- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 048)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤៨ សូមចុចលើពាក្យ នវមភាគ៤៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត

នវមភាគ

៤៨

​(ព.. ២៤៩៨)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បណ្ណាសក

048

មេត្តាវគ្គ

១​ ដល់  ៤០

048

ឧទ្ទានក្នុងមេត្តាវគ្គនោះគឺ

 

048

និយាយអំពីមេត្តាចេតោសមាធិ១

 

048

អំពីការបានបញ្ញាពីរលើក

 

048

អំពីបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ពីរលើក

 

048

អំពីបុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់ពីរលើក

 

048

អំពីលោកធម៌  និង ការប្រាសចាកលោកធម៌១

 

048

អំពីទេវទត្ត១

 

048

អំពីព្រះឧត្តរៈ១

 

048

អំពីព្រះនន្ទៈ១

 

048

អំពីសមណៈដូចជាសម្រាម១ ។

 

048

មហាវគ្គ

៤១

048

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

៤១  ដល់ ១០៧

048

និយាយអំពីវេរញ្ជៈព្រាហ្មណ៍១

 

048

អំពីសីហៈសេនាបតី១

 

048

អំពីសេះអាជានេយ្យ១

 

048

អំពីពុតត្បុតរបស់សេះ១

 

048

អំពីមន្ទិល១

 

048

អំពីភិក្ខុដែលគួរធ្វើជាទូត១

 

048

អំពីចំណងមានពីរលើក

 

048

អំពីមហារាទអសុរ១

 

048

អំពីឧបោសថ១ ។

 

048

គហបតិវគ្គ

១០៨

048

ឧទ្ទាននៃគហបតិវគ្គនោះគឺ

១០៨  ដល់ ១៥៩

048

អំពីឧត្តគហបតី  ពីរលើក

 

048

ហត្ថអាឡវកពីរលើក

 

048

សក្កមហានាម១

 

048

ជីវកកោមារភត្យ១

 

048

កម្លាំងពីរលើក

 

048

អក្ខណៈ១   ជាគំរប់១០   នឹងព្រះអនុរុទ្ធ ។

 

048

ទានវគ្គ

១៦០

048

ឧទ្ទានក្នុងវគ្គនោះគឺ

១៦០  ដល់ ១៨២

048

និយាយអំពីទាន ពីរលើក

 

048

អំពីទានវត្ថុ១

 

048

អំពីបុញ្ញក្ខេត្ត១

 

048

អំពីការលើតឡើងនៃទាន១

 

048

អំពីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ១

 

048

អំពីសប្បុរសពីរលើក

 

048

អំពីផល ដ៏ស្រាលជាងផលទាំងអស់១

 

048

អំពី អានិសង្ស១ ។

 

048

ឧបោសថវគ្គ

១៨៣

048

ឧទ្ទានក្នុងឧបោសថវគ្គនោះគឺ

១៨៣  ដល់ ២២៨

048

និយាយអំពីការរក្សាឧបោសថយ៉ាងសង្ខេប១     ពិស្តារ១

 

048

អំពីនាងវិសាខា១

 

048

អំពីវាសេដ្ឋព្រាហ្មណ៍១   ជាគំរប់៥   នឹងនាងពោជ្ឈា

 

048

អំពីព្រះ អនុរុទ្ធ១

 

048

អំពីនាងវិសាខា១

 

048

អំពី នកុលមាតា១

 

048

អំពីកាឈ្នះលោកនេះ មានពីរលើក ។

 

048

បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ

២២៩

048

សន្ធានវគ្គ

២២៩  ដល់ ២៦៥

048

ឧទ្ទាននៃសទ្ធានវគ្គនោះគឺ

 

048

និយាយអំពីរឿងនាង មហាបជាបតិគោតមី១

 

048

អំពីភិក្ខុគួរឲ្យឧវាទដល់ភិក្ខុនី១

 

048

អំពីធម៌ដ៏សង្ខេប១

 

048

អំពីទីឃជាណុកោឡិយបុត្ត១

 

048

អំពីឧជ្ជយព្រាហ្មណ៍១

 

048

អំពីភ័យ១

 

048

អំពីអហុនេយ្យបុគ្គលមាន២ លើក

 

048

អំពីបុគ្គល ៨​ពួក មាន​២ លើក ។

 

048

ចាលវគ្គ

២៦៦

048

ឧទ្ទានក្នុងចាលវគ្គនោះគឺ

២៦៦  ដល់ ៣០៤

048

និយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នា១

 

048

ភិក្ខុដែលគួរ១

 

048

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងធម៌ ដោយសង្ខេប១

 

048

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ក្នុងគយាសីសប្រទេស១

 

048

អកិកាយតនៈ១

 

048

វិមោក្ខ១

 

048

វោហារ ២ លើក

 

048

បរិសទ្យ១

 

048

ផែនដីកក្រើក១ ។

 

048

យមកវគ្គ

៣០៥

048

ឧទ្ទានក្នុងយមកវគ្គនោះគឺ

៣០៥  ដល់ ៣៤៧

048

និយាយពីភិក្ខុបរិបូរ  ដោយអង្គពីរលើក

 

048

សម្បទា១

 

048

ភិក្ខុចំរើនមរណស្សតិដទៃទៀត១

 

048

សេចក្តីប្រាថ្នាលាភ១

 

048

គួរដល់ខ្លួន និង អ្នកដទៃ១

 

048

សេចក្តីសាបសូន្យរបស់សេក្ខភិក្ខុ១

 

048

កុសីតវត្ថុ១

 

048

អារព្ភវត្ថុ១ ។

 

048

សតិវគ្គ

៣៤៨

048

ឧទ្ទានក្នុងសតិវគ្គនោះគឺ

៣៤៨  ដល់ ៣៦៨

048

និយាយអំពីសតិសម្បជញ្ញៈ១

 

048

អំពីរឿងបុណ្ណិយភិក្ខុ១

 

048

អំពីធម៌ ជាមូល១

 

048

អំពី មហាចោរ១

 

048

អំពីព្រនាមព្រះតថាគត មានព្រះនាមថា​ សមណៈ ជាដើម១

ត្រូវជា ៥

 

048

អំពីព្រះអង្គមិនចង់ជួបនឹងយសបរិវារ ១

 

048

អំពីការផ្កាប់បាត្រ  និង ផ្ងារបាត្រ១

 

048

អំពីសេចក្តី ជ្រះថ្លា និង មិនជ្រះថ្លា១

 

048

អំពីបដិសារណីយកម្ម១

 

048

អំពីភិក្ខុប្រព្រឹត្តល្អ ១ ។

 

048

បណ្ណាសកាសង្គហិតវគ្គ ទី ៥

៣៦៩ ដល់ ៣៧២

048

(ចប់)