

 

52

មាណពច្រើននាក់  មានវាចាកោកកាក១

 

52

ចូឡបន្ថកភិក្ខុ១ ។

 

52

ឧទាន ជច្ចន្ធវគ្គទី៦

២៦៤

52

ឧទ្ទាននៃជច្ចន្ធវគ្គនោះគឺ

២៦៤  ដល់ ៣០៦

52

និយាយអំពីការដាក់អាយុសង្ខារ១

 

52

អំពីព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចេញអំពីទីស្ងាត់១

 

52

អំពីរាគាទិក្កិលេសមានហើយ១

 

52

អំពីពួកសមណព្រាហ្មណ៍ ទាស់ទែងគ្នា   អាស្រ័យទិដ្ឋិ១

 

52

អំពីពួកសមណព្រាហ្មណ៍  មានលិទ្ធិផ្សេងៗ១

 

52

អំពីការជាប់នៅក្នុងទិដ្ឋិទាំងនោះ១

 

52

អំពីសុភូតិ   ជាគំរប់ ប្រាំពីរ ១

 

52

អំពីការត្រេកអរក្នុងស្រីផ្កាមាស១

 

52

អំពីសត្វ មមាច គំរប់ ប្រាំបួន១

 

52

អំពីព្រះតថាគតទាំងឡាយ កើតឡើងក្នុងលោក ជាគំរប់ ១០ ។

 

52

ឧទាន ចូឡវគ្គ​ទី៧

៣០៧

52

ឧទ្ទាននៃចូឡវគ្គនោះគឺ

៣០៧  ដល់ ៣១៩

52

និយាយអំព្រះកុណ្ឋកភទ្ទិយៈ មាន២​លើក

 

52

អំពីជនជាប់ក្នុងកាម មាន ២ លើក

 

52

អំពីព្រះកុណ្ឋកភទ្ទិយៈ ១

 

52

អំពីការអស់តណ្ហា ១

 

52

អំពីការអស់​ បបញ្ចសញ្ញា១

 

52

អំពីព្រះកច្ចានៈ ១

 

52

អំពីអណ្តូង១

 

52

អំពីព្រះបាទ ឧទេន១ ។

 

52

ឧទាន  បាដលិគ្គាមិយវគ្គ ទី ៨

៣២០

52

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ

៣២០  ដល់ ៣៥៤

52

ពោលអំពីព្រះនិព្វាន ៤ លើក

 

52

អំពីចុន្ទកម្មាបុត្ត ១

 

52

អំពីពួក ឧបាសកឧបាសិកា  អ្នកបាដលិគ្រាម១

 

52

អំពីផ្លូវបែកជាពីរ ១

 

52

អំពីនាងវិសាខា១  ព្រមទាំងព្រះថេរៈ ទព្វមល្លបុត្ត ២ លើក ​រួមជា ១០ ។

 

52

ចប់ ​ឧទាន