- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 068)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៨ សូមចុចលើពាក្យ ទុតិយភាគ៦៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

*********************************************

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស

ទុតិយភាគ

៦៨

​(ព.. ២៥០៥)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឧទយមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

  ដល់ ២២

68

បោសាលមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

២៣  ដល់  ៤៤

68

មោឃរាជមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

៤៥  ដល់  ៨៤

68

បិង្គិយមាណវកប្បញ្ហានិទ្ទេស

៨៥  ដល់  ១០០

68

សោឡសមាណវកប្បញ្ហានិគមនិទ្ទេស

១០១  ដល់ ១៩០

68

ខគ្គវិសាណសុត្តនិទ្ទេស

១៩១  ដល់ ៣៨៣

68