- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 071)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧១ សូមចុចលើពាក្យ តតិយភាគ៧១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*****************************************************

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ភិទាមគ្គ

តតិយភាគ

៧១

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាវគ្គ

 

 

មណ្ឌបេយ្យកថា

   ដល់ ១៣

71

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ ៖

 

71

ក្នុងវគ្គនោះមាន   ញាណ ១    ទិដ្ឋិ ១   ការដកដង្ហើមចេញ ១ 

ឥន្ទ្រិយ​ ១   វិមោក្ខ ជាគំរប់ប្រាំ ១    គតិ ១    កម្ម ១   វិបល្លាស ១

មគ្គ ១   ដប់ នឹងសភាពថ្លា ។

និកាយដ៏ប្រសើរនេះ  លោកដំកល់ទុកហើយ    មិនមានធម៌ដទៃស្មើ

ផង  ជាដំបូងផង    សំខាន់ផង   ជាមគ្គដ៏ប្រសើរផង​។

 

 

យុគនទ្ធវគ្គ

 

71

យុគនទ្ធកថា

១៥  ដល់ ​៤០

71

សច្ចកថា

៤១   ដល់ ៦៣

71

ពោជ្ឈង្គកថា

៦៤  ដល់  ៩៦

71

មេត្តាកថា

៩៧  ដល់ ១១៨

71

វិរាគកថា

១១៩  ដល់  ១៣១

71

បដិសម្ភិទាកថា

១៣២  ដល់  ១៨២

71

(ចប់លោកុត្តរកថា)

 

 

ពលកថា

១៨៣  ដល់ ២០២

71

សុញ្ញកថា

២០៣  ដល់  ២១៩

71

ឧទ្ទាននៃវគ្គនោះគឺ​៖

២១៩

71

យុគនទ្ធកថា ១   សច្ចកថា ១   ពោជ្ឈង្គកថា ១  មេត្តាកថា ១

វិរាគកថា ១   ជាគំរប់ ៥     បដិសម្ភិទាកថា ១  ធម្មចក្កកថា ១

លោកុត្តរកថា ១   ពលកថា ១   សុញ្ញកថា ១   ត្រូវជា ១០ ។

វគ្គទីពីរនុះ   ជាពួកដ៏ប្រសើរ   ឥតមានពួកដទៃស្មើរឡើយ   ជាមគ្គ

ដ៏ប្រសើរ  ថ្លៃថ្លា  ដែលព្រះសង្គីតិកាចារ្យរចនាទុកហើយ ។

 

 

បញ្ញាវគ្គ

 

 

មហាបញ្ញាកថា

២២០  ដល់ ២៦៣

71

ឥទ្ធិកថា

២៦៤  ដល់ ២៨៥

71

អភិសមយកថា

២៨៦  ដល់  ២៩៤

71

វិវេកកថា

២៩៥  ដល់ ៣០៨

71

ចរិយាកថា

៣០៩  ដល់ ៣១១

71

បាដិហារិយកថា

៣១២  ដល់ ៣១៧

71

សមសីសកថា

៣១៨  ដល់ ៣២០

71

សតិប្បដ្ឋានកថា

៣២១  ដល់ ៣២៨

71

វិបស្សនាកថា

៣២៩  ដល់៣៤៤

71

មាតិកកថា

៣៤៥  ដល់  ៣៥២

71

ឧទ្ទានក្នុងបដិសម្ភទាបករណនោះ គឺ ៖

 

71

ញាណ ១   ​ទិដ្ឋិ ១    អស្សាសៈ ១    ឥន្ទ្រិយ ១  ជាគម្រប់ ៥

នឹងវិមោក្ខៈ     គតិ ១  កម្ម ១   វិបល្លាស ១   មគ្គ ១  ជាគម្រប់ ១០ នឹងមណ្ឌៈ       យុគនទ្ធៈ ១  សច្ចៈ ១    ពោជ្ឈង្គ ១  មេត្តា ១  ជា

គម្ររប់ ៥ នឹងវិរាគៈ     បដិសម្ភិទា ១    ធម្មចក្ក ១  លោកុត្តរៈ ១ 

ពលៈ ១  ជាគម្រប់ ១០  នឹងសុញ្ញៈ    បញ្ញា ១  ឥទ្ធិ ១   អភិសមយៈ ១

វិវេក ១  ជាគម្រប់ ៥ នឹងចរិយា    បាដិហារិយៈ ១   សមសីសៈ ១

សតិប្បដ្ឋាន ១  វិបស្សនា ១ ជាគម្រប់ ១០ នឹងមាតិកា ។

វគ្គទាំង ៣  ដែលមាន ក្នុងបដិសម្ភិទាបការណៈ    ជាវគ្គដ៏ទូលាយ

ជ្រាលជ្រៅ    ក្នុងផ្លូវមានន័យមិនមានទីបំផុត  មានឧបមាដោយ

សាគរ    ដូចពពកដែលដេរដាស់ដោយផ្កាយ  ឬក៏ដូចជាស្រះដ៏

ទូលាយ  ជាវគ្គបំភ្លឺញាណរបស់ពួកព្រះយោគី   ទាំងដើម្បីទូលាយ

 (គំនិត  ប្រាជ្ញា  ស្មារតី)  របស់ពួកលោកអ្នកសំដែងធម៌ ។

៣៥៣ ដល់ ៣៥៤

71

(ចប់ បដិសម្ភិទា ​តែប៉ុណ្ណេះ )