- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 064)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៤ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ៦៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស

បឋមភាគ

៦៤

​(ព.. ២៥០៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តេរសមភាគ     អដ្ឋកវគ្គ

64

កាមសុត្តនិទ្ទេស ទី ១

   ដល់  ៤០

64

គុហដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ២

៤១  ដល់ ១១៣

64

ទុដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៣

១១៤  ដល់ ១៥៦

64

សុទ្ធដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៤

១៥៧  ដល់ ១៩២

64

បរមដ្ឋកសុត្តនិទ្ទេស ទី ៥

១៩៣  ដល់ ២២០

64

ជរាសុត្តនិទ្ទេស ទី ៦

២២១  ដល់  ២៦១

64

តិស្សមេត្តេយ្យសុត្តនិទ្ទេស ទី ៧

២៦២  ដល់ ៣០៤

64

បសូរសុត្តនិទ្ទេស ទី ៨

៣០៥    ដល់ ៣៤២

64