- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (*) (លេខសៀវភៅបិដក : 025)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២ សូមចុចលើពាក្យ  ឆដ្ឋភាគ ​២៥    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក  មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក

ឆដ្ឋភាគ ​២៥

(ព.. ២៥១៤)

 (*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។ 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ព្រាហ្មណវគ្គ

ព្រហ្មាយុសូត្រ

 025

អំពីការហៅរកឧត្តរមាណព

 025

អំពី​ឧត្តរមាណព ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

 025

អំពីការដើរជាប់តាមព្រះមានព្រះភាគ

 025

អំពី ព្រះ មហាបុរិសលក្ខណៈ

 025

អំពីឧទានរបស់ព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍

១៩

 025

អំពីការហៅមាណពម្នាក់

២១

 025

អំពីការចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៣

 025

អំពីការត្រិះរិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

២៧

 025

អំពីការសួរប្រស្នាចំពោះព្រះមានព្រះភាគ

២៩

 025

អំពីការទ្រង់សម្តែង អនុបុព្វិកថា

៣១

 025

អំពីការទ្រង់ចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ ព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍

៣៣

 025

អំពីការព្យាករណ៍គតិរបស់ ព្រហ្មាយុព្រាហ្មណ៍

៣៥

 025

សេលសូត្រទី ២

៣៦

 025

អំពីការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៧

 025

ការទទួលនិមន្តនៃព្រះមានព្រះភាគ

៣៩

 025

សូរសព្ទដែលរកបានដោយក្រ

៤១

 025

សេលព្រាហ្មណ៍ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៣

 025

ព្រះតម្រិះរបស់ ព្រះមានព្រះភាគ

៤៥

 025

ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

៤៧

 025

ទ្រង់ចូលទៅកាន់អាស្រមរបស់តេណិយចដិល

៥១

 025

សេលភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៥៣

 025

ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

៥៥

 025

អស្សលាយនសូត្រ​ទី ៣

៥៦

 025

ការចូលទៅរកអស្សលាយនមាណព

៥៧

 025

ការជូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៥៩

 025

អកុសលកម្មបថ

៦១

 025

អំពីការចំរើនមេត្តាចិត្ត

៦៥

 025

អំពីឧបមាដោយការកាក់យកគ្រឿងលំអិត

៦៧

 025

អំពីឧបមាដោយការ​បង្កាត់ភ្លើង

៦៩

 025

ឧបមាដោយការនូវរួមជាមួយនឹង​ព្រាហ្មណកញ្ញា

៧១

 025

ឧបមាដោយការ ដោយការបង្កាត់ សេះ និង លា

៧៣

 025

ទ្រង់ដំណាល រឿងព្រេង

៧៥

 025

ឃោដមុខសូត្រ​ទី ៤

៨៣

 025

បុគ្គល​បួន ពួក

៨៥

 025

បរិស័ទ ពីរពួក

៨៩

 025

បុគ្គល ទី ១

៩១

 025

បុគ្គល ទី ២

៩៥

 025

បុគ្គល ទី ៣

៩៧

 025

ការសមាទាន ដោយ សិក្ខា និង អាជីវៈ

៩៩

 025

ការសង្រួមឥន្ទ្រិយ

១០៣

 025

រូបជ្ឈាន​៤

១០៥

 025

ចុតូបបាតញ្ញាណ

១០៧

 025

អាសវក្ខយញ្ញាណ

១០៩

 025

ឃោដមុខព្រាហ្មណ៍ ដល់នូវសរណៈ

១១១

 025

ការឲ្យឃោដមុខព្រាហ្មណ៍ ធ្វើសាលាសម្រាប់សង្ឃ

១១៣

 025

ចង្កីសូត្រ ទី ៥

១១៤

 025

អំពីសេចក្តីសរសើរពុទ្ធគុណ

១១៥

 025

អំពីសេចក្តីសរសើរ ចង្កីព្រាហ្មណ៍

១១៩

 025

ការពោលសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

១២១

 025

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ឃាត់ កាបទិកមាណព

១២៧

 025

ការទ្រង់សួរតបទៅ កាបទិកមាណព

១២៩

 025

ការទ្រង់ព្យាករនូវការរក្សាសច្ចៈ

១៣៣

 025

ការទ្រង់ព្យាករនូវការ កើតឡើងនៃសច្ច៖

១៤១

 025

ការទ្រង់ព្យាករនូវ ធម៌មានឧបការៈ ច្រើន

១៤៣

 025

កាបទិកមាណព ដល់នូវត្រៃសរណៈ

១៤៧

 025

ឯសុការីសូត្រ ទី ៦

១៤៨

 025

ការសម្តែងនូវការបំរើ

១៤៩

 025

សំដែងអំពីទ្រព្យសម្រាប់ខ្លួន

១៥៥

 025

ភាពនៃបុគ្គលត្រេកអរ នឹង កុសលធម៌​

១៥៩

 025

ធនញ្ជានិសូត្រ ទី ៧

១៧០

 025

ការសួរដំណឹង ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍

១៧១

 025

ការចូលទៅរក ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍

១៧៣

 025

ការប្រព្រឹត្តខុសធម៌ និង ការប្រព្រឹត្ត មិនស្មើ

១៧៥

 025

ការសួរតប ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍

១៨១

 025

ការប្រាប់នូវសេចក្តីទុក្ខជាទម្ងន់

១៩១

 025

ការសួរតបទៅ ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍

១៩៧

 025

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២០១

 025

វាសេដ្ឋសូត្រ ទី ៨

២០៣

 025

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២០៥

 025

បញ្ហា របស់ព្រាហ្មណ៍

២០៧

 025

ការព្យាករនូវពាក្យថាព្រាហ្មណ៍

២០៩

 025

សុភសូត្រ ទី ៩

២២៥

 025

ហេតុជាទីតាំងនៃការងារ ៤​យ៉ាង

២២៧

 025

ការបញ្ញត្តិធម៌ ៥ យ៉ាង

២៣១

 025

ឧបមាដោយបុរសខ្វាក់អំពី កំណើត

២៣៧

 025

ការសួរតបទៅសុភមាណព

២៤១

 025

សំដែងអំពី កាមគុណ

២៤៣

 025

សំដែងអំពី  ឈាន

២៤៥

 025

ការសួរតបទៅសុភមាណព

២៤៧

 025

ការដោះស្រាយរបស់ សុភមាណព

២៤៩

 025

ការសួររកផ្លូវ

២៥១

 025

សំដែងអំពី អប្បមញ្ញ

២៥៣

 025

ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍  ជួបនឹងសុភមាណព

២៥៧

 025

សគាវេសូត្រ ទី ១០

២៥៨

 025

ការជូលទៅរក​សគាវេមាណព

២៦១

 025

ការទ្រង់ព្យាករនូវសេចក្តីផ្សេងគ្នា​នៃពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍

២៦៣

 025

សំដែងអំពីរឿងដែលធ្លាប់មានមក

២៦៥

 025

ការទ្រង់ចូលទៅរក អាឡារតាបស

២៦៧

 025

ការទ្រង់ចូលទៅរក ឧទ្ទកតាបស

២៦៩

 025

ឧបមា ទី ១

២៧៥

 025

ឧបមា ទី ២

២៧៧

 025

ឧបមា ទី ៣

២៧៩

 025

សេចក្តីព្យាយាម​ដ៏លំបាក

២៨១

 025

អំពី អប្បានកជ្ឈាន

២៨២

 025

ការសោយអាហារតិច

២៨៩

 025

អំពី រូបជ្ឈាន ៤

២៩៣

 025

ចុតូបបាតញ្ញាណ

២៩៧

 025

ការសរសើរព្រះមានព្រះភាគ

២៩៩

 025

ការដល់នូវត្រៃសរណៈ

៣០១

 025