- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 054)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៤ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៥៤

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត

តតិយភាគ

៥៤

​(ព.. ២៥០១)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឧរគវគ្គទី១

  ដល់ ៧២

54

ឧទ្ទាននៃឧរគវគ្គនោះគឺ

 

54

និយាយអំពីការប្រៀបដោយសត្វពស់១

 

54

និយាយគោបាល១

 

54

បុគ្គលប្រៀបដូចកុយរមាស១

 

54

កសិការទ្វាជព្រាហ្មណ៍១     ចន្ទ១    សេចក្តីវិនាស១    បុគ្គលថោកទាប១ មេត្តា១    ហេមវតយក្ស១   អាឡវកយក្ស១

អំពីការលះ១     មុនី១   រួមជា១២  ហៅថា​ ឧរគវគ្គ  

 

54

ចូឡវគ្គទី២

៧៣  ដល់ ១៣០

54

ឧទ្ទាននៃចូឡវគ្គនោះគឺ

 

54

រតនសូត្រ១     អាមគន្ធសូត្រ១    ហិរិសូត្រ១​  មង្គលសូត្រ១

សូធិរលាមសូត្រ១   កបិលសូត្រ១     ធម្មចរិយសូត្រ១

ព្រាហ្មណធម្មិកសូត្រ១   នាវាសូត្រ១   កីសីលសូត្រ១

ឧដ្ឋានសូត្រ១    រាហុលសូត្រ១    វង្គីសសូត្រ១    សម្មាបរិព្វាជនិយសូត្រ១   ធម្មិកសូត្រ១    ​អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបាន

ពោលនូវចូឡវគ្គថា  មានសូត្រ ១៤ ដូច្នេះឯង ។

 

54

មហាវគ្គទី៣

១៣១  ដល់ ២៦៤

54

ឧទ្ទានក្នុងទ្វយតានុបស្សនាសូត្រនោះគឺ

 

54

និយាយអំពីចតុរារិយសច្ច១  ឧបធិ១   អវិជ្ជា១ ​សង្ខារ១  វិញ្ញាណ១

ជាគម្រប់ប្រាំ  

ផស្សៈ ១   វេទនា១   តណ្ហា១ ឧបាទាន១   អារម្ភៈ (ព្យាយាម)១

អាហារ១   សេចក្តីញាប់ញ័រ១   ការរន្ធត់១   រូប១  សច្ច១  ទុក្ខ១ ជា​១៦ ។

ចប់ មហាវគ្គទី៣

 

 

54

ឧទ្ទាននៃមហាវគ្គនោះគឺ

 

54

និយាយអំពីបព្វជ្ជាសូត្រ១     បធានសូត្រ១    សុភាសិតសូត្រ១

សុន្ទរិកការទ្វាជសូត្រ១  មាឃសូត្រ១   សភិយសូត្រ១   សេលសូត្រ១

សល្លសូត្រ១  សេដ្ឋសូត្រ១   កោកាលិកសូត្រ១  នាឡកសូត្រ១

ទ្វយតានុបស្សនាសូត្រ១   សូត្រទាំង១២  នោះហៅថា មហាវគ្គ ។ 

 

54

អដ្ឋកវគ្គទី៤

២៦៥ ដល់  ៣២៤

54

ឧទ្ទាននៃអដ្ឋកវគ្គនោះគឺ

 

54

និយាយអំពីកាមសូត្រ១  គុហដ្ឋកសូត្រ១     សុទ្ធដ្ឋកសូត្រ១

បរមដ្ឋកសូត្រ១   ជរាសូត្រ១   តិស្សមេតេយ្យសូត្រ១   បសូរសូត្រ១

មាគន្ទិយសូត្រ១     បុរាភេទសូត្រ១  កលហវិវាទសូត្រ១ 

វិយូហសូត្រ២   តុវដកសូត្រ១   អត្តទណ្ឌសូត្រ១  សារីបុត្តសូត្រ១

សូត្រទាំង១៦នោះ មានក្នុង អដ្ឋកវគ្គទាំងអស់  ដោយប្រការដូច្នេះ ។

 

54

បារាយនវគ្គទី៥

៣២៥  ដល់  ៣៧១

54

ឧទ្ទាននៃសូត្រ ក្នុងសុត្តនិបាត​​

 

54

ឧរកសូត្រ១    ធនិយសូត្រ១   ខគ្គវិសាណសូត្រ១   កសិការទ្វាជ

សូត្រ១   ចន្ទសូត្រ១    បរាភវសូត្រ១   វសលសូត្រ១  ករណិយមេត្ត

សូត្រ១   ហេមវតសូត្រ១  អាឡវកយក្ខសូត្រ១   វិជយសូត្រ១

មុនិសូត្រ  ជាសូត្រដ៏ប្រសើរ១​។

វត្តដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាតាំងនៅជាដំបូង  ជាវត្តទ្រទ្រង់នូវសូត្រ១២

លោកចែកទុកល្អហើយ  ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មានចក្ខុប្រាស់ចាក

មន្ទិល ទ្រង់សម្តែងទុកហើយ យើងឮមកថាឧរគវគ្គ ជាវគ្គដ៏ប្រសើរ ។

 

54

ឧទ្ទាននៃព្រះសូត្រ  ក្នុងសត្តនិបាត

៣៧២  ដល់ ៣៧៦

54