- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 033)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣ សូមចុចលើពាក្យ  បញ្ចមភាគ ៣៣ ។        

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ ខន្ធវារវក្គ

បញ្ចមភាគ ៣៣

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខន្ធសំយុត្ត

 033

មូលបណ្ណាសកៈ នកុលបិតវគ្គ

  033

រឿងនកុលបិតា គហបតី

  033

រឿងទេវទហនិគម

១១

 033

រឿង ហលិទ្ធិកានិ គហបតី ២ លើក

២០

  033

រឿង សមាធិ

៣២

  033

រឿង កាយវិវេក (សេចក្តីស្ងាត់ កាយ)

៣៧

 033

រឿង សេចក្តីតក់ស្លុតព្រោះសេចក្តីប្រកាន់ ២ លើក

៣៧

  033

រឿង ខន្ធ ជា អតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន

៤៥

  033

ឧទ្ទាននៃនកុលបិតវគ្គនោះគឺ

៤៨

 033

អនិច្ចវគ្គ

 

  033

ខន្ធមិនទៀង

៤៩

  033

ជាទុក្ខ

៥០

 033

ជាអនត្តា

៥០

  033

ខន្ធមិនទៀងដទៃទៀត ៣

៥២

  033

ខន្ធ ៣

 

 033

ទ្រង់ត្រាស់ដោយហេតុផង

៥៣

  033

ឧទ្ទានក្នុងអនិច្ចវគ្គនោះគឺ

៥៦

  033

ភារវគ្គ

៥៧

 033

និយាយអំពីរបស់ធ្ងន់

៥៧

  033

ការកំណត់ដឹង

៥៩

  033

ភិក្ខុកាលដឹង

៦១

 033

លះនង់ឆន្ទរាគ

៦១

  033

អំពីអានិសង្ស ៣ លើក

៦២

  033

សេចក្តីត្រេកអរ

៧១

 033

អំពីការកើត

៧២

  033

ឫសគល់នៃទុក្ខ

៧៣

  033

របស់បែកធ្លាយ

៧៣

 033

ឧទ្ទានក្នុងភារវគ្គនោះគឺ

៧៤

  033

នតុម្ហាកវគ្គ

៧៥

  033

ទ្រង់សម្តែងអំពីធម៌ដែលថា មិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយទេ មានពីរលើក

៧៥

 033

អំពី អញ្ញតរភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ សូមព្រះអង្គសំដែងធម៌ដោយសង្ខេប​មានពីរលើក

៧៨

  033

អំពីព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សួរធម៌ ចំពោះ អានន្ន មានពីរលើក

៨៤

  033

អំពីព្រះមានព្រះភាគ សំដែង​អនុធម៌ ប្រមាណ ពីរៗ មានពីរលើក

៩១

 033

ឧទ្ទានក្នុងនតុម្ហាកវគ្គនោះគឺ

៩៥

  033

អត្តទីបវគ្គ

៩៦

  033

និយាយអំពី ការយកខ្លួនជាទីពឹង

៩៦

 033

អំពី បដិបទា

១០០

  033

អំពីសេចក្តីមិនទៀងមានពីរលើក

១០២

  033

អំពីការពិចារណាឃើញ

១០៥

 033

អំពីខន្ធ

១០៨

  033

អំពី សោណគហបតិបុត្ត មានពីរលើក

១១០

  033

អំពីការអស់ទៅនៃសេចក្តីរីករាយមានពីរលើក

១១៧

 033

ឧទ្ទាននៃអត្តទីបវគ្គនោះគឺ

១២១

  033

ឧទ្ទាននៃមូលបណ្ណាសកវគ្គ នោះគឺ

 

  033

ឧបាយវគ្គ

១២២

 033

និយាយអំពី ឧបាយ

១២២

  033

ពូជ

១២៤

  033

ឧបាទាន

១៣៣

 033

បរិវដ្តៈ

 

  033

ហេតុ ៧ ប្រការ

១៤២

  033

ព្រះអរហន្ត សម្មាសម្ពុទ្ធ

១៥២

 033

បញ្ចវគ្គិយភិក្ខុ

 

  033

មហលិលិច្ឆវិរាជ

១៦០

  033

រូបដែលភ្លើងឆេះរុងរឿង

១៦៦

 033

សភាវ ៣ យ៉ាង មានគន្លងពាក្យជាដើម

១៦៦

  033

ឧទ្ទាននៃឧបាយវគ្គនោះគឺ

១៧២

  033

អរហន្តវគ្គ

១៧៣

 033

និយាយអំពីភិក្ខុប្រកាន់

១៧៣

  033

ភិក្ខុសំគាល់

 

  033

ភិក្ខុត្រេកអរ

 

 033

ខន្ធមិនទៀង ជាទុក្ខ ​ជាអនត្តា  មិនគួរជារបស់ខ្លួន

១៨១

  033

តាំងនៅដោយអាការ ដែលបុគ្គលត្រេកអរ

១៨៦

  033

ព្រះរាធៈ ១

១៨៧

 033

ព្រះ សុរាធៈ ១

១៨៩

  033

ឧទ្ទានក្នុងអរហន្តវគ្គនោះគឺ

១៩០

  033

ខជ្ជនីយវគ្គ

១៩១

 033

និយាយអំពីអានីសង្ស​១

១៩១

  033

អំពីការកើតនៃរូប  មានពីរលើក

១៩១

  033

អំពីការយល់ឃើញរបស់ព្រះអរហន្ត

 

 033

និង សមណព្រាហ្មណ៍ ដទៃទៀតមានពីរលើក

១៩៤

  033

អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ប្រៀបដូចស្តេចសីហៈ​១

១៩៧

  033

អំពីការទំពាស៊ីដោយសាររូបជាដើម ១

២០៤

 033

អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ស្តេចទៅបិណ្ឌបាត ក្នុងក្រុងកបិលព័ស្តុ ១

២១១

  033

អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់គង់ក្នុងនគរ បាលិលេយ្យ ១

២២០

  033

អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ក្នុង ទីវាលនារាត្រីពេញបូណ៌មី ១

២៣១

 033

ឧទ្ទានក្នុងខជ្ជនីយវគ្គនោះគឺ

២៤១

  033

ថេរវគ្គ

២៤២

  033

និយាយអំពីព្រះអានន្ន

២៤២

 033

ព្រះតិស្សៈ

២៤៧

  033

ព្រះយមកៈ

២៥១

  033

ព្រះអនុរាធ

២៦៥

 033

ព្រះវក្កលិ

២៧២

  033

ព្រះអស្សជិ

២៨៥

  033

ព្រះខេមកៈ

២៩១

 033

ព្រះឆន្ទៈ

៣០៣

  033

ព្រះរាហុលពីររឿង

៣១០

  033

ឧទ្ទានក្នុងថេរវគ្គនោះគឺ

៣១៣

 033

បុប្ផវគ្គ

៣១៤

  033

និយាយអំពីស្ទឹង​១

៣១៤

  033

ផ្កាជលជាតិ ១

 

  033

ពពុះទឹក​ ១

៣២០

  033

អាចម៍គោ ១

៣២៩

 033

ចុងព្រះនខា ១

៣៣៥

  033

សមុទ្រ ១

 

  033

ដងដោយ សម្រាប់ចងឆ្កែពីរលើក

៣៤០

  033

ទូក ១

 

  033

សញ្ញា ១

៣៥២

 033

ឧទ្ទាននៃបុប្ផវគ្គនោះគឺ

៣៥៧

  033

ឧទ្ទាននៃវគ្គរបស់មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនោះគឺ

៣៥៧

  033