- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 090)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩០ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ៩០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

ចតុត្ថភាគ៩០

​(ព.. ២៥០៩)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

អនុសយ យមកៈ

 

90

បរិញ្ញាវារៈ

90

បហីនវារៈ

១០៥

90

ឧប្បជ្ជនវារៈ

២០០

90

ធាតុវារៈ

២០២

90