- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 075)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៧៥ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ៧៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ អបទាន

 ចតុត្ថភាគ

៧៥

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ភទ្ទាលិ វគ្គទី៤២

  ដល់ ៣៦

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

ឧទ្ទាលិត្ថេរាបទាន ១    ឯកច្ចត្តិយត្ថេរាបទាន ១  ​ភិណសូលកឆាទ

និយត្ថេរាបទាន ១   មធុមំសទាយកត្ថេរាបទាន ១   នាគបល្លវកត្ថេរាបទាន ១  ឯកទីបិយត្ថេរាបទាន ១  ឧច្ឆង្គបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    យាគុទាយកត្ថេរាបទាន ១

បត្ថាទនទាយកត្ថេរាបទាន ១      មញ្ចទាយកត្ថេរាបទាន ១

 ឯគាថារាប់ទៅឃើញមានចំនួន ២២១  គាថា ។

 

 

សកឹសម្មជ្ជក  វគ្គទី៤៣

៣៨  ដល់ ៦៩

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

កសឹម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ១    ឯកទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកាសនទាយកត្ថេរាបទាន ១     សត្តកទម្ពបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១     ឃដមណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកធម្មស្សវនិយត្ថេរាបទាន ១    សុចិន្តិតត្ថេរាបទាន ១ 

សោណ្ណកឹកណិយត្ថេរាបទាន ១      សោវណ្ណកោន្តរិកត្ថេរាបទាន ១ 

ក្នុងសកឹសម្មជ្ជកវគ្គនេះ  មានគាថា ១៧២ ។

 

 

ឯកវិហារ វគ្គ ទី៤៤

៧១  ដល់ ៨៩

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

ឯកវិហារិយត្ថេរាបទាន ១     ឯកសង្ខិយត្ថេរាបទាន ១ 

បាដិហិរសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១        ញាណត្ថវិកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧច្ឆុខណ្ឌិកត្ថេរាបទាន ១     កលម្ពទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

អម្ពាដកទាយកត្ថេរាបទាន ១     ហរីតកិទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

អម្ពបិណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១    ជម្ពូផលិយត្ថេរាបទាន ១ 

ជាគំរប់ ១០    គាថាចំនួន ៨៦  អ្នកប្រាជ្ញបានរាប់ឃើញហើយ ។

 

 

វិភេទកិ វគ្គទី៤៥

៩០  ដល់  ១០៦

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

វិភេទកពីជិយត្ថេរាបទាន ១    ​កោលទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

វេលុផលលិយត្ថេរាបទាន ១    ភល្លាទកទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧម្មាបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    អម្ពាដកិយត្ថេរាបទាន ១ 

សីហាសនិកត្ថេរាបទាន ១    បាទបីឋិយត្ថេរាបទាន ១ 

វេទិយការកត្ថេរាបទាន ១    ពោធិឃរការកត្ថេរាបទាន ១ 

គាថាទាំងឡាយ ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ ក្នុងវគ្គនេះ រាប់ទៅ

ឃើញទាំងអស់ មានចំនួន ៧៩ គាថា ។

 

 

ផគតិ វគ្គទី៤៦

១០៧  ដល់ ១២០

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

ជគតិទាយកត្ថេរាបទាន ១    មោរហត្ថិយត្ថេរាបទាន ១ 

សីហាសនពីជិយត្ថេរាបទាន ១    តិណុក្កធារិយត្ថេរាបទាន ១ 

អក្កមនទាយកត្ថេរាបទាន ១   ​វនកោរណ្ឌិយត្ថេរាបទាន ១ 

ឯកច្ឆត្តិយត្ថេរាបទាន ១     ជាតិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១ 

សត្តិបណ្ណិយត្ថេរាបទាន ១      គន្ធបូជកត្ថេរាបទាន    ជាគម្រប់

១០  ឯគាថាមានចំណួន ៦៧  ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយ ។

 

 

សាលបុប្ផិ វគ្គទី៤៧​

១២១  ដល់ ១៣៥

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

សាលកុសុមិយត្ថេរាបទាន ១     ចិតកបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

ចិតកនិព្វាបកត្ថេរាបទាន ១    សេតុទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

តាលវណ្តិយត្ថេរាបទាន ១    អវដផលិយត្ថេរាបទាន ១ 

លពុជទាយកត្ថេរាបទាន ១      មិលក្ខុផលទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

សយម្បដិកាណិយត្ថេរាបទាន ១     និមិត្តព្យាករណិយត្ថេរាបទាន ១   

ឯគាថា ៧២ ពួកអ្នកប្រាជ្ញ បានរាប់ឃើញហើយ ។

 

 

នឡហលិ វគ្គទី៤៨

១៣៦  ដល់ ១៥៥

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

នឡមាលិយត្ថេរាបទាន ១     បណិបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧក្ខាសតិកត្ថេរាបទាន ១    វីជនិយត្ថេរាបទាន ១ 

កុម្មាសទាយត្ថេរាបទាន ១      កុសដ្ឋកទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

គិរិបុន្នាគិយត្ថេរាបទាន ១      វល្លិការផលទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

បានធិទាយកត្ថេរាបទាន ១     បុឡិនចង្កមិយត្ថេរាបទាន ១ 

ឯគាថាមានចំនួន ៩៥  ពួកអ្នកប្រាជ្ញរាប់ឃើញហើយ ។

 

 

បង្សុកូល វគ្គទី៤៩

១៥៦  ដល់ ១៩៨

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

បង្សុកូលសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១     ពុទ្ធសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១ 

ភិសទាយកត្ថេរាបទាន ១     ញាណត្ថវិកត្ថេរាបទាន ១ 

ចន្ទនមាលិយត្ថេរាបទាន ១       ធាតុបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

បុឡិនុប្បាទកត្ថេរាបទាន ១     តរណិយត្ថេរាបទាន ១ 

ធម្មរុចិត្ថេរាបទាន ១    សាលមណ្ឌបិយត្ថេរាបទាន ១ 

មានគាថា ២១៩ ។

 

 

កឹកណិបុប្ផ វគ្គទី៥០

១៩៩  ដល់  ២២០

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

កឹកណិបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    បិសុកូលបូជកត្ថេរាបទាន ១ 

កោរណ្ឌបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    កឹសុកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១ 

ឧបឌ្ឍទុស្សទាយកត្ថេរាបទាន ១    ឃតមណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១ 

ឧទកទាយកត្ថេរាបទាន ១    បុឡិនថូបិយត្ថេរាបទាន ១ 

នឡកុដិកទាយកត្ថេរាបទាន ១    ជាគំរប់ ៩ បិយាលផលទាយកត្ថេរាបទាន ១    ឯគាថាមានចំនួន ១០១

និងលើសពីនោះ ៩ គាថាទៀត ។

 

 

មួយទៀត ឧទ្ទាននៃវគ្គ

២២០

75

មេត្តេយ្យវគ្គ ១  ភទ្ទាលិវគ្គ ១  សកឹសម្មជ្ជកវគ្គ ១  ឯកវិហារិវគ្គ ១

វិភេទកវគ្គ ១    ជគតិវគ្គ ១  សាលបុប្ផិយវគ្គ ១ ។

នឡមាលិវគ្គ ១   បំសុកូលវគ្គ ១  កឹកណិបុប្ផិវគ្គ ១  

ឯគាថា មានចំនួន ១៤៨២  គាថា ។

 

 

កណិការ វគ្គទី៥១

២២១  ដល់ ២៤១

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

តីណិកណិការបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១    ឯកបត្តទាយកត្ថេរាបទាន ១

កាសុមារិកផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   អវដជលិយត្ថេរាបទាន ១

ចារផលិយត្ថេរាបទាន ១   មាតុលុង្គផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

អជ្ជេលផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  អមោរជលិយត្ថេរាបទាន ១

តាលផលិយត្ថេរាបទាន ១   នាលិកេរផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

គាថាតាមដែលលោករាប់ទៅឃើញ  មាន ចំណួន ១០១​គាថា

មិនមានការខ្វះ  និង ការលើស ។

 

75

ផលទាយក វគ្គទី៥២

២៤២  ដល់ ២៥៨

75

ឧទ្ទាន ៖

 

 

កុរញ្ជិយផលទាយកត្ថេរាបទាន ១   កបិដ្ឋផលទាយកត្ថេរាបទាន ១

កោសុម្ពផលិយត្ថេរាបទាន ១   កេតកបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

នាគបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  អជ្ជុនបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១

កុដជបុប្ផិយត្ថេរាបទាន ១  ឃោសសញ្ញកត្ថេរាបទាន ១

សព្វផលទាយកត្ថេរាបទាន ១  បទុមធារិយត្ថេរាបទាន ១ 

រួបរួមគាថាក្នុងវគ្គនេះ  មាន  ៨៣ គាថា ។

 

75

តណិទាលក វគ្គទី៥៣

២៥៩  ដល់ ២៨៤

 

ឧទ្ទាន ៖

 

75

តិណមុដ្ឋទាយកត្ថេរាបទាន ១   វេច្ចកទាយកត្ថេរាបទាន ១

សរណគមនិយត្ថេរាបទាន ១  អព្ភព្ជានទាយកត្ថេរាបទាន ១

សុបដទាយកត្ថេរាបទាន ១  ទណ្ឌទាយកត្ថេរាបទាន ១

គិរិនេលបូជកត្ថេរាបទាន ១     ពោធិសម្មជ្ជកត្ថេរាបទាន ១

អាមណ្ឌភលទាយកត្ថេរាបទាន ១   សុគន្ធត្ថេរាបទាន ១

ជាទី ១០   ឯគាថាក្នុងវគ្គនេះ  មាន២២០  លោករាប់ហើយដោយ

សព្វគ្រប់ ។

 

 

កច្ចាយន វគ្គទី៥៤

២៨៦  ដល់ ៣៥៤

75

ឧទ្ទាន ៖

 

75

មហាកច្ចាយនត្ថេរាបទាន ១  វក្កលិត្ថេរាបទាន ១   មហាកប្បិនត្ថេរាបទាន ១  ទព្វមល្លបុត្តត្ថេរាបទាន ១

កុមារកស្សបត្ថេរាបទាន ១   ពាហិយត្ថេរាបទាន ១

មហាកោដ្ឋិកត្ថេរាបទាន ១    ឧរុវេលកស្សបត្ថេរាបទាន ១

រាធត្ថេរាបទាន ១    មោឃរាជបណ្ឌិតត្ថេរាបទាន ១

មានគាថា ៣៦២  ដែលព្រះសង្គីតិកាចារ្យ  បានប្រមូលទុកហើយ ។

 

75

ភទ្ទិយ វគ្គទី៥៥

៣៥៥  ដល់ ៤១៣

75

ឧទ្ទាន ៖

៤១៣

 

ភទ្ទិយត្ថេរាបទាន ១  រេវតត្ថេរាបទាន ១   សីវលិត្ថេរាបទាន  អ្នក

មានលាភច្រើន ១    វង្គីសត្ថេរាបទាន ១    នន្ទកត្ថេរាបទាន ១

កាឡុទាយិត្ថេរាបទាន ១   អភយត្ថេរាបទាន ១ ។  លោមសតិយត្ថេរាបទាន ១   វនវច្ឆត្ថេរាបទាន ១  

ចូឡសុគន្ធត្ថេរាបទាន   ជាគំរប់ ១០   ក្នុងផ្ទៃនៃវគ្គនោះ  មានគាថា

៣១៦ ។

 

75

ម្យ៉ាងទៀត ឧទ្ទាន នៃវគ្គ ៖

៤១៤

75

កណិកាវគ្គ ១   ផលទាយកវគ្គ ១   តិណទាយកវគ្គ ១

កច្ចាយនវគ្គ ១   ភទ្ទិយវគ្គ ១   រាប់ជា គាថា មានចំនួន ២០ ។

អបទានទាំងឡាយ  លោកសម្តែងថា  មានគាថា ៩០០ ផង

៨៤ ផង ៥៥៦ ផង ។ គាថាទាំងឡាយនោះ ព្រមទាំង ឧទ្ទាន

មានចំនួន ៦២១៨ គាថា ។

 

 

ចប់ ពុទ្ធាបទាន  បច្ចេកពុទ្ធាបទាន  និង ថេរាបទាន ។

 

75