ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 110)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ១ សូមចុចលើពាក្យ សត្តរសមភាគ ១១០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

**************************************************************************************

អភិធម្មបិដក

បដ្ឋាន

សត្តរសមភាគ ១១០

​(ព.. ២៥១២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បច្ចនីយានុលោមប្បដ្ឋាន

 

110

បច្ចនីយា នុលោមត្តិ កប្បដ្ឋាន

110

បច្ចនីយា នុលោមទុ កប្បដ្ឋាន

២១

110

បច្ចនីយា នុលោមទុកត្តិ កប្បដ្ឋាន

៤៩

110

បច្ចនីយា នុលោមត្តិទុ កប្បដ្ឋាន

១៨១

110

បច្ចនីយា នុលោមត្តិកត្តិ កប្បដ្ឋាន

១៩៨

110

បច្ចនីយា នុលោមទុកទុ កប្បដ្ឋាន

២៥៣

110