ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 105)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០១ សូមចុចលើពាក្យ ទ្វាទសមភាគ ១០៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

******************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

ទ្វាទសមភាគ ១០៥

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន

 

105

ហេតុទុកកុសលត្តិកៈ

105

ហេតុទុកវេទនាត្តិកៈ

២១

105

ហេតុទុកវិបាកត្តិកៈ

៣៨

105

ហេតុទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ

៥៣

105

ហេតុទុកសង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

៧០

105

ហេតុទុកវិតក្កត្តិកៈ

៨៣

105

ហេតុទុកបីតិត្តិកៈ

៩៤

105

ហេតុទុកទស្សនត្តិកៈ

១០៣

105

ហេតុទុកទស្សនេនបហាតព្វហេតុកត្តិកៈ

១១៣

105

ហេតុទុកអាចយគាមិត្តិកៈ

១២១

105

ហេតុទុកសេក្ខត្តិកៈ

១៣១

105

ហេតុទុកបរិត្តត្តិកៈ

១៤២

105

ហេតុទុកបរិត្តារម្មណត្តិកៈ

១៥១

105

ហេតុទុកហីនត្តិកៈ

១៦២

105

ហេតុទុកទុកមច្ឆត្តត្តិកៈ

១៧០

105

ហេតុទុកមគ្គារម្មណត្តិកៈ

១៧៩

105

ហេតុទុកអតីតត្តិកៈ

១៩០

105

ហេតុទុកអតីតារម្មណត្តិកៈ

១៩២

105

ហេតុទុកអជ្ឈត្តត្តិកៈ

២០៣

105

ហេតុទុកអជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

២១០

105

ហេតុទុកសនិទស្សនសប្បដិឃត្តិកៈ

២១៥

105

សហេតុទុកទុកកុសលត្តិកៈ

២២០

105

ហេតុសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

២៣១

105

ហេតុសហេតុក កុសលត្តិកៈ

២៣៩

105

ហេតុហេតុសម្បយុត្តកុសលត្តិកៈ

២៤៦

105

នហេតុសហេតុទុកកុសលត្តិកៈ

២៥២

105

សប្បច្ចយទុកកុសលត្តិកៈ

២៥៧

105

សង្ខតទុកកុសលត្តិកៈ

២៦០

105

សនិទស្សនទុកកុសលត្តិកៈ

២៦០

105

អប្បដិឃទុកកុសលត្តិកៈ

២៦៣

105

រូបីទុកកុសលត្តិកៈ

២៦៦

105

លោកកិយទុកកុសលត្តិកៈ

២៧០

105

កេនចិវិញ្ញេយ្យទុកកុសលត្តិកៈ

២៧៤

105

អាសវទុកកុសលត្តិកៈ

២៧៦

105

សាសវទុកកុសលត្តិកៈ

២៧៨

105

អាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

២៨០

105

អាសវ សាសវទុកកុសលត្តិកៈ

២៨៤

105

អាសវ អាសវសម្បយុត្តទុកកុសលត្តិកៈ

២៨៧

105

អាសវវិប្បយុត្ត សាសវទុកកុសលត្តិកៈ

២៨៩

105