- ដើម្បីអាន ន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 062)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦២ សូមចុចលើពាក្យ ឯកាទសមភាគ៦២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ

ឯកាទសមភាគ

៦២

​(ព.. ២៥០៣)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហានិបាតជាតក

62

តេមិយជាតក ទី ១

  ដល់ ២០

62

មហាជនកជាតក ទី២

២១  ដល់ ៤៨

62

សុវណ្ណសាមជាតក ទី ៣

៤៩  ដល់  ៦៧

62

នេមិរាជជាតក ទី ៤

៦៨  ដល់ ១០១

62

មហោសធជាតក ទី ៥

១០២  ដល់ ១៣៤

62

ភូរិទត្តជាតក ទី ៦

១៣៥  ដល់ ១៧២

62

ចន្ទកុមារជាតក ទី ៧

១៧៣  ដល់ ២១៥

62