- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 088)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៨ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៨៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

ទុតិយភាគ ៨៨

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ធាតុយមកៈ

 

88

បណ្ណត្តិវារៈ

88

ឧទ្ទេសវារៈ

88

និទ្ទេសវារៈ

88

បទសោធនវារៈ

88

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

88

សុទ្ធធាតុវារៈ

១០

88

សុទ្ធធាតុមូលចក្កវារៈ

១២

88

បវត្តិវារៈ

១៣

88

ឧប្បាទវារៈ

១៣

88

បរិញ្ញាវារៈ

១៦

88

សច្ចយមកៈ

 

88

បណ្ណត្តិវារៈ

១៦

88

ឧទ្ទេសវារៈ

១៦

88

និទ្ទេសវារៈ

២០

88

បទសោធនវារៈ

២០

88

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

២២

88

សុទ្ធសច្ច វារៈ

២៤

88

សុទ្ធសច្ចមូលចក្កវារៈ

២៥

88

បវត្តិវារៈ

២៧

88

ឧប្បាទវារៈ

២៧

88

និរោធវារៈ

៧៧

88

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

១១៨

88

បរិញ្ញាវារៈ

១៤១

88

សង្ខារយមកៈ

 

88

បណ្ណត្តិវារៈ

១៤៥

88

ឧទ្ទេសវារៈ

១៤៥

88

និទ្ទេសវារៈ

១៤៧

88

បទសោធនវារៈ

១៤៧

88

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

១៤៩

88

សុទ្ធសង្ខារ វារៈ

១៥១

88

បវត្តិវារៈ

១៥៣

88

ឧប្បាទវារៈ

១៥៣

88

និរោធវារៈ

១៩៧

88

ឧប្បាទនិរោធវារៈ

២៣៣

88

បរិញ្ញាវារៈ

២៥៦

88