- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 070)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧០ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៧០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទាមគ្គ

ទុតិយភាគ

៧០

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាវគ្គ ទិដ្ឋិកថា

   ដល់  ៨២

70

មហាវគ្គ អានាបានកថា

៨៣  ដល់ ១៨៩

70

មហាវគ្គ ឥន្ទ្រិយកថា

១៩០  ដល់ ២៧៩

70

មហាវគ្គ វិមោក្ខកថា

២៨០  ដល់ ៣៧៨

70

មហាវគ្គ គតិកថា

៣៧៩  ដល់ ៣៩២

70

មហាវគ្គ កម្មកថា

៣៩៣  ដល់ ៣៩៧

70

មហាវគ្គ វិបល្លាសកថា

៣៩៨  ដល់ ៤០១

70

មហាវគ្គ មគ្គកថា

៤០២  ដល់ ៤០៩

70