- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 084)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨៤ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ៨៤  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

កថាវត្ថុ

បឋមភាគ ៨៤

​(ព.. ២៥០៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាបណ្ណាសកៈ

 

84

មហាវគ្គ

 

84

បុគ្គល កថា

84

បរិហានិ កថា

១៣៧

84

ព្រហ្មចរិយ កថា

១៨០

84

ឱធិសោ កថា

១៩៧

84

ជហតិ កថា

២០៨

84

សព្វមត្ថីតិ កថា

២១៨

84

អតីតខន្ធាតិ កថា

២៦៦

84

ឯកច្ចមត្ថីតិ កថា

២៧៥

84

សតិប្បដ្ឋាន កថា

២៨២

84

ហេវត្ថីតិ កថា

២៨៩

84