- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 051)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥១ សូមចុចលើពាក្យ ទ្វាទសមភាគ៥១

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត

ទ្វាទសមភាគ

៥១

​(ព.. ២៥០០)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

តតិយបណ្ណាសក

51

សមណសញ្ញាវគ្គទី១

  ដល់ ២៧

51

ឧទ្ទាននែសមណសញ្ញាវគ្គនោះគឺ

 

51

និយាយអំពីសេចក្តីសំគាល់របស់សមណៈ១

 

51

អំពីការចំរើនពោជ្ឈង្គទាំង៧  ជាបច្ច័យឲ្យបានបំពេញមូវវិជ្ជា ៣​យ៉ាង ១

 

51

អំពីមិនបានស្ថានសួគ៌ ព្រោះអាស្រ័យ មច្ឆត្តៈ១

 

51

អំពីការបានស្ថានសួគ៌ ព្រោះអាស្រ័យ សម្មត្តៈ១

 

51

អំពីវិជ្ចា  ជាប្រធានក្នុងការជួបប្រសព្វនូវកុសលធម៌១

 

51

អំពីការលាងឆ្អឹង ក្នុងទក្ខិណជនបទ១

 

51

អំពីពេទ្យអ្នកឲ្យថ្នាំបញ្ចុះ១

 

51

អំពីពេទ្យអ្នកឲ្យថ្នាំក្អក១

 

51

អំពីធម៌ដែលគប្បីកំចាត់ មាន ២ លើក ។

 

51

បច្ចោរោហណិវគ្គ ទី២

២៨

51

ឧទ្ទាននែបច្ចោរោហិណវគ្គនោះគឺ

២៨  ដល់ ៦១

51

និយាយអំពី សេចក្តីចំរើន១

 

51

សភាពមិនមែនធម៌១

 

51

អជិតបរិព្វាជក១

 

51

សគារវព្រាហ្មណ៍១

 

51

ធម៌ជាត្រើយខាងអាយ ២ លើក

 

51

ការជំរះបាប១

 

51

ប្រធានសម្មាទិដ្ឋិ ប្រៀបដោយព្រះអាទិត្យ១

 

51

ធម៌ធ្វើឲ្យអស់ទៅនៃអាសវៈ១ ។

 

51

បារិសុទ្ធិវគ្គ ទី ៣

៦២  ដល់ ៦៦

51

សាធុវគ្គទី ៤

៦៧  ដល់ ៧៤

51

អរិយមគ្គវគ្គ ទី៥

៧៥  ដល់  ៨២

51

ចប់ អរិយមគ្គទី ៥

 

51

ចតុត្ថបណ្ណាសក

៨៣ 

51

បុគ្គលវគ្គ ទី១

៨៣  ដល់ ៨៥

51

ជាណុស្សោណិវគ្គ ទី ២

៨៦  ដល់ ១៤៥

51

សុន្ធរវគ្គទី ៣

១៤៦ ដល់ ១៥៣

51

សេដ្ឋវគ្គ ទី ៤

១៥៤  ដល់ ១៥៩

51

សេរិតព្វាសេរិតព្វវគ្គ ទី ៥

១៦០ ដល់ ១៦២

51

ចប់ ចតុត្ថ បណ្ណាសកទី ៤

 

51

បញ្ចមបណ្ណាសក

១៦៣

51

បឋមវគ្គទី១

១៦៣  ដល់ ២០៤

51

ទុតិយវគ្គ ទី ២

២០៥  ដល់ ២២២

51

ចប់ បណ្ណាសកទី៥

 

51

ចប់ ទសកនិបាត

 

51

សុត្តន្តបិដក

 

51

អង្គុត្តរនិកាយ ឯកាទសកនិបាត

 

51

និស្សយវគ្គ ទី ១

២២៣   ដល់ ២៦២

51

ទុតិយវគ្គ ទី ២

២៦៣  ដល់ ៣៤២

51

(ចប់)