- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 018)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika  

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៨ សូមចុចលើពាក្យ   បាដិកវគ្គ ១៨

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ

សុត្តន្តបិដក  ទីឃនិកាយ បញ្ចមភាគ បាដិកវគ្គ ១៨

បាដិកសូត្រ ឧទុម្ពរិកសូត្រ  ចក្កវត្តិសូត្រ

អគ្គញ្ញសូត្រ សម្បសាទនិយសូត្រ និង បាសាទិកសូត្រ

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បាដិកសូត្រ ទី១

 018

រឿងសុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ ពោលអំពីការក្រាបបង្គំលាព្រះមានព្រះភាគ

 018

ពោលអំពីឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

 018

ពោលអំពី ច្បាប់ទំលាប់

 018

ពោលអំពី គុណនៃព្រះរតនត្រ័យ

 018

ពោលអំពី ព្រះមានព្រះភាគគង់នៅក្នុង ឧត្តរកានិគម

១១

 018

ពោលអំពី កុក្កុរវត របស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ

១៣

 018

ពោលអំពី ធ្វើមរណកាលរបស់អចេលកោរក្ខត្តិយៈ

១៥

 018

ពោលអំពី ការធ្វើ  និង មិនធ្វើ ឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

១៧

 018

ប្រស្នារបស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ

១៩

 018

ពោលអំពី ទិដ្ឋិអាក្រក់របស់សុនក្ខត្តលិច្ឆវិបុត្រ

២១

 018

រឿងអចេល បាដិកបុត្រ

២៣

 018

ពោលអំពី ការរើសគូប្រណាំងប្រជែងរបស់អចេល បាដិកបុត្រ

២៥

 018

ព្រះវាចារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនដែលមានដំណើរបែកចេញជា២ផ្លូវ

២៧

 018

ពោលអំពីសេចក្តីប្រព្រឹត្តិរបស់ចេល បាដិកបុត្រ

២៩

 018

ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់អារាមរបស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣១

 018

ពោលអំពីភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតព្រឺរោមរបស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣៣

 018

ពោលអំពីបុរសម្នាក់ចូលទៅរក អចេលបាដិកបុត្រ

៣៥

 018

ពោលអំពី ​ការបរាជ័យ  របស់ អចេលបាដិកបុត្រ

៣៧

 018

ពោលអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀប ដោយសីហមីគរាជ និង ចចកចាស់

៤៥

 018

គាថាជាគ្រឿងប្រៀបធៀបដោយ សីហមីគរាជ និង ចចកចាស់

៤៧

 018

ពោលអំពី​ឥទ្ធិប្បាដិហារិយ៍

៥១

 018

ពោលអំពី ច្បាប់ទម្លាប់ជាដើម

៥៣

 018

ពោលអំពី មហាព្រហ្មជាដើម

៥៥

 018

ពួកទេវតាឈ្មោះ  ខិឌ្ខាបទោសិកា និងការបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់

៥៩

 018

ពួកទេវតាឈ្មោះ  មនោបទោសិកា និងមិនមែន មនោបទោសិកា

៦៣

 018

ពោលអំពីការបញ្ញត្តិច្បាប់ទម្លាប់ ដែលកើតឡើងដោយមិនអាស្រ័យហេតុ

៦៥

 018

ពោលអំពី សុភវិមោក្ខ

៦៧

 018

ឧទុប្ពរិកសូត្រ ទី ២

៧០

 018

ឧទុប្ពរិកសូត្រ  រឿងនិគ្រោធ បរិព្វាជក

៧១

 018

ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ ជាដើម

៧៧

 018

ពោលអំពី ឧបក្កិលេស  នៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស

៨៣

 018

ពោលអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធិ នៃការខ្ពើមបាប ដោយព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស

៨៨

 018

ពោលអំពីតបោជិគុច្ឆវាទ​ដែល ដល់នូវកំពូលធម៌ និង ខ្លឹមធម៌

៩៥

 018

ពោលអំពីការសាកសួរនៃ  សន្ធានគហបតី

១០៥

 018

ពោលអំពី កុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ

១០៧

 018

ពោលអំពី អានិសង្សដ៏ឧត្តម នៃការប្រតិបត្តិក្នុង​ធម៌ វិន័យ

១០៩

 018

ចក្កវត្តិសូត្រ ទី ៣

១១៥

 018

ចក្កវត្តិសូត្រ  រឿងស្តេចចក្រពត្តិព្រះនាមទល្លនេបិ រតនៈ ៧ ប្រការ

១១៧

 018

ចក្ករត័ន៍ ជាទិព្វបាត់ទៅ

១១៩

 018

ពោលអំពីចក្កវត្តិវគ្គ

១២១

 018

អានុភាពនៃ ចក្ករតន៍

១២៣

 018

អានុភាពនៃ ចក្ករតន៍  ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌

១២៥

 018

ចក្ករតន៍  ជាទិព្វច្យុតចាកទី

១២៧

 018

ចក្ករតន៍  ជាទិព្វបាត់ទៅ

១២៩

 018

ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យដល់ពួកមនុស្សដែលឥតទ្រព្យ

១៣១

 018

ការទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យ ​ការទ្រង់ប្រៀនប្រដៅដោយធម៌

១៣៣

 018

អទិន្នាទាន ការកាត់ក្បាល​ (ចោរ)

១៣៥

 018

ការមិនទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យជាដើម

១៣៧

 018

អកុសលកម្មបថ ១០​ប្រការ ការសាបសូន្យអាយុ

១៤១

 018

ដំណើរកើតនៃសេចក្តីទ័លក្រជាដើម

១៤៣

 018

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយស្មៅគែ  លលក ជាភោជនដ៏ប្រសើរ

១៤៥

 018

និយាយអំពីគំនំដ៏ក្លៀវក្លាជាដើម

១៤៧

 018

សេចក្តីវៀរចាកអកុសលកម្មបថ សេចក្តីចំរើនដោយអាយុជាដើម

១៤៩

 018

ការកើតឡើងនៃព្រះបាទសង្ខរាជ

១៥៣

 018

អំពីគុណកថានៃព្រះមានព្រះភាគ ​ទ្រង់ព្រះនាម មេត្តេយ្យ

១៥៥

 018

និយាយអំពិធម៌ចំរើនអាយុជាដើម

១៥៧

 018

និយាយអំពី ​ឈាន ទាំង ៤

១៥៩

 018

អគ្គញ្ញសូត្រ

១៦១

 018

អគ្គញ្ញសូត្រ  និយាយអំពី វណ្ណៈ​ទាំង​៤

១៦៣

 018

និយាយ អំពី ធម៌ ស  និងធម៌ ខ្មៅ 

១៦៧

 018

ពោលអំពី ជាតិ ផ្សេងៗ ជាដើម

១៦៩

 018

សេចក្តីចំរើននៃលោក

១៧១

 018

និយាយអំពី ផែនដី មានរស​ជាដើម

១៧៣

 018

និយាយអំពី ក្រមរ ផែនដី ជាដើម

១៧៥

 018

និយាយអំពី ​ពណ៌សម្បុរជាដើម

១៧៧

 018

ការសំឡឹង មើលគ្នាទៅវិញ ទៅមក

១៧៩

 018

និយាយអំពី ការនាំយកស្រូវ សាលី ជាដើម

១៨១

 018

ការចែកស្រូវ សាលី  ការតាំងភ្លឺស្រែ

១៨៣

 018

ការសន្មតិសត្វម្នាក់  ការប្រគល់ឲ្យចំណែកស្រូវ សាលី

១៨៥

 018

និយាយអំពី បាបធម៌ មានអទិន្នាទាន ជាដើម

១៨៩

 018

ការកើតឡើងនៃ អក្ខរៈ​ទី ៣​ថា អជ្ឈាយិកា  អជ្ឈាយិកា

១៩១

 018

ការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់

១៩៣

 018

ការប្រព្រឹត្តិល្អ ផលនៃការប្រព្រឹត្តិល្អ

១៩៥

 018

គាថារបស់ សនង្កុមារព្រហ្ម

១៩៧

 018

សម្បសាទនីយសូត្រ ទី​៥

១៩៩

 018

កាសម្បសាទនីយសូត្រ ការត្រាសសួរចំពោះព្រះសារីបុត្រ

២០១

 018

សប្បសាទនទេសនា​ សេចក្តីឧបមា ដោយ នគរ

២០៣

 018

ពោធិបក្ខិយធម៌ កិរិយាញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យស្គាល់នូង អាយតនៈ

២០៥

 018

ដំណើរ ចុះកាន់គភ៌ មាន ៤ យ៉ាង

២០៧

 018

អាទេសនវិធី ទី ៣

២០៩

 018

អាទេសនវិធី ទី 

២១១

 018

បុគ្គល ៧ ពួក

២១៣

 018

បដិ បទា ៤ យ៉ាង

២១៥

 018

អនុសាសនវិធា ៤ យ៉ាង

២១៧

 018

វិមុត្តិញ្ញាណ របស់បុគ្គល​ដទៃ

២១៩

 018

សស្សតវាទ ៣ ប្រការ

២២១

 018

បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

២២៥

 018

ឥទ្ធិវិធា ២   យ៉ាង

២២៧

 018

ឬទ្ធិ ប្រកបដោយអាសវៈ  ឬទ្ធិ មិនមានអាសវៈ

២២៩

 018

ព្រះសារីបុត្រសួរព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្យាករ

២៣១

 018

ព្រះឧទាយិ ​ សំដែងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លា

២៣៥

 018

បាសាទិកសូត្រ

២៣៧

 018

បាសាទិកសូត្រ ការក្រាបបង្គំសួរព្រះមានព្រះភាគ

២៣៩

 018

ធម្មវិន័យដែលសាស្តាពោលទុកមិនល្អ

២៤១

 018

កិរិយាត្រាស់ដឹកនៃព្រះសាស្តា​​  ភាវៈនៃធម៌ដែលទ្រង់សំដែង ទុកល្អហើយ

២៤៣

 018

ពួកសាវ័កដែលមិនបានដឹងសេចក្តីច្បាស់ ក្មុងព្រះសទ្ធម្ម

២៤៧

 018

ភាវៈនៃសាស្តាជាថេរៈ  ជាអ្នកដឹងរាត្រីជាដើម

២៤៩

 018

ភាវៈនៃពួកភិក្ខុជាថេរៈ  ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស ជាដើម

២៥៥

 018

ព្រហ្មចារ្យ បរិបូណ៌ ទាំងអស់

២៥៧

 018

ពោលអំពី អភិញ្ញាទេសិកធម៌

២៥៩

 018

ធម្មភាសិតរបស់សង្ឃ ជាព្រហ្មចារី

២៦១

 018

ការទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យ   មានចីវរប្បច្ច័យ ជាដើម

២៦៥

 018

សុខល្លិកានុយោគ ៤ យ៉ាង

២៦៧

 018

អានិសង្ស នៃ សុខល្លិកានុយោគ ៤ យ៉ាង

២៧១

 018

ការឈប់ប្រព្រឹត្ត កន្លង ហេតុទាំង ៩  យ៉ាង

២៧៣

 018

ប្រស្នាដែលព្រះតថាគត ទ្រង់ព្យាករ និង មិនទ្រង់ព្យាករ

២៧៥

 018

ប្រស្នាដែលព្រះតថាគត មិនទ្រង់ព្យាករ

២៧៧

 018

ទិដ្ឋិនិស្ស័យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែក ខាងដើម  ជាដើម

 ២៨១

 018

អធិប្បញ្ញត្តិនៃ សមណព្រាហ្មណ៍ ទាំងឡាយ

២៨៣

 018

សតិបដ្ឋាន ទាំង​៤

២៨៥

 018

ធម្មបរិយាយ គួរជាទី ជ្រះថ្លា

២៩១

 018