- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 028)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២ សូមចុចលើពាក្យ  នវមភាគ ២៨    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ​ ឧបរិបណ្ណាសក

នវមភាគ ២៨

​(ព.. ២៥០៦) 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

វិភង្គវគ្គ

 028

ភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ១

 028

សេចក្តីសង្ស័យក្នុងខន្ធជាអនាគត

 028

សេចក្តី  មិនសង្ស័យក្នុងខន្ធជាអនាគត

 028

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន

 028

អានន្ទភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ២

 028

សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត

១១

 028

សេចក្តីមិនប្រាថ្នានូវបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគត

១៣

 028

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន

១៥

 028

សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត

១៧

 028

មហាកច្ចានភទ្ទេករត្តសូត្រ ទី ៣

១៩

 028

ព្រះសមិទ្ធិមានអាយុចូលទៅរកព្រះមានព្រះភាគ

២១

 028

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន

២៣

 028

សេចក្តីត្រិះរិះនៃពួកភិក្ខុ

២៥

 028

ពួកភិក្ខុចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចានៈ

២៧

 028

សេចក្តីសរសើរព្រះមហាកច្ចានៈ

២៩

 028

សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត

៣១

 028

សេចក្តីប្រាថ្នានូវបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគត

៣៣

 028

សេចក្តីរសេមរសាមក្នុងពួកធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន

៣៥

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

៣៧

 028

គាថាសំដែង ពីរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន

៣៩

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

៤១

 028

លោមសកង្គិយសូត្រទី ៤

៤២

 028

គាថាសំដែង ពីរាត្រីមួយដ៏ចម្រើន

៤៣

 028

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៤៥

 028

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សួរតប

៤៧

 028

សេចក្តីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធជាអតីត

៤៩

 028

សេចក្តីរសេមរសាមក្នុងធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន

៥១

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

៥៣

 028

ចូឡកម្មវិភង្គសូត្រទី៥

៥៤

 028

កិច្ចនិមន្តរបស់សុភមាណព

៥៥

 028

ការវៀរចាកបាណាតិបាត

៥៧

 028

ភាពនែបុគ្គលជាអ្នកក្រោធ

៥៩

 028

ភាពនែបុគ្គលជាអ្នកច្រណែន

៦១

 028

ការមិនឲ្យនូវវត្ថុមានបាយជាដើម

៦៣

 028

ភាពនែបុគ្គលជាអ្នករឹងត្អឹង

៦៥

 028

ភាពនែបុគ្គលជាអ្នក​មិនសាកសួរ

៦៧

 028

សេចក្តីប្រតិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាយុខ្លីជាដើម

៦៩

 028

ការដល់នូវត្រៃសរណៈ

៧១

 028

មហាកម្មវិភង្គសូត្រទី៦

៧២

 028

ពាក្យចរចា

៧៣

 028

ការក្រាបទូលនូវពាក្យចរចា

៧៥

 028

ការចែកនូវកម្មវិភង្គ

៧៧

 028

បុគ្គលបួនពួក

៧៩

 028

ការពោលដោយទិដ្ឋិកួចកាន់

៨១

 028

សេចក្តីយល់ក្នុងមហាកម្មវិភង្គ

៨៧

 028

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកទទួលនូវវិបាក

៩៣

 028

សឡាយតនវិភង្គសូត្រទី៧

៩៧

 028

មនោបវិចារៈ

៩៩

 028

គេហសិតសោមនស្ស

១០១

 028

គេហសិតទោមនស្ស

១០៣

 028

នេក្ខម្មសិតទោមនស្ស

១០៥

 028

នេក្ខម្មសិតុបេក្ខា

១០៧

 028

ការលះគេហសិតសោមនស្ស ជាដើម

១០៩

 028

សតិប្បដ្ឋានបី

១១១

 028

សតិប្បដ្ឋានពីរ

១១៣

 028

ភាពនៃបុគ្គលជាសារថីអ្នកទូន្មាននូវបុរស

១១៥

 028

សេចក្តីត្រេកងរចំពោះភាសិត

១១៧

 028

ឧទ្ទេសវិភង្គសូត្រទី៨

១១៨

 028

សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ

១១៩

 028

ការចូលទៅរកព្រះមហាកច្ចានៈ

១២១

 028

ឧបមាដោយបុគ្គលអ្នកត្រូវការដោយខ្លឹមឈើ

១២៥

 028

ការចែកអត្ថ នៃឧទ្ទេសដោយពិស្តារ

១២៧

 028

វិញ្ញាណមិនរាត់រាយ

១២៩

 028

ភាពនៃចិត្តឋិតនៅខាងក្នុង

១៣១

 028

ភាពនៃចិត្តមិនឋិតនៅខាងក្នុង

១៣៣

 028

សេចក្តីតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មាំ

១៣៥

 028

សេចក្តីមិនតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មាំ

១៣៧

 028

ការក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាគ

១៣៩

 028

អរណវិភង្គសូត្រទី ៩

១៤៣

 028

ភាពនៃធម៌ដ៏ថោកទាប

១៤៥

 028

មជ្ឈិមប្បដិបទា

១៤៧

 028

ភាពនៃកិរិយាលើកតំកើងជាដើម

១៤៩

 028

ការសំដែងធម៌

១៥២

 028

កាមគុណប្រាំ

១៥៥

 028

ការមិនពោលពាក្យក្នុងទីកំបាំងមុខ

១៥៧

 028

ភាសាក្នុងជនបទ

១៥៩

 028

សេចក្តីព្យាយាមដោយសោមនស្ស

១៦១

 028

មជ្ឈិមប្បដិបទា

១៦៣

 028

ពាក្យពោលក្នុងទីកំបាំងមុខ

១៦៥

 028

ពាក្យពោលរហ័ស

១៦៧

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

១៦៩

 028

ធាតុវិភង្គសូត្រទី ១០

១៧០

 028

ព្រះមានព្រះភាគចូលទៅកាន់កុម្ភការនិវេស

១៧១

 028

ឧទ្ទេសនៃនធាតុវិភង្គ

១៧៣

 028

មនោបរិចារៈដប់ប្រាំបី

១៧៥

 028

បឋវីធាតុ

១៧៧

 028

តេជោធាតុ

១៧៩

 028

អាកាសធាតុ

១៨១

 028

វេទនា

១៨៣

 028

ឧបមាដោយកំដៅ

១៨៥

 028

ឧបមាដោយជាងមាស

១៨៧

 028

ឧបមាដោយប្រទីបអុចប្រេង

១៩៣

 028

អ្នកប្រាជ្ញ

១៩៧

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

១៩៩

 028

សច្ចវិភង្គសូត្រទី ១១

២០១

 028

ការញ៉ាំងធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ

២០៣

 028

ទុក្ខអរិយសច្ច

២០៥

 028

ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច

២០៩

 028

មគ្គអរិយសច្ច

២១១

 028

ការប្រាប់នូវអរិយសច្ច

២១៣

 028

ទក្ខិណាវិភង្គសូត្រទី១២

២១៤

 028

ការអង្វរករនៃនាងមហាបជាបតិគោតមី

២១៥

 028

កិរិយាអង្វរករនៃព្រះអានន្ទ

២១៧

 028

កិរិយាមិនមែនជាការតបស្នងដោយល្អ

២១៩

 028

សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃទក្ខិណាទាន

២២១

 028

ទក្ខិណាវិសុទ្ធិ

២២៧

 028

សឡាយតនវគ្គ

២៣២

 028

អនាថបិណ្ឌិកោវាទសូត្រទី១

២៣២

 028

ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាពាធ

២៣៣

 028

អាយតនៈខាងក្នុង

២៣៧

 028

ចក្ខុសម្ផ័ស្សជាដើម

២៣៩

 028

បញ្ចក្ខន្ធ

២៤១

 028

លោកនេះនិងលោកខាងមុខ

២៤៣

 028

អនាថបិណ្ឌិកទេវបុត្តចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៤៥

 028

សេចក្តីសរសើរវត្តជេតវន

២៤៧

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

២៤៩

 028

ឆន្នោវាទសូត្រទី២

២៥០

 028

កិរិយាប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាពាធ

២៥១

 028

បញ្ហាកម្មនៃព្រះសារីបុត្ត

២៥៥

 028

កិរិយាចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៥៩

 028

បុណ្ណោវាទសូត្រទី ៣

២៦១

 028

ការឲ្យឱវាទ

២៦៣

 028

ភាពកំណាចនៃពួកអ្នកសុណាបរន្តជនបទ

២៦៥

 028

បរិនិព្វាននៃព្រះបុណ្ណ

២៦៩

 028

នន្ទកោវាទសូត្រទី ៤

២៧១

 028

ការឲ្យឱវាទដល់ភិក្ខុនី

២៧៣

 028

អាយតនៈខាងក្រៅ

២៧៥

 028

វិញ្ញាណកាយ

២៧៧

 028

វេទនាខន្ធ

២៧៩

 028

អាយតនៈខាងក្រៅ

២៨១

 028

ឧបមាដោយអ្នកសម្លាប់គោ

២៨៣

 028

ពោជ្ឈង្គប្រាំពីរ

២៨៥

 028

ការជូលទៅកាន់រាជការាម

២៨៧

 028

អាយតនៈខាងក្នុង

២៨៩

 028

វិញ្ញាណកាយ

២៩១

 028

ឧបមាដោយប្រទីបប្រេង

២៩៣

 028

ឧបមាដោយដើមឈើ

២៩៥

 028

ឧបមាដោយអ្នកសម្លាប់គោ

២៩៧

 028

ពោជ្ឈង្គប្រាំពីរ

២៩៩

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

៣០១

 028

ចូឡរាហុលោវាទសូត្រទី ៥

៣០២

 028

ចក្ខ្វាយតនៈ

៣០៣

 028

ចក្ខុសម្ផ័ស្ស

៣០៥

 028

មនោវិញ្ញាណ

៣០៧

 028

សេចក្តីនឿយណាយក្នុងអាយតនៈជាដើម

៣០៩

 028

ឆឆក្កសូត្រទី៦

៣១១

 028

វិញ្ញាណកាយប្រាំមួយ

៣១៣

 028

វេទនាកាយប្រាំមួយ

៣១៥

 028

ភាពនៃ អនត្តា

៣១៧

 028

ដំណើរកើតឡើងនៃសក្កាយ

៣២៣

 028

ដំណើររលត់ទៅ នៃសក្កាយ

៣២៥

 028

ភាពនៃពាក្យមិនសមហេតុ

៣២៧

 028

ភាពនៃពាក្យសមហេតុ

៣២៩

 028

សេចក្តីត្រេកអរចំពោះភាសិត

៣៣៣

 028

សឡាយតនវិភង្គសូត្រទី៧

៣៣៤

 028

ការចម្រើនឡើងនៃតណ្ហា

៣៣៥

 028

ការលះបង់នូវតណ្ហា

៣៣៩

 028

ការពេញបរិបូណ៌ដោយភាវនា

៣៤១

 028

ការកំណត់ដឹងនូវធម៌ជាដើម

៣៤៣

 028

នគរវិន្ទេយ្យសូត្រទី ៨

៣៤៧

 028

ភាពនៃបុគ្គលដែលគេមិនគប្បីធ្វើសក្ការៈ

៣៤៩

 028

ភាពនៃបុគ្គលគួរធ្វើសក្ការៈ

៣៥១

 028

ការសួររកហេតុយោបល់

៣៥៣

 028

ការដល់នូវសរណៈ

៣៥៥

 028

បិណ្ឌបាតបារិសុទ្ធិសូត្រទី ៩

៣៥៦

 028

សុញ្ញតាវិហារសមាបត្តិ

៣៥៧

 028

នីវរណប្បញ្ហា

៣៦១

 028

ឥន្ទ្រិយប្បញ្ហា

៣៦៣

 028

ពោជ្ឈង្គប្បញ្ហា

៣៦៥

 028

វិជ្ជាវិមុត្តិប្បញ្ហា

៣៦៧

 028

ឥន្ទ្រិយភាវនាសូត្រទី១០

៣៦៨

 028

ការនិមន្តរបស់ព្រះអានន្ទ

៣៧១

 028

ការចម្រើននូវឥន្ទ្រិយ

៣៧៣

 028

សេក្ខប្បដិបទា

៣៨១

 028

ឧទ្ទាន

៣៨៥

 028