ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 081)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨១ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៨១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

ទុតិយភាគ៨១

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បច្ចយាការវិភង្គោ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

81

អភិធម្មមាតិកា

81

អកុសលនិទ្ទេស

១៩

81

កុសលនិទ្ទេស

៧៥

81

អព្យាកតនិទ្ទេស

៨៧

81

អវិជ្ជាមូលកកុសលនិទ្ទេស

១១២

81

កុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស

១១៩

81

អកុសលមូលកវិបាកនិទ្ទេស

១២៥

81

សតិប្បដ្ឋានវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

១៣១

81

អភិធម្មភាជនីយ

១៥៥

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៦២

81

សម្មប្បធានវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

១៦៧

81

អភិធម្មភាជនីយ

១៧៤

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៨៣

81

ឥទ្ធិបាទវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

១៨៧

81

អភិធម្មភាជនីយ

១៩៥

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២០៤

81

ពោជ្ឈង្គវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

២០៩

81

អភិធម្មភាជនីយ

២១៤

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២២១

81

មគ្គវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

២២៦

81

អភិធម្មភាជនីយ

២៣០

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២៤០

81

ឈានវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

២៤៥

81

អភិធម្មភាជនីយ

២៩១

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៣០៥

81

អប្បមញ្ញាវិភង្គ

 

81

សុត្តន្តភាជនីយ

៣១២

81

អភិធម្មភាជនីយ

៣២២

81

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

៣៣៦

81