- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 008)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០៨ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវគ្គ តតិយភាគ 

កឋិនក្ខន្ធកៈ  ចីវរក្ខន្ធកៈ ចម្បេយ្យក្ខន្ធកៈ  កោសម្ពិក្ខន្ធកៈ

(ព.. ២៥០៣) 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

កឋិនក្ខន្ធក

 008

រឿងភិក្ខុ៣០​រូបនៅក្នុងដែនបាឋេយ្យ

 008

ពោលអំពីអានិសង្ឃ (កឋិន) មាន ៥ យ៉ាង

 008

ពោលអំពី កឋិន ដែលភិក្ខុក្រាលមិនឡើង

 008

ពោលអំពី កឋិន ដែលភិក្ខុក្រាលឡើង

 008

ពោលអំពី កឋិន ដែលនឹងដោះ (និយាយអំពីមាតិកា) ​៨​យ៉ាង

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  អាទាយសត្តកវារៈ

១១

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  អាទាយឆក្កវារៈ

១៣

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  សមាទាយឆក្ក វារៈ

១៥

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាស ជាកំណត់ជាដើម

១៧

 008

និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់សេក្តីសន្និដ្ឋាន ជាកំណត់ជាដើម

២១

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  រដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិសម្រេចជាកំណត់ជាដើម

២៣

 008

និយាយពីកឋិនដោះ ការដោះកឋិនត្រង់បានឮដំណឹងជាកំណត់ជាដើម

២៥

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាស ជាកំណត់ជាដើម

២៧

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរសម្រេច ជាកំណត់ជាដើម

២៩

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ជាកំណត់ជាដើម

៣៣

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់អស់សេចក្តីសង្ឃឹម ជាកំណត់ជាដើម

៣៥

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាស ជាកំណត់ជាដើម

៣៧

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ អស់សេចក្តីសង្ឃឹម ជាកំណត់ជាដើម

៣៩

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរវិនាស ជាកំណត់ជាដើម

៤១

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ជាកំណត់ជាដើម

៤៥

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់ចីវរសម្រេច ជាកំណត់ជាដើម

៤៧

 008

និយាយពីកឋិនដោះ  ការដោះកឋិនត្រង់សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ជាកំណត់ជាដើម

៤៩

 008

និយាយពី បលិពោធ (កង្វល់) និង​ អបលិពោធ (គ្មានកង្វល់)

៥១

 008

ឧទ្ទានគាថា

៥៣

 008

ចីវរក្ខន្ធក

៦១

 008

រឿងពួក កុដុម្ពី នៅក្រុង រាជគ្រឹះ

៦៣

 008

រឿង ជីវករមារភត្យ

៦៥

 008

រឿង ជីវករមារភត្យ និង​រឿងភរិយាសេដ្ឋីនិយាយពី

៦៩

 008

និយាយពីរឿងព្រះបាទ ពិម្ពិសារកើតរោគ ឫសដូងបាទ

៧៥

 008

និយាយពី សេដ្ឋី ក្រុងរាជគ្រឹះ ​កើតរោគឈឺក្បាល

៧៧

 008

និយាយពីរឿង កូនសេដ្ឋី ​កើតរោគ​ដុំពោះវៀន

៨៣

 008

និយាយពីរឿង  ព្រះបាទ ចណ្ឌប្បជ្ជោត ​កើតរោគស្គមលឿង

៨៥

 008

រឿង ព្រះបាទចណ្ឌប្បជ្ជោត​​ និយាយពីការថ្វាយសប្ប

៨៧

 008

រឿងព្រះបាទចណ្ឌប្បជ្ជោត​​ និយាយពីការឲ្យផ្លែកន្ទួតព្រៃដល់ខ្ញុំឈ្មោះ កាកៈ

៨៩

 008

និយាយពី ព្រះដ៏មានព្រះភាគ(ទ្រង់ហឹត) ថ្នាំបញ្ចុះ

៩១

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាតគហបតី ជីវៈ

៩៧

 008

សំពត់ កម្ពល ​មានដំឡៃ កន្លះពាន់របស់ស្តេចកាសី

៩៩

 008

និយាយពី (ការទ្រង់អនុញ្ញាត) ចីវរ ៦យ៉ាង និង គហបតីចីវរ

១០១

 008

និយាយពី ភិក្ខុចូលទៅកាន់ព្រៃ ស្មសាន

១០៣

 008

ការសន្មតិ ភិក្ខុឲ្យជាអ្នក ទទួលចីវរ

១០៥

 008

ការសន្មតិ ឃ្លាំង

១០៧

 008

ការសន្មតិ ភិក្ខុឲ្យជាអ្នក រក្សាឃ្លាំង

១០៩

 008

ការសន្មតិ ភិក្ខុឲ្យជាអ្នក ចែកចីវរ

១១១

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាត ​ទឹកជ្រលក់ ​ (៦ យ៉ាង)

១១៣

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ខ្សែសម្រាប់ចងជាយចីវរ​ ជាដើម

១១៥

 008

រឿង ព្រះ អានន្ទត្ថេរ

១១៧

 008

និយាយពីរាត្រី ជា ចន្លោះ ខែមាឃ និង ខែផល្គុណ

១១៩

 008

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​អតិរេកចីវរ

១២១

 008

រឿងភិក្ខុ ១ រូប  (មានស្បង់ឆ្លុះ)

១២៣

 008

រឿងនាងវិសាខា មិគារមាតា

១២៥

 008

រឿងនាងវិសាខា មិគារមាតា​ និយាយអំពី ពរ ៨ ប្រការ

១២៩

 008

និយាយពិភិក្ខុ ភ្លេចស្មារតី សឹងលក់

១៣៧

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​និសីទនៈ (សំពត់ទ្រាប់អង្គុយ)

១៣៩

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​​ សំពត់ សម្រាប់ ជូតមុខ

១៤១

 008

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​ ​នូវការអធិដ្ឋាន ​ត្រៃចីវរ​ ជាដើម

១៤៣

 008

ភិក្ខុ មិនត្រូវទ្រទ្រង់​ចីវរ  ដែលមិនកាត់ទាំងអស់

១៤៥

 008

ហេតុដែលគួរទុកដាក់ត្រៃចីវរ

១៤៧

 008

និយាយពី ចីវរ​ ជារបស់សង្ឃ

១៤៩

 008

រឿង ឧបនន្ទ  ​និយាយអំពីចំណែកចីវរ

១៥១

 008

រឿង ភិក្ខុ មានរោគ ឈឺពោះ

១៥៧

 008

និយាយអំពីភិក្ខុអ្នកបម្រើជម្ងឺ

១៥៩

 008

និយាយអំពី ការឲ្យ បាត្រ​និង​ចីវរ របស់ភិក្ខុស្លាប់​ដល់អ្នកបម្រើជម្ងឺ

១៦១

 008

និយាយអំពី គិគ្ថិយសមាទាន មានការអាក្រាតជាដើម

១៦៥

 008

រឿង ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និយាយអំពីការទ្រទ្រង់ចីវរ មានពណ៌ខៀវសុទ្ធជាដើម

១៦៩

 008

និយាយអំពី ចីវរ ដែលមិនទាន់កើតឡើងដល់ភិក្ខុដែលនៅចាំវស្សាររួចហើយ

១៧១

 008

រឿងព្រះ រេវតត្ថេរ និយាយអំពីការកាន់យកចីវរដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាល

១៧៥

 008

មាតិកា​ ៨យ៉ាងដែលជាហេតុឲ្យកើតចីវរ

១៧៩

 008

ឧទ្ទានគាថា

១៨១

 008

ចម្បេយ្យក្ខន្ធក

១៨៨

 008

រឿងកស្សបគោត្តភិក្ខុ

១៨៩

 008

រឿងអាគន្តុកភិក្ខុ

១៩៥

 008

ឧក្ខេបនីយកម្ម  និយាយអំពីកម្ម និង មិនមែនកម្ម

១៩៩

 008

និយាយអំពីកម្ម ៤ យ៉ាង

២០១

 008

រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ​និយាយអំពីធម្មជាត មិនមែនជាកម្ម

២០៣

 008

និយាយអំពីកម្ម ៦​យ៉ាង

២០៥

 008

និយាយអំពី ជមនុំ​សង្ឃ មមាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃចតុវគ្គ

២១៣

 008

និយាយអំពី ជមនុំ​សង្ឃ មមាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃទស វគ្គ

២១៥

 008

និយាយអំពី ជមនុំ​សង្ឃ មមាន ៥ ពួក និងកម្មសម្រាប់ធ្វើដោយសង្ឃសតិវគ្គ

២១៧

 008

ការហាមឃាត់ (កណ្តាលជំនុំសង្ឃ) របស់បុគ្គល ខ្លះឡើង ខ្លះមិនឡើង

២១៩

 008

និស្សារណាកម្ម (ការបណ្តេញចេញ) ​មានពីរយ៉ាង

២២១

 008

ឧសារណាកម្ម (ការហៅបញ្ចូលពួក) ​មានពីរយ៉ាង

២២៣

 008

កម្ម ដែលជាកម្មមិនប្រកបដោយធម៌

២២៥

 008

កម្ម ដែលជាកម្មប្រកបដោយធម៌

២៣១

 008

ពាក្យសួររបស់​ឧបាលិត្ថេរ អំពីបពា្វជនីយកម្មជាដើម

២៣៣

 008

ពាក្យសួររបស់​ឧបាលិត្ថេរ អំពីកម្មដែលមិនមែនជាធម្មវិន័យ

២៣៧

 008

ពាក្យសួររបស់​ឧបាលិត្ថេរ អំពីកម្មដែលជាធម្ម ជាវិន័យ

២៤១

 008

កម្មដែលមិនមែនជាធម្ម ​ជាវិន័យ

២៤៣

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក​(ធ្វើ) តជ្ជនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៤៥

 008

ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៤៧

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម  ប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៤៩

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម  ប្រកបដោយធម៌ប្លមជាដើម

២៥១

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៥៣

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)បព្វាជនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៥៥

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)ឧក្ខេបនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៥៧

 008

ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា​(រំងាប់) តជ្ជនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៥៩

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្ម  ដោយការប្លមធម៌ជាដើម

២៦១

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)បដិសារណិយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៦៣

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)ឧក្ខេបនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៦៥

 008

ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៦៧

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម  ដោយការប្លមធម៌ជាដើម

២៦៩

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)តជ្ជនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៧០

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)បព្វាជនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៧៣

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(ធ្វើ)ឧក្ខេបនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៧៥

 008

ពួកភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នា​(ធ្វើ) ឧក្ខេបនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៧៧

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្ម  មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៧៩

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្ម  ប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៨០

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)តជ្ជនីយកម្ម  ដោយការប្លមធម៌ជាដើម

២៨៣

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់) និយស្សកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៨៥

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)បដិសារណិយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៨៧

 008

ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ​(រំងាប់)ឧក្ខេបនីយកម្ម មិនប្រកបដោយធម៌ជាដើម

២៨៩

 008

ឧទ្ទានគាថា

២៩៣

 008

កោសម្ពិក្ខន្ធក

៣០៤

 008

និទានភិក្ខុ​ ១​រូប ត្រូវអាបត្តិ

៣០៤

 008

ការយល់ឃើញ អាបត្តិ ថាជា អាបត្តិមែន

៣០៥

 008

ពួកភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តតាមភិក្ខុ ដែលសង្ឃលើកវត្ត

៣០៩

 008

ការយល់ឃើញ អាបត្តិ ថាជា អនាបត្តិ

៣១១

 008

ការធ្វើឧបោសថកម្ម ជាដើមក្នុងទីឰដ៏ខាងក្នុង នៃសិមាជាដើម

៣១៥

 008

និយាយអំពីការបង្កហេតុ​និង​ជំលោះ​ជាដើម

៣១៧

 008

រឿងទីឃាវុកុមារ

៣២៩

 008

អំណត់ និងការប្រព្រឹត្តិល្អ ​និងគាថាសំដែងអំពី ការរំងាប់នូវពៀរ

៣៤៣

 008

គាថាសំដែងអំពី ការរំងាប់នូវពៀរ

៣៤៥

 008

ព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ ពាលកលោណការកគ្រាម

៣៤៧

 008

សាមគ្គីធម្មកថា

៣៤៩

 008

រឿងដំរីដ៏ប្រសើ ឈ្មោះ បារិលេយ្យក

៣៥៥

 008

ពួកឧបាសកក្នុងក្រុងកោសម្ពី ​មិនធ្វកម្ម មាន អភិវាទនកម្ម ជាដើម

៣៥៧

 008

បុគ្គលពោលខុសធម្ម ដោយវត្ថុ ១៨ យ៉ាង

៣៥៩

 008

បុគ្គលពោល ត្រូវធម្ម ដោយវត្ថុ ១៨ យ៉ាង

៣៦១

 008

ពាក្យសួររបស់ មហាបជាបតីគោតមី

៣៦៣

 008

ពាក្យសួររបស់​​ វិសាខា​មិគារមាតា

៣៦៥

 008

(ការធ្វើ) ឧសារណាកម្ម ចំពោះ ឧក្ខិត្តកភិក្ខុ

៣៦៧

 008

ការធ្វើសង្ឃសាមគ្គី

៣៦៩

 008

សង្ឃសាមគ្គី  មានពីរយ៉ាង

៣៧៣

 008

ឧបាលិគាថា

៣៧៥

 008

ឧទ្ទានគាថា

៣៧៨

 008