- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 031)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣១ សូមចុចលើពាក្យ

 តតិយភាគ ៣១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ និទានវគ្គ

តតិយភាគ ៣១

​(ព.. ២៥០៦

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អភិសមយសំយុត្ត

 031

ពុទ្ធវគ្គ

 031

បដិច្ចសមុប្បាទ

 031

ជាតិ

 031

វិញ្ញាណ

 031

សម្មាបដិបទា

 031

ហេតុឲ្យកើតកងទុក្ខ

១០

 031

កិរិយារលត់កងទុក្ខ

១៥

 031

អាហារវគ្គេ

 

 031

កិរិយារលត់កងទុក្ខ

២៥

 031

ការសាកសួររកអាហារ

២៧

 031

កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវជរានិងមរណៈ ជាដើម

៣១

 031

ការសាកសួររក សម្មាទិដ្ឋិ

៣៥

 031

ការសាកសួររក ធម្មកថិក

៣៧

 031

អចេលកស្សបចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ

៣៩

 031

ការសាកសួររក សេចក្តីទុក្ខ

៤១

 031

ការព្យាករណ៍ នូវសេចក្តីទុក្ខ

៤៣

 031

ការបាននូវឧបសម្បទា

៤៥

 031

ការសាកសួររក សេចក្តីទុក្ខ

៤៧

 031

ការព្យាករណ៍ នូវសេចក្តីទុក្ខ

៤៩

 031

សេចក្តីផ្សេងគ្នា នៃ ពាល និង បណ្ឌិត

៥១

 031

បដិច្ចសមុប្បាទ

៥៣

 031

ភាពនៃធម៌ដែលព្រះអរិយៈបានឃើញច្បាស់

៥៧

 031

ទសពលវគ្គ

៥៩

 031

ភាពនែសេចក្តី សុខ និង ទុក្ខ

៦១

 031

ភាពនៃសេចក្តីព្យាយាម

៦៣

 031

ខយញ្ញាណ

៦៥

 031

ឧបមាដោយទឹកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីទាប

៦៩

 031

ពាក្យនៃបរិព្វាជក

៧១

 031

ព្រះអានន្ទចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៧៣

 031

ព្រះពុទ្ធដិកានៃព្រះមានព្រះភាគ

៧៥

 031

ពាក្យនៃព្រះអានន្ទ

៧៩

 031

ទ្រង់ពោលនូវបដិច្ចសមុប្បន្នទធម៌

៨១

 031

កិរិយាធ្វើនូវ កាយ វចី មនោ សង្ខារ

៨៧

 031

ព្រះឧបវាណៈ ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៨៩

 031

ទ្រង់ពោលនូវបដិច្ចសមុប្បន្នទធម៌

៩១

 031

កិរិយា ដឹងច្បាស់នូវជរានិងមរណៈ ជាដើម

៩៣

 031

កិរិយាមិនកំណត់ដឹងនូវជរានិងមរណៈ ជាដើម

៩៧

 031

កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវជរានិងមរណៈ ជាដើម

៩៩

 031

កឡារខត្តិវគ្គ

១០១

 031

កឡារខត្តិយវគ្គពោលអំពីបុគ្គលមានធម៌ពិចារណាហើយ

១០៣

 031

កឡារខត្តិយភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១០៩

 031

ទ្រង់សួរបញ្ជាក់ព្រះសារីបុត្ត

១១១

 031

ភពមានឧបាទាន ជាហេតុជាដើម

១១៣

 031

វេទនា មានផស្សៈ ជាហេតុ ជាដើម

១១៥

 031

ទ្រង់ប្រទាន សាធុការៈ

១១៧

 031

ព្រះសារីបុត្តហៅ ភិក្ខុទាំងឡាយ

១១៩

 031

កឡារខត្តិយភិក្ខុ ក្រាបទូល ព្រះមានព្រះភាគ

១២១

 031

ពោលអំពីញាណវត្ថុ

១២៣

 031

ពោលអំពី ជរា និង មរណៈ

១២៥

 031

ឈ្មោះអរិយសាវ័ក

១២៧

 031

សេចក្តីដឹងក្នុងអតីតកាលជាដើម

១២៩

 031

ពោលអំពីញាណវត្ថុ

១៣១

 031

ការសាកសួររក​ ជរា​និង មរណៈ

១៣៣

 031

ការសាកសួរ រកភព ជាដើម

១៣៥

 031

ការសាកសួរ រកសង្ខារ ជាដើម

១៣៩

 031

ការរលត់​នៃ​ អវិជ្ជា

១៤១

 031

ការកើតឡើងនៃកងទុក្ខ

១៤៣

 031

ឧទ្ទាន

១៤៩

 031

គហបតិវគ្គ

១៥០

 031

ភ័យ​ប្រាំប្រការ

១៥១

 031

អង្គនៃសោតាបត្តិ

១៥៣

 031

ការព្យាករណ៍ខ្លួន

១៥៥

 031

ការលត់នៃទុក្ខ

១៥៩

 031

ហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារលោក

១៦០

 031

ហេតុនាំឲ្យកើត កងទុក្ខ

១៦៣

 031

ធម្មបរិយាយជាខាងដើមនៃ ព្រហ្មចរិយៈ

១៦៥

 031

ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១៦៧

 031

ហេតុនាំឲ្យកើត កងទុក្ខ

១៦៩

 031

ហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារលោក

១៧១

 031

ភាពនៃព្រះអរិយសាវ័កបរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ

១៧៥

 031

ការពិចារណារកកិរិយាអស់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខ

១៧៩

 031

ការលះបង់ អវិជ្ចា

១៨១

 031

ការសាកសួរ រកការតាក់តែង បុញ្ញាភិសង្ខារ ជាដើម

១៨៣

 031

ការកើតឡើងនៃកងទុក្ខ

១៨៥

 031

ឧបមាដោយគំនរភ្លើង

១៨៧

 031

ការរលត់ទៅនៃកងទុក្ខ

១៨៩

 031

ឧបមាដោយប្រទឹបប្រេង

១៩១

 031

ឧបមាដោយ ឈើធំ

១៩៣

 031

ឧបមាដោយ ឈើខ្ចី

១៩៧

 031

ហេតុនាំឲ្យកើតកងទុក្ខ

១៩៩

 031

ជម្រៅរបស់បដិច្ចសមុប្បាទ

២០១

 031

ឧបមាដោយ ឈើធំ

២០៣

 031

ឧទ្ទាន

២០៥

 031

ភាពនៃ មហាភូតទាំង បួន

២០៧

 031

សេចក្តីនឿយណាយក្នុងកាយ

២០៩

 031

ពោលអំពី ការកំណត់ទុកក្នុងចិត្ត នូវបដិច្ចសមុប្បាទធម៌

២១០

 031

ការកើតឡើងនៃសុខវេទនា​ជាដើម

២១៣

 031

ពោលអំពី កវឡឹការាហារ

២១៥

 031

ពោលអំពី ផស្សាហារ

២១៧

 031

ពោលអំពី វិញ្ញាណាហារ

២១៩

 031

អាហារ បួនយ៉ាង

២២១

 031

ឧបមាដោយជាង ជ្រលក់ ឬ ជាងគំនូរ

២២៣

 031

គវឡឹការាហារ

២២៥

 031

ឧបមាដោយផ្ទះ មានកំពូល ​ឬ សាលា

២២៧

 031

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

២២៩

 031

ការលត់នៃកងទុក្ខ

២៣១

 031

ឧបមាដោយផ្លូវធ្លាចាស់

២៣៣

 031

និយាយអំពីការពិចារណាបច្ច័យខាងក្នុង

២៣៥

 031

ការញ៉ាំងតណ្ហាជាដើមឲ្យចម្រើន

២៤១

 031

ឧបមាដោយផ្តិលពេញដោយសុរា

២៤៣

 031

ការលះតណ្ហាជាដើម

២៤៥

 031

ឧបមាដោយផ្តិលពេញដោយសុរា

២៤៧

 031

ព្រះមហាកោដ្ឋិតចូលទៅរកព្រះសារីបុត្ត

២៤៩

 031

ការសួររកជាតិជាដើម

២៥១

 031

ឧបមាដោយបាច់បបុះ

២៥៣

 031

ព្រះមុសិលត្ថេរ ជាដើម

២៥៥

 031

ការសួររកជរា និង មរណៈ​ជាដើម

២៥៧

 031

ការសួររកជាតិជាដើម

២៦១

 031

ឧបមាដោយបុរសដែលក្តៅក្រហាយ

២៦៣

 031

ឧបមាដោយមហាសមុទ្រ

២៦៥

 031

សុសិមបរិព្វាជកចូលទៅរកព្រះអានន្ទ

២៦៧

 031

ពាក្យសួររបស់ សុសិមភិក្ខុ

២៦៩

 031

ការសួររកចេតោបរិយញ្ញាណ

២៧១

 031

ការសួររក ទិព្វចក្ខុញ្ញាណ

២៧៣

 031

សុសិមភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៧៥

 031

ការសួររក​រូបមិនទៀងជាដើម

២៧៧

 031

ការនឿយណាយក្នុងរូបជាដើម

២៧៩

 031

ការសួររកឥទ្ធិវិធី

២៨១

 031

ការសួររកទិព្វចក្ខុ

២៨៣

 031

សេចក្តីឧបមាដោយការចាប់ចោរ

២៨៥

 031

ឧទ្ទាន

២៨៧

 031

សមណព្រាហ្មណវគ្គ

២៨៨

 031

សេចក្តីមិនដឹងនូវ ជរា និង មរណៈ ជាដើម

២៨៩

 031

អន្តរបេយ្យាលៈ

២៩១

 031

កិរិយាធ្វើនូវការសិក្សាជាដើម

២៩៣

 031

អភិសមយវគ្គ

២៩៥

 031

ឧបមាដោយស្រះបោក្ខរណី

២៩៧

 031

ឧបមាដោយស្ទឹងធំ

២៩៩

 031

ភាពនៃការបានធម្មចក្ខុមានប្រយោជន៍ច្រើន

៣០១

 031

ឧបមាដោយស្តេចភ្នំសិនេរុ

៣០៧

 031

ឧទ្ទាន

៣០៩

 031