- ដើម្បីអាន  សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 032)សូមចុចលើពាក្យ  Matika   

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣ សូមចុចលើពាក្យ  ចតុត្ថភាគ ៣២ 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ​ និទានវគ្គ

                                                                         ចតុត្ថភាគ ៣២

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។ 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ 

ធាតុសំយុត្ត

 032

នានត្តវគ្គ

 032

និទានវគ្គ

 032

ធាតុមានសភាពផ្សេងៗ

 032

ធាតុមានសភាពផ្សេងគ្នា

១១

 032

ឧទ្ទាននៃនានត្តវគ្គនោះគឺ

១៩

 032

សត្តធាតុវគ្គ

២០

 032

អាកាធាតុជាដើម

២១

 032

ការកើតឡើងនៃកាមវិតក្កៈជាដើម

២៣

 032

ការកើតឡើងនៃ នេក្ខម្មវិតក្កៈជាដើម

២៥

 032

ឧបមាដោយគប់ស្មៅ

២៧

 032

អវិជ្ជាធាតុ

២៩

 032

ការត្រូវគ្នាដោយធាតុ

៣១

 032

ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយ

៣៣

 032

ពួកជនមានអធ្យាស្រ័យថោកទាបជាដើម

៣៥

 032

ពួកជនមានអធ្យាស្រ័យល្អ ជាដើម

៣៧

 032

ពួកជនមិនមានសទ្ធា ជាដើម

៣៩

 032

ការត្រូវគ្នានៃជនមិនមានសទ្ធាជាដើម

៤១

 032

ការត្រូវគ្នានៃជនមិនខ្មាសបាប ជាដើម

៤៧

 032

ការត្រូវគ្នានៃជនមិនខ្លាចបាប ជាដើម

៤៩

 032

ការត្រូវគ្នានៃជនខ្ជិលជាដើម

៥១

 032

ឧទ្ទាននៃសត្តវគ្គនោះគឺ

៥២

 032

ទសកម្មបថវគ្គ

៥៣

 032

ការត្រូវគ្នានៃសត្វអ្នកសម្លាប់សត្វ ជាដើម

៥៥

 032

ការត្រូវគ្នានៃសត្វមានទិដ្ឋិខុស ជាដើម

៥៩

 032

ឧទ្ទាននៃសូត្រទាំង ៧ គឺ

៦១

 032

ចតុទ្ធាតុវគ្គ

៦២

 032

ការត្រិះរិះរបស់ព្រះពោធិសត្វ

៦៣

 032

អានិសង្សនៃបឋវីធាតុ ជាដើម

៦៥

 032

កិរិយាមិនដឹងច្បាស់នូវធាតុទាំង បួន ជាដើម

៦៩

 032

ភាពនៃសេចក្តីសុខនៃ បឋវីធាតុ

៧១

 032

កិរិយារលត់នៃ បឋវីធាតុ

៧៣

 032

ការមិនដឹងច្បាស់នូវធាតុ បួន

៧៥

 032

ការដឹងច្បាស់ បឋវីធាតុ ជាដើម​

៧៧

 032

ឧទ្ទាននៃចតុទ្ធាតុវគ្គនោះគឺ

៧៨

 032

អនមតគ្គសំយុត្ត

៧៩

 032

តិណកដ្ឋវគ្គ

៧៩

 032

ភាពនៃទឹកភ្នែកច្រើនជាង

៨១

 032

ការសួររកកប្ប

៨៥

 032

ឧបមាដោយគ្រាប់ស្ពៃ

៨៧

 032

កប្បមានចំនួនច្រើនណាស់

៨៩

 032

ការដល់នូវសរណៈ

៩១

 032

និគមវចនៈ

៩៣

 032

ឧទ្ទាននៃតិណកដ្ឋវគ្គនោះគឺ

៩៥

 032

ទុគ្គតវគ្គ

៩៦

 032

ពួកបាវេយ្យកភក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៩៧

 032

ទ្រង់ប្រទាននូវសាធុការ

៩៩

 032

ភាពនៃបុគ្គលមិនធ្លាប់កើតជាបិតា

១០១

 032

ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយ

១០៣

 032

ការនិយាយអំពីរឿងព្រេង

១០៥

 032

ឈ្មោះភ្នំវេបុល្ល

១០៧

 032

ឧទ្ទាននៃទុគ្គតវគ្គនោះគឺ

១១០

 032

កស្សបសំយុត្ត

១១១

 032

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកសន្តោស

១១៣

 032

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមិនមានសេចក្តីព្យាយាមដុតកំដៅកិលេស

១១៥

 032

ភាពនៃបុគ្គលអ្នកមិនមានសេចក្តី ខ្លាចបាប

១១៧

 032

ភាពនៃបុគ្គល មានសេចក្តី ខ្លាចបាប

១១៩

 032

ភាពនៃភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូល

១២១

 032

ព្រះមហាកស្សបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១២៩

 032

ការឃើញអំណាចប្រយោជន៍

១៣១

 032

ព្រះមហាកស្សបចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

១៣៣

 032

បុច្ឆារបស់ព្រះមានព្រះភាគ

១៣៥

 032

ការទ្រង់ទទួលអត់ទោស

១៣៧

 032

ភាពនៃសេចក្តីសាបសូន្យ

១៣៩

 032

ភាពនៃសេចក្តី ចម្រើន

១៤៣

 032

សេចក្តីសរសើរគុណ នៃការនៅក្នុងព្រៃជាដើម

១៤៥

 032

សេចក្តី  មិនសរសើរគុណ នៃការនៅក្នុងព្រៃជាដើម

១៤៧

 032

បឋមជ្ឈាន

១៤៩

 032

អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន

១៥១

 032

ឥទ្ធិវិធៈ

១៥៣

 032

បុព្វេនិវាសៈ

១៥៥

 032

ទិព្វចក្ខុ

១៥៧

 032

ពួកភិក្ខុនីចូលទៅរកព្រះមហាកស្សប

១៥៩

 032

ឧបមាដោយឈ្មួញម្ជុល

១៦១

 032

ការសួរបញ្ជាក់របស់ព្រះមហាកស្សប

១៦៣

 032

ប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិតិកភោជន

១៦៥

 032

សេចក្តីមិនពេញចិត្តរបស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី

១៦៧

 032

វាចារបស់ ព្រះមហាកស្សប

១៦៩

 032

ការសាកសួររបស់ព្រះសារីបុត្ត

១៧៥

 032

សេចក្តីមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្ម

១៧៩

 032

ឧទ្ទាននៃកស្សបសំយុត្តនោះគឺ

១៨០

 032

លាភសក្ការសំយុត្ត

១៨១

 032

សុទ្ធកវគ្គ

១៨១

 032

លាភសក្ការៈ និង​សេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់

១៨៣

 032

អធិប្បាយអំពីពាក្យថា ព្រាន ជាដើម

១៨៥

 032

ឧបមាដោយសត្វ​កំពោង

១៨៧

 032

លាភសក្ការៈ និង​សេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់

១៨៩

 032

ភាពនៃបុគ្គលត្រូវ សក្ការៈគ្របសង្កត់

១៩៣

 032

ឧទ្ទាននៃសុទ្ធកវគ្គ នោះគឺ

១៩៥

 032

បាតិវគ្គ

១៩៦

 032

ភាពនៃបុគ្គលត្រូវ លាភសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ គ្របសង្កត់

១៩៧

 032

ឧទ្ទាននៃបាតុវគ្គនោះគឺ

១៩៨

 032

មាតុគ្គាមវគ្គ

១៩៩

 032

ភាពនៃសាវ័កជាខ្នាត

២០១

 032

ការនិនដឹងអានិសង្សជាដើមនៃលាភសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ

២០៣

 032

លាភសក្ការៈ និង​សេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់

២០៥

 032

ការសាកសួររបស់ព្រះអានន្ទ

២០៧

 032

ឧទ្ទាននៃមាតុគ្គាមវគ្គនោះគឺ

២០៩

 032

ភេទវគ្គ

២១០

 032

ភាពនៃលាភសក្ការៈ និង​សេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់

២១១

 032

ឧបមាដោយមេសេះ អស្សតរ

២១៣

 032

ឧបមាដោយ ឆ្កែកាច

២១៥

 032

លាភសក្ការៈ និង​សេចក្តីសរសើរជារបស់អាក្រក់

២១៧

 032

ឧទ្ទាននៃភេទវគ្គនោះគឺ

២១៩

 032

រាហុលសំយុត្ត

២២០

 032

អប្បមាទវគ្គ

២២០

 032

ភាពមិនទៀងជាដើមនៃអាយតនៈ ទាំង​៦

២២១

 032

សេចក្តីនឿយណាយចំពោះចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម

២២៣

 032

សេចក្តីនឿយណាយចំពោះ ចក្ខុសម្ផស្ស ជាវេទនា​ជាដើម

២២៥

 032

សេចក្តីនឿយណាយចំពោះ រូបតណ្ហា

២២៧

 032

សេចក្តីនឿយណាយចំពោះ រូប ជាដើម

២២៩

 032

ឧទ្ទាននៃ​ អប្បមាទវគ្គនោះគឺ

២៣០

 032

អនុសយវគ្គ

២៣១

 032

សេចក្តីមិនទៀងជាដើមនៃអាយតនៈទាំង៦

២៣៣

 032

កាសួររកចិត្ត

២៣៥

 032

ឧទ្ទាននៃ​ អនុសយវគ្គនោះគឺ

២៣៨

 032

លក្ខណសំយុត្ត

២៣៩

 032

អដ្ឋិសង្ខលិកវគ្គ

២៣៩

 032

វិបាកនៃអ្នកសម្លាប់គោ

២៤១

 032

វិបាកនៃអ្នកសម្លាប់ជ្រូក

២៤៣

 032

វិបាកនៃអ្នក ញុះញង់គេ

២៤៥

 032

ឧទ្ទាននៃ​ អដ្ឋិសង្ខលិកវគ្គ នោះគឺ

២៤៧

 032

បារទារិកវគ្គ

២៤៨

 032

វិបាកនៃស្រីមេមត់

២៤៩

 032

វិបាករបស់សាមណេរលាមក

២៥១

 032

ឧទ្ទាននៃ​ បារទារិកវគ្គ នោះគឺ

២៥៤

 032

ឱបម្មសំយុត្ត

២៥៥

 032

ឧបមាដោយចោលួចទ្រព្យដោយ ឆ្នាំង

២៥៧

 032

ឧបមាដោយ លំពែង

២៥៩

 032

ឧបមាដោយ ខ្មាន់ធ្នូ

២៦១

 032

ឧបមាដោយ សំភោរ

២៦៣

 032

ឧបមាដោយ ពួកស្តេចលិច្ឆវី

២៦៥

 032

ឧបមាដោយ ដំរី

២៦៧

 032

ការមិនបានសង្រួមឥន្ទ្រិយ

២៧១

 032

កតញ្ញុ កតវេទិតា

២៧៣

 032

ឧទ្ទាននៃ​ ឱបម្មសំយុត្ត នោះគឺ

២៧៤

 032

ភិក្ខុសំយុត្ត

២៧៥

 032

បរវិតក្ករបស់ព្រះសារីបុត្ត

២៧៧

 032

ព្រះសារីបុត្តចូលទៅរកព្រះមហាមោគ្គល្លាន

២៧៩

 032

ការសួររកភិក្ខុមានព្យាយាមប្រារព្ធ

២៨១

 032

ភិក្ខុមិនមាមសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ

២៨៣

 032

ទ្រង់ហៅពួកភិក្ខុ

២៨៥

 032

ការញ៉ាំងពួកភិក្ខុឲ្យឃើញច្បាស់ដោយងម្មិកថា

២៨៩

 032

ព្រះងានន្ទចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៩១

 032

ទ្រង់ប្រទានដល់ព្រះតិស្សៈ

២៩៣

 032

ភិក្ខុបាននាមជាថេរៈ

២៩៥

 032

និគមគាថា

២៩៩

 032

និទានវគ្គ

៣០២

 032

ឧទ្ទាននៃ​ភិក្ខុសំយុត្ត នោះគឺ

៣០២

 032

ឧទ្ទាននៃ​ សំយុត្ត នោះគឺ

៣០២

 032