- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 074)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៤ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៧៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

តតិយភាគ

៧៤

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បទុមកេសរិយវគ្គ ​ទី ៣១

  ដល់ ១២

74

ឧទ្ទាន

 

74

បទុមកេសរិយត្ថេរាបទាន ១    សព្វគន្ថិយត្ថេរាបទាន ១

បរមន្នតាយកត្ថេរាបទាន ១   ធម្មសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១

ផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   សម្បសាតីកត្ថេរាបទាន ១

អារាមទាយកត្ថេរាបទាន ១   អនុលេបទាយកត្ថេរាបទាន ១

ពុទ្ធសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១    បព្ភារទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥១ ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ បានគណនាហើយ ។

 

74

អារក្ខទាយវគ្គ ទី ៣២

១៣  ដល់​ ២៤

74

ឧទ្ទាន

 

74

អារក្ខទាយកត្ថេរាបទាន ១   ភោជនទាយកត្ថេរាបទាន ១

គតសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   បទុមិយត្ថេរាបទាន ១

បុប្ផាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១   អាសនត្ថវិកត្ថេរាបទាន ១

សន្ទសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១    តិរំសិយត្ថេរាបទាន ១

នាលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កុមុទមាលិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៧ ។

 

 

ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៣

២៥  ដល់ ៤៣

74

ឧទ្ទាន

 

74

ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   បូឡិនបូជកត្ថេរាបទាន ១

ហាសជនកត្ថេរាបទាន ១   យញ្ញសាមិកត្ថេរាបទាន ១

និមិត្តសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១   អន្នសំសាវកត្ថេរាបទាន ១

និគ្គុណ្ឌិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   សុមនាវេឡិយត្ថេរាបទាន ១

បុប្ផច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ១   សបរិវារច្ឆត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៧០០ ។

 

 

គន្ធោទកវគ្គ ទី ៣៤

៤៤  ដល់ ៦៧

74

ឧទ្ទាន

 

74

គន្ធធូបិយត្ថេរាបទាន ១   ឧទកបូជកត្ថេរាបទាន ១

បុន្នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១

ផុស្សិតកម្មិយត្ថេរាបទាន ១     បភង្ករត្ថេរាបទាន ១

តិណកុដិទាយកត្ថេរាបទាន ១   ឧត្តរេយ្យទាយកត្ថេរាបទាន ១

ធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ១  ឧក្ខិត្តបទុមិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថាជាប់គ្នាទាំងអស់  ១០១ ផង  ៤៤ ផង (១៤៥) 

 

 

ឯកបទុមវគ្គ ទី ៣៥

៦៨  ដល់ ៧៩

74

ឧទ្ទាន

 

74

ឯកបទុមិយត្ថេរាបទាន ១   តីណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ១

ធជទាយកត្ថេរាបទាន ១   តីណិកិង្កណិបូជកត្ថេរាបទាន ១

នឡាគារិកត្ថេរាបទាន ១   ចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

បទុមបូជកត្ថេរាបទាន ១   តិណមុដ្ឋិទាយកត្ថេរាបទាន ១

តិន្ទុកផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   ឯកញ្ជលិយត្ថេរាបទាន ១

ចំនួនគាថា ៦៦​គាថា   ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយ ។

 

 

សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ ទី ៣៦

៨១  ដល់ ៩០

74

ឧទ្ទាន

 

74

សន្ទសញ្ញិកត្ថេរាបទាន ១     យវកលាបិយត្ថេរាបទាន ១

កឹសុកបូជកត្ថេរាបទាន ១  សកោដកកោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អាលម្ពលន ឬ  ទណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១    អម្ពយាគុទាយកត្ថេរាបទាន ១     បុដកបូជកត្ថេរាបទាន ១

វច្ឆទាយិកត្ថេរាបទាន ១   សរណាគមនិយត្ថេរាបទាន ១

បិណ្ឌបាតិកត្ថេរាបទាន ១   មានគាថា ៤០ ។

 

74

មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ ទី ៣៧

៩១  ដល់ ៩៩

74

ឧទ្ទាន

 

74

មន្ទារវិយត្ថេរាបទាន ១   កក្ការុបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ភិសមុឡាលទាយកត្ថេរាបទាន ១     កេសរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

អង្កោលបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   កទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

ឧទ្ទាលកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ឯកចម្បកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

តិមិរបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១   សលឡបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៤០ ។

 

74

ពោធិវន្ទនវគ្គ ទី ៣៨

១០០  ដល់  ១១១

74

ឧទ្ទាន

 

 

ពោធិវន្ទកត្ថេរាបទាន ១    បាដលិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

តីណុប្បលមាលិយត្ថេរាបទាន ១   បត្តិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

សត្តបុណ្ណិយត្ថេរាបទាន ១  គន្ធមុដ្ឋិយត្ថេរាបទាន ១

ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១   សុមនតាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ១

សុមនទាមិយត្ថេរាបទាន ១   កាសុមារិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៥៩ ។

 

74

អម្ពដផលវគ្គ ទី ៣៩

១១២  ដល់  ១២៩

74

ឧទ្ទាន

 

 

អម្ពដផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   លពុជទាយកត្ថេរាបទាន ១

ឧទុម្ពរផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

ផារុសផលទាយកត្ថេរាបទាន ១     វល្លិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

កទលិផលទាយកត្ថេរាបទាន ១     ថនសផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  

សោណកោដិវិសត្ថេរាបទាន ១     បព្វកម្មបិលោតាបទាន នៃព្រះ

ពុទ្ធជាបុគ្គលស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ ១     មានគាថា ៩១ ពួកអ្នកប្រាជ្ញ

បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

74

ចប់កាណវារៈ ទី ១៤

 

74

បិលិន្ទវគ្គ ទី ៤០

១៣០  ដល់ ២១៣

 

ឧទ្ទាន

២១៣

74

មលិន្ទវច្ឆេត្ថេរាបទាន ១       សេលត្ថេរាបទាន ១       សព្វកិត្តិកត្ថេរាបទាន ១     មធុទាយកត្ថេរាបទាន ១    

បទុមកូដាគារិកត្ថេរាបទាន ១       ពក្កុលត្ថេរាបទាន ១    

គិរិមានន្ទត្ថេរាបទាន ១     សលឡមណ្ឌបិយត្ថេរាបទាន ១    

សព្វទាយកត្ថេរាបទាន ១       អជិតត្ថេរាបទាន ១     ឯគាថា

លោករាបឃើញ បាន៥២៥ គាថា ។

 

74

មួយទៀតឧទ្ទាននៃវគ្គ

២១៤

 

បទុមរកសរិយវគ្គ ១   អារក្ខទាយកវគ្គ ១  ឧម្មាបុប្ផិយវគ្គ ១

គន្ធោទកវគ្គ ១   ឯកបទុមវគ្គ ១  សទ្ទសញ្ញិកវគ្គ ១ 

មន្ទារវបុប្ផិយវគ្គ ១  ពោធិវន្ទនវគ្គ ១   អម្ពដផលវគ្គ ១  បិលិន្ទវគ្គ ១

ចំណែកគាថា លោករាប់ឃើញ បាន ១១៧៤ គាថា ។

 

74

ចប់សតកៈ ទី ៤

 

74

មេត្តេយ្យវគ្គ ទី ៤១

២១៥  ដល់ ២៧៤

74

ឧទ្ទាន

 

74

តិស្សមេតេ្តយ្យត្ថេរាបទាន ១   បុណ្ណកត្ថេរាបទាន ១

មេត្តគុត្ថេរាបទាន ១   ធោតកត្ថេរាបទាន ១ ឧបសីវត្ថេរាបទាន ១

នន្ទកត្ថេរាបទាន ១  ហេមកត្ថេរាបទាន ១ ​ជាគំរប់ ៧ ក្នុងអបទាន

នោះ ។  តោទេយ្យត្ថេរាបទាន ១   ជគុកណ្ណិកត្ថេរាបទាន ១

ឧទេនត្ថេរាបទាន ១  សុទ្ធតែមានយសច្រើន  ក្នុងមេត្តេយ្យវគ្គនេះ

មានគាថា ៣៨៣ ។