- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 009)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០៩ សូមចុចលើពាក្យ   បឋមភាគ៩  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក ចុល្លវគ្គ  បឋមភាគ៩    

កម្មក្ខន្ធកៈ  បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ និង សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ

(ព.. ២៥០១) 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

កម្មក្ខន្ធកៈ 

 009

រឿងបណ្ឌុកភិក្ខុ និង លោហិតកភិក្ខុ

 009

ការទ្រង់បន្ទោស បណ្ឌុកភិក្ខុ និង លោហិតកភិក្ខុ

 009

ការទ្រង់បន្ទោស និងទ្រង់ឲ្យធ្វើតជ្ជនីយកម្មដល់ បណ្ឌុកភិក្ខុ និង លោហិតកភិក្ខុ

 009

(សង្ឃធ្វើ) តជ្ជនីយកម្មដល់ បណ្ឌុកភិក្ខុ និង លោហិតកភិក្ខុ

 009

តជ្ជនីយកម្ម ​ជាកម្ម​ដែលមិនត្រូវតាមធម៌

១១

 009

តជ្ជនីយកម្ម ​ជាកម្ម​ដែល ត្រូវតាមធម៌

១៥

 009

ការធ្វើ តជ្ជនីយកម្ម ដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក

១៩

 009

តជ្ជនីយកម្ម ដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់

២៣

 009

ការរម្ងាប់ តជ្ជនីយកម្ម

២៥

 009

រឿងសេយ្យសកភិក្ខុ ​គួរដល់និយស្សកម្ម

២៩

 009

និយស្សកម្ម ​ ជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌

៣៣

 009

និយស្សកម្ម ​ ជាកម្មដែល ត្រូវតាមធម៌

៣៧

 009

ការធ្វើ និយស្សកម្ម  ដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣

៤១

 009

ការធ្វើ និយស្សកម្ម  ដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក

៤៣

 009

និយស្សកម្ម   ដែលសង្ឃមិនត្រូវ រម្ងាប់

៤៥

 009

និយស្សកម្ម   ដែលសង្ឃ ត្រូវ រម្ងាប់

៤៧

 009

ការរម្ងាប់ និយស្សកម្ម  

៤៩

 009

រឿងអស្សជិភិក្ខុ និង បុនព្វសុកភិក្ខុ គួរដល់បព្វាជនីយកម្ម

៥៧

 009

ការធ្វើ បព្វាជនីយកម្ម

៦៥

 009

បព្វាជនីយកម្ម ដែលមិនត្រូវតាមធម៌

៦៩

 009

បព្វាជនីយកម្ម  ជាកម្មដែលត្រូវតាមធម៌

៧១

 009

ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម  ដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣

៧៥

 009

ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម  ដល់ភិក្ខុ ៣ ពួក

៧៧

 009

ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម  ដល់ អស្សជិភិក្ខុ និង បុនព្វសុកភិក្ខុ

៨១

 009

ការធ្វើបព្វាជនីយកម្ម  ដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៥

៨៣

 009

ការ  ​រម្ងាប់ បព្វាជនីយកម្ម 

៨៥

 009

បដិសារណីយកម្ម រឿង សុធម្មភិក្ខុ

៨៧

 009

បដិសារណីយកម្ម ​ជាកម្ម​ដែលមិនត្រូវតាមធម៌

៩៩

 009

បដិសារណីយកម្ម ​ជាកម្ម​ដែល ត្រូវតាមធម៌

១០១

 009

វត្ថុ ១៩ ក្នុង បដិសារណីយកម្ម ​

១០៥

 009

វិធីញ៉ាំង សុធម្មភិក្ខុ មានអាយុ ឲ្យសូមខមាទោស

១០៧

 009

បដិសារណីយកម្ម ​ ​ដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់

១១១

 009

ការរម្ងាប់ បដិសារណីយកម្ម ​

១១៣

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ព្រោះការមិនឃើញអាបត្តិ

១១៥

 009

ការធ្វើ ឧក្ខេបនិយកម្ម  ដល់ឆន្ន ភិក្ខុ

១១៧

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម  ​ជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌

១១៩

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម  ​ជាកម្មដែល ត្រូវតាមធម៌

១២១

 009

ការធ្វើ ឧក្ខេបនិយកម្ម  ​ដល់ភិក្ខុ ៣​ពួក

១២៥

 009

ការប្រព្រឹតដផយប្រពៃ ក្នុងឧក្ខេបនិយកម្ម 

១២៧

 009

ឆន្នភិក្ខុ ដែលសង្ឃ បានធ្វើ ឧក្ខេបនិយកម្ម​ហើយ

១២៩

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់

១៣១

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃ ត្រូវរម្ងាប់

១៣៥

 009

ការរម្ងាប់ ឧក្ខេបនិយកម្ម ​

១៣៩

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ ព្រោះមិនសម្តែង អាបត្តិ

១៤១

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ ជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌

១៤៥

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ ជាកម្មដែល ត្រូវតាមធម៌

១៤៧

 009

ការធ្វើឧក្ខេបនិយកម្ម ​ ដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ ៣

១៥១

 009

ការប្រព្រឹត្តដោយប្រពៃ ក្នុងឧក្ខេបនិយកម្ម

១៥៣

 009

ឆន្នភិក្ខុសង្ឃ បានធ្វើឧក្ខេបនិយកម្ម​ហើយ

១៥៥

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់

១៥៧

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃ ត្រូវរម្ងាប់

១៥៩

 009

ការរម្ងាប់ ឧក្ខេបនិយកម្ម ​

១៦២

 009

រឿង អរិដ្ឋភិក្ខុ  មានទិដ្ឋិអាក្រក់

១៦៤

 009

រឿង អរិដ្ឋភិក្ខុ  និយាយអំពីទោសរបស់កាម

១៦៦

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ ព្រោះការមិនលះបង់​ទិដ្ឋិអាក្រក់

១៧១

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ជាកម្មដែលមិនត្រូវតាមធម៌

១៧៣

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ជាកម្មដែល ត្រូវតាមធម៌

១៧៦

 009

ការធ្វើ ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយ អង្គ ៣

១៧៩

 009

ការធ្វើ ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដល់ភិក្ខុ  ៣ ពួក

១៨០

 009

អរិដ្ឋភិក្ខុ​ឌេលសង្ឃបានធ្វើឧក្ខេបនិយកម្ម ព្រោះមិនលះបង់

ទិដ្ឋិអាក្រក់

១៨៣

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃមិនត្រូវរម្ងាប់

១៨៤

 009

ឧក្ខេបនិយកម្ម ​ដែលសង្ឃ ត្រូវរម្ងាប់

១៨៦

 009

ការរម្ងាប់ឧក្ខេបនិយកម្ម ​

១៨៧

 009

ឧទ្ទាននៃ កម្មក្ខន្ធកៈ

១៩០

 009

បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ

១៩០

 009

ឬៀងពួកភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស

២០០

 009

ការទ្រង់បន្ទោសពួកភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស

២០១

 009

ការប្រព្រឹត្តដោយប្រពៃ នៃភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស

២០៣

 009

វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស

២០៤

 009

វត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅបរិវាស

២០៩

 009

វត្តរបស់ ​មូលាយ បដិកស្សនារចាភិក្ខុ

២១៧

 009

វត្តរបស់ ​ ​មានត្តារហភិក្ខុ

២២៥

 009

វត្តរបស់ ​ ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្ត មានត្ត

២៣១

 009

វត្តរបស់ អព្ភានារហភិក្ខុ

២៤១

 009

ឧទ្ទាននៃ បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ

២៤៥

 009

សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ

២៤៨

 009

ការឲ្យមានត្ត

២៤៩

 009

ការសូម អព្ហានកម្ម

២៥៣

 009

ការឲ្យឯកាហុបរិវាស

២៥៧

 009

ការឲ្យ ​មានត្ត

២៦១

 009

ការសូម អព្ភានកម្ម

២៦៥

 009

ការសូម បញ្ចាហបរិវាស

២៧១

 009

ការសូម មូណយ បដិកស្សនា

២៧៣

 009

ការសូម​មានត្ត

២៨៥

 009

ការសូម មូណយ បដិកស្សនា

២៩១

 009

ការសូម​មានត្ត

២៩៧

 009

ការសូម អព្ភានកម្ម

៣០៣

 009

ការសូម បក្ខបរិវាស ​(បរិវាសកន្លះខែ)

៣០៩

 009

ការសូមមូណយ​ បដិកស្សនា

៣១៣

 009

ការឲ្យសមោធាន​បរិវាស

៣១៧

 009

ការសូម​មានត្ត

៣២៣

 009

មូណយ​ បដិកស្សនា

៣២៥

 009

ការសូម អព្ភានកម្ម

៣២៧

 009

ការឲ្យសមោធាន​បរិវាស តាមតម្លៃអាបត្តិ

៣៣៧

 009

ការសូមទ្វេមាស បរិវាស

៣៤៣

 009

សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ  ត្រូវ(ភិក្ខុនោះ)នៅបរិវាស ពីរខែ

៣៤៩

 009

ភិក្ខុគួរដល់​មានត្ត

៣៥៥

 009

សង្ឃត្រូវឲ្យ មាសបរិវាស ដល់ភិក្ខុ

៣៥៩

 009

សង្ឃត្រូវឲ្យ មាសបរិវាស ដល់ភិក្ខុ

៣៦១

 009

ការឲ្យ មាសបរិវាស

៣៦៣

 009

ភិក្ខុត្រូវនៅបរិវាស ពីរខែ

៣៦៧

 009

ត្រូវភិក្ខុនោះ នៅបរិវាស ពីរខែ

៣៧១

 009

ភិក្ខុគួរដល់ មានត្ត

៣៧៣

 009

ការឲ្យ សុទ្ធត្តបរិវាស

៣៧៧

 009

សុទ្ធត្តបរិវាស

៣៧៩

 009

បរិវាស​របស់ភិក្ខុឆ្កួត ជាដើម មិនលូតលាស់ឡើយ

៣៨៣

 009

បរិវាស​របស់ភិក្ខុ ដែលសង្ឃលើកវត្តជាដើម មិនលូតលាស់ឡើយ

៣៨៥

 009

ការប្រព្រឹត្ត  មានត្ត របស់បុគ្គលដែលសឹកចេញជាដើម មិនលូត

លាស់ឡើយ

៣៨៧

 009

អព្ភានកម្ម របស់បុគ្គលរបស់បុគ្គលដែលសឹកចេញ មិនលូត

លាស់ឡើយ

៣៨៩

 009

(សង្ឃត្រូវឲ្យ) ​សមោធានបរិវាស ចំពោះអាបត្តិ​ខាងដើម

៣៩១

 009

សង្ឃបរិវាសទៀត ហើយសឹមឲ្យ មានត្ត

៣៩៦

 009

(សង្ឃត្រូវឲ្យ) ​សមោធានបរិវាស ចំពោះអាបត្តិ​ខាងដើម

៤១០

 009

ភិក្ខុគួរដល់​ មានត្ត  ប្រព្រឹត្តមានត្ត ​និងគួរដល់ អព្ភានកម្ម

៤២៥

 009

(សង្ឃត្រូវឲ្យ) ​សមោធានបរិវាស ចំពោះអាបត្តិ​ខាងដើម

៤២៧

 009

(សង្ឃត្រូវឲ្យ) ​ មានត្ត ដល់ភិក្ខុទាំងពីរូប

៤២៨

 009

ភិក្ខុនោះ មិនបានបរិសុទ្ធ ចាកអាបត្តិទាំងនោះ

៤៣២

 009

ភិក្ខុនោះ បរិសុទ្ធ ចាកអាបត្តិទាំងនោះ

៤៤០

 009

ឧទ្ទាននៃ សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ

៤៥៦

 009