- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 027)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២ សូមចុចលើពាក្យ  អដ្ឋមភាគ ២៧    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ​ ឧបរិបណ្ណាសក

អដ្ឋមភាគ ២៧

​(ព.. ២៥០៥)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

សុញ្ញតវគ្គ

 027

ចូឡសុញ្ញតសូត្រ ទី ១

 027

អរញ្ញសញ្ញា

 027

បឋវីសញ្ញា

 027

វិញ្ញាណញ្ចាយតនសញ្ញា

 027

អាកិញ្ចញ្ញាយតនសញ្ញា

 027

នេវសញ្ញា នាសញ្ញាយតនសញ្ញា

១១

 027

អនិមិត្តចេតោសមាធិ

១៣

 027

ការនៅដោយសុញ្ញតៈ

១៥

 027

មហាសុញ្ញតសូត្រទី ២

១៧

 027

ពាក្យថាឋានៈ និង​មិនមែនឋានៈ

១៩

 027

ការសម្រេចនូវសញ្ញតផលសមាបត្តិ

២១

 027

ការដឹងច្បាស់ក្នុងហេតុនោះៗ

២៣

 027

កាមគុណ ប្រាំ

២៩

 027

កថាវត្ថដប់

៣១

 027

ឧបទ្រពសិស្យ

៣៣

 027

ឧបទ្រពព្រហ្មចារ្យ

៣៥

 027

សេចក្តីប្រតិបត្តិជាមិត្ត

៣៧

 027

អច្ឆរិយព្ភូតធម្មសូត្រ ទី ៣

៤០

 027

អន្តរាកថា

៤១

 027

ពោធិសត្វកើតក្នុងពួកទេវតាជាន់តុសិត

៤៣

 027

ពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមាតា

៤៨

 027

ពោធិសត្វចេញចាកផ្ទៃមាតា

៥១

 027

ការត្រេកអរចំពោះភាសិត

៥៧

 027

ពក្កុលត្ថេរច្ឆរិយព្ភូតសូត្រ ទី ៤

៥៨

 027

សេចក្តីអស្ចារ្យ

៥៩

 027

ទន្តភូមិសូត្រទី ៥

៦៥

 027

អចិរវតសមណុទ្ទេស ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៦៧

 027

ឧបមាដោយដំរីដែលគួរទូន្មាន

៦៩

 027

ឧបមាដោយភ្នំធំ

៧១

 027

ឧបមាដោយដំរី

៧៥

 027

ពោលអំពីពុទ្ធគុណ

៧៩

 027

ធម៌មានសតិប្បដ្ឋានបួនជាដើម

៨១

 027

ឧបមាដោយដំឬីមិនទាន់ទូន្មាន

៨៧

 027

ឧបមាដោយដំរីដែលទូន្មានហើយ

៨៩

 027

ភូមិជសូត្រទី ៦

៩០

 027

ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ

៩១

 027

ការចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

៩៣

 027

ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការដោយប្រេង

៩៧

 027

ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការទឹកដោះស្រស់

៩៩

 027

ភាពនៃកិរិយាត្រាស់ដឹងនូវផល

១០១

 027

ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការប្រេង

១០៣

 027

ឧបមាដោយបុរសអ្នកត្រូវការទឹកដោះខាប់

១០៥

 027

សេចក្តីរីករាយចំពោះភាសិត

១០៧

 027

អនុរុទ្ធសូត្រទី ៧

១០៨

 027

បុរសម្នាក់ចូលទៅរកព្រះអនុរុទ្ធ

១០៩

 027

សេចក្តីដោះស្រាយនូវចេតោវិមុត្តិ

១១១

 027

កិរិយាកើតក្នុងភពទាំងបួន

១១៥

 027

ព្យាករណ៍នូវស្មើនៃទេវតា

១១៧

 027

ភាវៈនៃវាចាស្មាន

១២៧

 027

ឧបក្កិលេសសូត្រទី ៨

១២៩

 027

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃាត់ភិក្ខុ

១៣១

 027

គាថាប្រារព្ធនូវការជម្លោះ

១៣៣

 027

នាយទាយបាល ឃាត់ព្រះមានព្រះភាគ

១៣៧

 027

ភាពនែបុគ្គលមានចិត្តជាមួយគ្នា

១៣៩

 027

ភាពនែបុគ្គល មិនធ្វេសប្រហែស

១៤៣

 027

ឧបមាដោយបុរសដើរផ្លូវឆ្ងាយ

១៤៧

 027

ភាពនៃបុគ្គលមានសេចក្តីព្យាយាមតឹងពេក

១៤៩

 027

ការកើតឡើងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាហួសពេក

១៥១

 027

ការកើតឡើងនៃសេចក្តីត្រិះរិះ

១៥៣

 027

ភាវនា ៣ ប្រការ

១៥៩

 027

ពាលបណ្ឌិតសូត្រទី ៩

១៦១

 027

ទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់បុគ្គលពាល

១៦៣

 027

ឧបមាដោយបុរសត្រូវលំពែង

១៦៩

 027

ចំណង ប្រាំប្រការ

១៧១

 027

និយាយអំពី នរក

១៧៣

 027

និយាយអំពី កំណើតសត្វតិរច្ឆាន

១៧៥

 027

ឧបមាដោយអណ្តើកខ្វាក់

១៧៩

 027

ពាលភូមិ

១៨១

 027

សុខក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ឌិត

១៨៣

 027

ចក្ករ័តន៍

១៩១

 027

អស្សរ័តន៍

១៩៥

 027

ឥត្ថីរតន៍

១៩៧

 027

គហបតិរតន៍

១៩៩

 027

សេចក្តីសុខរបស់ស្តេចចក្រពត្តិ

២០១

 027

សេចក្តីសុខរបស់បណ្ឌិត

២០៥

 027

ទេវទូតសូត្រទី ១០

២០៧

 027

ទេវទូត  ទីមួយ

២០៩

 027

ទេវទូត  ទីពីរ

២១៣

 027

ទេវទូត  ទី បី

២១៥

 027

ទេវទូត  ទី បួន

២១៧

 027

ទេវទូត  ទី ប្រាំ

២១៩

 027

មហានរក

២២៣

 027

គូថ នរក និង កុក្កុលនរក

២២៧

 027

ស្ទឹងទឹកផ្សា

២២៩

 027

និគមគាថា

២៣១

 027