ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 106)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១០ សូមចុចលើពាក្យ តេរសមភាគ ១០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ

*******************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន តេរសមភាគ

១០៦

​(ព.. ២៥១២)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុលោមទុកត្តិកប្បដ្ឋាន

 

106

សញ្ញោជន ទុកកុសលត្តិកៈ

106

សញ្ញោជនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

106

សញ្ញោជនសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

106

សញ្ញោជនសញ្ញោជនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

106

សញ្ញោជនសញ្ញោជនសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

១០

106

សញ្ញោជនវិប្បយុត្តសញ្ញោជនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣

106

គន្ថ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៦

106

គន្ថនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៨

106

គន្ថសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

២០

106

គន្ថគន្ថនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

២២

106

គន្ថគន្ថសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

២៤

106

គន្ថវិប្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

២៦

106

នីវរណៈ ទុកកុសលត្តិកៈ

២៩

106

នីវរណិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

៣១

106

នីវរណសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៣

106

នីវរណ នីវរណនិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៤

106

នីវរណ នីវរណ សម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៦

106

នីវរណវិប្បយុត្ត នីវរណិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៦

106

បរាមាស ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៧

106

បរាមដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

៣៩

106

បរាមាស សម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៤០

106

បរាមាស បរាមដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

៤៣

106

សបរាមាសវិប្បយុត្ត បរាមដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

៤៥

106

សារម្មណ ទុកកុសលត្តិកៈ

៤៧

106

ចិត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៥០

106

ចេតសិក ទុកកុសលត្តិកៈ

៥៥

106

ចិត្តសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៦០

106

ចិត្តសំសដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

៦៣

106

ចិត្តសមុដ្ឋាន ទុកកុសលត្តិកៈ

៦៥

106

ចិត្តសហេតុ ទុកកុសលត្តិកៈ

៦៩

106

ចិត្តានុ បរិវត្តិ ទុកកុសលត្តិកៈ

៧១

106

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋាន ទុកកុសលត្តិកៈ

៧៣

106

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានសហ ទុកកុសលត្តិកៈ

៧៧

106

ចិត្តសំសដ្ឋសមុដ្ឋានា នុបរិវត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៧៩

106

អជ្ឈត្តិ ទុកកុសលត្តិកៈ

៨១

106

ឧបាទា ទុកកុសលត្តិកៈ

៨៥

106

ឧបាទិន្ន ទុកកុសលត្តិកៈ

៨៨

106

ឧបាទាន ទុកកុសលត្តិកៈ

៩២

106

ឧបាទានិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

៩៤

106

ឧបាទានសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

៩៦

106

ឧបាទាន ឧបាទានិយ ទុកកុសលត្តិកៈ

៩៨

106

ឧបាទាន ឧបាទានសម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

១០០

106

ឧបាទាន វិប្បយុត្ត ឧបាទានិយទុកកុសលត្តិកៈ

១០១

106

កិលេស ទុកកុសលត្តិកៈ

១០៣

106

សង្កិលេសិក ទុកកុសលត្តិកៈ

១០៦

106

សង្កិលិដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

១០៨

106

កិលេស សម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

១០៩

106

កិលេស សង្កិលេសិក ទុកកុសលត្តិកៈ

១១០

106

កិលេស សង្កិលិដ្ឋ ទុកកុសលត្តិកៈ

១១២

106

កិលេស កិលេស សម្បយុត្ត ទុកកុសលត្តិកៈ

១១៣

106

កិលេស វិប្បយុត្ត សង្កិលេសិក ទុកកុសលត្តិកៈ

១១៤

106

ទស្សនេន បហាតព្វ ទុកកុសលត្តិកៈ

១១៦

106

ភាវនាយ បហាតព្វ ទុកកុសលត្តិកៈ

១១៨

106

ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុក ទុកកុសលត្តិកៈ

១១៩

106

ភាវនាយ បហាតព្វ ហេតុក ទុកកុសលត្តិកៈ

១២២

106

សវិតក្ក ទុកកុសលត្តិកៈ

១២៤

106

សវិចារ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣០

106

សប្បីតិក ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣២

106

បីតិសហគត ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣៦

106

សុខ សហគត ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣៧

106

ឧបេក្ខា សហគត ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣៧

106

កាមាវចរ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៣៨

106

រូបាវចរ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៤១

106

អរូបាវចរ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៤៣

106

បរិយាបន្នទុកកុសលត្តិកៈ

១៤៦

106

និយ្យានិក ទុកកុសលត្តិកៈ

១៤៧

106

និយត ទុកកុសលត្តិកៈ

១៤៨

106

សឧត្តរ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៥០

106

សរណ ទុកកុសលត្តិកៈ

១៥១

106

សរណទុក វេទនាត្តិកៈ

១៥៣

106

សរណទុក វិបាកត្តិកៈ

១៥៤

106

សរណទុកឧបាទិន្នត្តិកៈ

១៥៥

106

សរណទុក សង្កិលិដ្ឋត្តិកៈ

១៥៧

106

សរណទុក វិតក្កត្តិកៈ

១៥៨

106

សរណទុក បិតិត្តិកៈ

១៥៩

106

សរណទុក ទស្សនត្តិកៈ

១៦១

106

សរណទុក ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុ កត្តិកៈ

១៦២

106

សរណទុក អាចយគាមត្តិកៈ

១៦៣

106

សរណទុក សេក្ខត្តិកៈ

១៦៤

106

សរណទុក បរិត្តត្តិកៈ

១៦៥

106

សរណទុក បរិត្តារម្មណត្តិកៈ

១៦៦

106

សរណទុក ហីនត្តិកៈ

១៦៧

106

សរណទុក មិច្ឆត្តត្តិកៈ

១៦៨

106

សរណទុក មត្តារម្មណត្តិកៈ

១៦៩

106

សរណទុក ឧប្បន្នត្តិកៈ

១៧០

106

សរណទុក អតីតត្តិកៈ

១៧១

106

សរណទុក អតីតារម្មណត្តិកៈ

១៧១

106

សរណទុក អជ្ឈត្តត្តិកៈ

១៧៣

106

សរណទុក អជ្ឈត្តារម្មណត្តិកៈ

១៧៤

106

សរណទុក សនិទស្សនត្តិកៈ

១៧៥

106

អនុលោមត្តិកទុកប្បដ្ឋាន

 

106

កុសលត្តិក ហេតុទុកៈ

១៧៧

106

វេទនាត្តិក ហេតុទុកៈ

១៩០

106

វិបាកត្តិក ហេតុទុកៈ

១៩៧

106

ឧបាទិន្នត្តិក ហេតុទុកៈ

២០៥

106

សង្កលិដ្ឋិក ហេតុទុកៈ

២១៤

106

វិតក្កត្តិក ហេតុទុកៈ

២២២

106

បីតិត្តិក ហេតុទុកៈ

២៣៧

106

ទស្សនត្តិក ហេតុទុកៈ

២៤៦

106

ទស្សនេន បហាតព្វ ហេតុកត្តិក ហេតុទុកៈ

២៥២

106

អាចយគាមិត្តិក ហេតុទុកៈ

២៥៥

106

សេក្ខត្តិក ហេតុទុកៈ

២៦៥

106