- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 002) សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០២ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវិភង្គ ទុតិយភាគ ២

តេរសកណ្ឌ និង អនិយតកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តេរសកណ្ឌ

 

 002

សង្ឃាទិសេសទី ១

 

 002

រឿងសេយ្យសកភិក្ខុ

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិជា​បន្ទាប់

 002

បទភាជនីយ សុទ្ធិក

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

១៣

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

១៥

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពីចក្ក មានមូលគ្រប់ទាំងអស់ជាដើម

១៩

 002

វារៈសំដែងអំពីអនាបត្តិ

៣៧

 002

វិនិគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម គឺបញ្ជីរឿងតាមលំដាប់ហូរហែ)

៣៨

 002

និយាយអំពីកំពុងយល់សប្តិ ជាដើម

៣៩

002

សង្ឃាទិសេសទី ២

 

 002

រឿងឧទាយិភិក្ខុ

៥៣

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៥៧

 002

ចំណែកសិក្ខាបទ

៥៧

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុបេយ្យាល

៥៩

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី​ស្រីពីរនាក់ជាដើម

៦៣

 002

សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិជាដើម

៨០

 002

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

៨១

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៣

៨៦

 002

រឿងឧទាយិភិក្ខុ

៨៦

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៨៨

 002

ចំណែកសិក្ខាបទ

៨៨

 002

បទភាជនីយ

៨៩

 002

និយាយ អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៩៩

 002

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១០០

 002

វិនីគវត្ថុ សំដែងអំពីស្រីម្នាក់ដណ្តប់សម្ពត់កម្ពល ជ្រលក់ថ្មីជាដើម

១០០

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៤

១០៥

 002

និទានឧទាយិភិក្ខុ

១០៥

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ

១០៩

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ​​ បទភាជនីយ

១១០

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពីភិក្ខុ​សង្ស័យ ជាដើម

១១៣

 002

សំដែង អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១៦

 002

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១១៦

 002

វិនីគវត្ថុ និយាយអំពីស្រី អារ ជាដើម

១១៧

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៥

១២០

 002

និទានឧទាយិភិក្ខុ

១២០

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង

១២៩

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិជា​បន្ទាប់

១៣៣

 002

បទភាជនីយ ​​និយាយអំពីនិក្ខេបបទ

១៣៣

 002

ស្រី មាន ១០ ពួក

១៣៦

 002

ភរិយា មាន​១០​ពួក

១៣៦

 002

និយាយអំពី ខណ្ឌចក្ក

១៣៧

 002

និយាយអំពី ពទ្ធចក្ក

១៣៩

 002

និយាយ អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៦

 002

វិនីគវត្ថុគាថា​ (មាតិកានុក្រម  គឺបញ្ជីរឿង​តារបៀបហូរហែ  )

១៧៦

 002

វិនីគវត្ថុ និយាយអំពីស្រី ដេកលក់ ជាដើម

១៧៦

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៦

១៧៩

 002

រឿងភិក្ខុនៅក្នុងដែន អាឡវី

១៧៩

 002

រឿងមណិកណ្ធនាគរាជ

១៨៣

 002

និយាយអំពីហ្វូងសត្វស្លាប

១៨៨

 002

និយាយអំពី កុលបុត្ត ឈ្មោះ រដ្ឋបាល

១៩០

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និងសិក្ខាបទវិភង្គ

១៩៣

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង សម្មតិវិធី

១៩៥

 002

និយាយអំពីការសំដែង​ទីសង់កុដិ

១៩៧

 002

បទភាជនី និយាយអំពីទីមិនមានសេចក្តី អន្តរាយជាដើម

១៩៩

002

សំដែង អំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២២

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៧

២២៣

 002

រឿងឆន្នត្ថេរ

២២៣

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២៥

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពីការសូមសង្ឃ ឲ្យមើលទីសង់វិហារ

២២៥

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពី វិធីសម្មតិ

២២៧

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពីវិហារសង្ឃ មិនបានសំដែងទីឲ្យជាដើម

២៣៣

 002

សំដែងអំពីវារៈ ដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៨

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៨

២៣៩

 002

និទានព្រះទិព្វត្ថេរ

២៣៩

 002

និយាយអំពីការសន្មតិព្រះទព្វត្ថេរ ឲ្យជាអ្នករៀបចំ សេនាសនៈ និងសំដែងឡើងនូវភត្ត

២៤១

 002

និទាន មេត្តិយភិក្ខុ  និង  កម្មជកភិក្ខុ

២៤៥

 002

និទាន មេត្តិយ ភិក្ខុនី

២៥០

 002

សេចក្តី បញ្ញត្តិ

២៥៤

 002

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៥៤

 002

និយាយអំពី អធិករណ៍ ៤ យ៉ាង

២៥៦

 002

បទភាជនីយ ​និយាយអំពីការ​បានដោយការមិនឃើញ ជាដើម

២៥៧

 002

និយាយអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧០

 002

សង្ឃាទិសេសទី ៩

២៧២

 002

និទាន  មេត្តិយភិក្ខុ និង កម្មជកភិក្ខុ

២៧២

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២៧៥

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ អធិករណ៍ជាចំណែកដទៃ

២៧៥

 002

សិក្ខាបទវិភង្គ  និយាយអំពីលេស ១០  យ៉ាង

២៧៨

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី ចំណែកដទៃ​​នៃ អាចត្តាធិករណ

២៨០

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី អធិករណ៍ មានមូលមួយ

២៨៧

 002

សំដែងអំពីវារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩០

 002

សង្ឃាទិសេសទី ១០

២៩១

 002

និទាន ទេវទត្តភិក្ខុ

២៩១

 002

និយាយអំពីវត្ថុ​៥ យ៉ាង

២៩២

 002

សេចក្តីបញ្ញាត្តិ

២៩៨

 002

ចំណែកសិក្ខាបទ

២៩៨

 002

ការសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣០១

 002

បទភាគន័យ

៣០២

 002

និយាយអំពី អនាបត្តិ

៣០៣

 002

សង្ឃាទិសេសទី ១១

៣០៤

 002

និទាន ..ភិក្ខុ

៣០៤

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣០៦

 002

សិក្ខាបទ វិភង្គ

៣០៧

 002

ព្រះសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣០៩

 002

បទភាជនីយ និយាយអំពី​វារៈ ដែលត្រូវអាបត្តិ

៣១១

 002

សំដែងអំពីវារៈ ដែលមិនត្រូវ​អាបត្តិ

៣១២

 002

សង្ឃាទិសេសទី​១២

៣១៣

 002

និទាន ..ភិក្ខុ

៣១៣

 002

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣១៦

 002

ការចែក សិក្ខាបទ

៣១៧

 002

ព្រះសូត្រ សមនុភាសនកម្ម

៣១៩

 002

បទ..

៣២០

 002

វារៈ ដែលមិនត្រូវ​អាបត្តិ

៣២១

  002