- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 004 )

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០៤ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ ៤   

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវិភង្គ ចតុត្ថភាគ ៤

បាចិត្តិយកណ្ឌ  បាដិទេសនិយកណ្ឌ សេខិយកណ្ឌ និង អធិករណសមថកណ្ឌ ​(ព.. ២៤៩៨)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

 សៀវភៅលេខ

សិក្ខាបទទី ៦

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ (ភិក្ខុមានពួក៦)

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

 004

បទភាជនីយ ​និងវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

 004

សិក្ខាបទទី ៧

 004

និទានសត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

 004

សិក្ខាបទ វិភង្គ

 004

បទភាជនីយ ​

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១០

 004

សិក្ខាបទទី ៨

១១

 004

និទានភិក្ខុពីររូប

១១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២

 004

បទភាជនីយ ​

១៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤

 004

សិក្ខាបទទី ៩

១៥

 004

និទានឆន្នភិក្ខុ

១៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៧

 004

បទភាជនីយ ​

១៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩

 004

សិក្ខាបទទី ១០

២០

 004

និទានភិក្ខុស្រុកអាឡវីទាំងឡាយ

២០

 004

​ សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

២១

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២

 004

ឧទ្ទាននៃភូតគាមវគ្គ

២៣

 004

ឧវាទវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

២៤

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៤

 004

ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកឲ្យឧវាទដល់ភិក្ខុនី

២៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៧

 004

ការសន្មតិភិក្ខុ ដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ​ឲ្យជាអ្នកប្រដៅភិក្ខុនី

៣០

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ 

៣១

 004

គរុធម៌ ៨ ប្រការ

៣៣

 004

បទភាជនីយ

៣៤

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨

 004

សិក្ខាបទទី ២

៣៩

 004

និទានព្រះចូឡបន្ថក

៣៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ​ សិក្ខាបទ វិភង្គ និង  បទភាជនីយ

៤២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៣

 004

សិក្ខាបទទី ​៣

៤៤

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៤៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៤៥

 004

និទានព្រះមហាបជាបតិគោតមី

៤៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៤៧

 004

បទភាជនីយ

៤៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៩

 004

សិក្ខាបទទី ៤

៥០

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៥០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៥១

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៣

 004

សិក្ខាបទទី ៥

៥៤

 004

និទានភិក្ខុមួយរូប ត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត្រ

៥៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៥៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់

៥៦

 004

សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៥៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៨

 004

សិក្ខាបទទី ៦

៥៩

 004

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៥៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​សិក្ខាបទ

៦១

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦២

 004

សិក្ខាបទទី ៧

៦៣

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៦៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៦៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៦៥

 004

បទភាជនីយ

៦៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦៨

 004

សិក្ខាបទទី ៨

៦៩

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៦៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៧០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៧១

 004

បទភាជនីយ

៧២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៧៣

 004

សិក្ខាបទទី ៩

៧៤

 004

និទានថុល្លនន្ទា

៧៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

៧៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៧៧

 004

បទភាជនីយ

៧៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៧៩

 004

សិក្ខាបទទី ១០

៨០

 004

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៨០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

៨១

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៨២

 004

ឧទាននៃឧវាទវគ្គ

៨៣

 004

ភោជនវគ្គ បឋមសិក្ខាបទ

៨៤

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៨៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង  និង​និទាន​ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ

៨៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង បទភាជនីយ

៨៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៨៨

 004

សិក្ខាបទទី ២

៨៩

 004

និទានទេវទត្តភិក្ខុ

៨៩

 004

បឋមប្បញ្ញត្តិ  និង បឋមានុប្បញ្ញត្តិ

៩០

 004

ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ

៩១

 004

តតិយានុប្បញ្ញត្តិ

០២

 004

ចតុ (ច្ឆា)  ឥនុប្បញ្ញត្តិ

៩៣

 004

បញ្ចមា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៤

 004

ឆដ្ឋា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៥

 004

សត្តមា នុប្បញ្ញត្តិ

៩៧

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៩៩

 004

សិក្ខាបទទី ៣

១០០

 004

និទានបុរសធ្វើការម្នាក់ ជាមនុស្សទ័លក្រ

១០០

 004

បឋមបញ្ញត្តិ

១០៣

 004

និទានភក្ខុមួយរូបមានជម្ងឺ និង បឋមានុប្បញ្ញត្តិ

១០៤

 004

ទុតិយានុប្បញ្ញត្តិ

១០៥

 004

តតិយានុប្បញ្ញត្តិ

១០៦

 004

និយាយពី អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកំណត់ភត្ត​ដែលគេបម្រុងដើម្បីខ្លួន

ឲ្យដល់ភក្ខុឯទៀត  និង​សិក្ខាបទវិភង្គ

១០៧

 004

បទភាជនីយ

១០៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១០៩

 004

សិក្ខាបទទី ៤

១១០

 004

និទានឧបាសិកា​ជាមាតារបស់នាង កាណា

១១០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១១៥

 004

បទភាជនីយ

១១៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១៧

 004

សិក្ខាបទទី ៥

១១៨

 004

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

១១៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង 

១១៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២០

 004

បទភាជនីយ

១២៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១២៤

 004

សិក្ខាបទទី ៦

១២៥

 004

និទានភិក្ខុពីររូបដើរផ្លូវឆ្ងាយ

១២៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២៧

 004

បទភាជនីយ

១២៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣០

 004

សិក្ខាបទទី ៧

១៣១

 004

និទានសត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

១៣១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ

១៣២

 004

បទភាជនីយ

១៣៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៤

 004

សិក្ខាបទទី ៨

១៣៥

 004

និទានព្រះវេឡដ្ឋសីសត្ថេរ

១៣៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

១៣៦

 004

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ និង បទភាជនីយ

១៣៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៨

 004

សិក្ខាបទទី ៩

១៣៩

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៣៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង 

១៤០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៤១

 004

បទភាជនីយ

១៤២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៤

 004

សិក្ខាបទទី ១០

១៤៥

 004

និទានភិក្ខុមួយរូប​ជាអ្នកប្រព្រឹត្ត បង្សុកូល នូវរបស់គ្រប់យ៉ាង

១៤៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់

១៤៦

 004

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៤៧

 004

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៨

 004

ឧទ្ទាន នៃ ភោជនវគ្គ

១៤៩

 004

អចេលកវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

១៥០

 004

និទានព្រះអានន្ទ ដ៏មានអាយុ

១៥០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៥៣

 004

បទភាជនីយ

១៥៤

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៥៥

 004

សិក្ខាបទទី ២

១៥៦

 004

និទានព្រះ ឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៥៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

១៥៧

 004

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៥៨

 004

បទភាជនីយ

១៥៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦០

 004

សិក្ខាបទ ទី៣

១៦១

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៦៣

 004

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៤

 004

សិក្ខាបទ ទី​៤

១៦៥

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៦៦

 004

បទភាជនីយ

១៦៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៨

 004

សិក្ខាបទ ទី៥

១៦៩

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៦៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

១៧០

 004

បទភាជនីយ

១៧១

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧២

 004

សិក្ខាបទ ទី៦

១៧៣

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

១៧៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

១៧៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី ១  និង​ ទី២

១៧៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី​៣

១៧៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី ៤  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

១៧៩

 004

បទភាជនីយ

១៨០

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨២

 004

សិក្ខាបទ ទី៧

១៨៣

 004

និទានមហានាម សក្យ

១៨៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ​ និង​ បវារណា ៤  យាប (****)

១៨៨

 004

បទភាជនីយ

១៨៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩០

 004

សិក្ខាបទ ទី ៨

១៩២

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

១៩៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

១៩៤

 004

បទភាជនីយ

១៩៥

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៦

 004

សិក្ខាបទ ទី ៩

១៩៧

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង  សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង​ បទភាជនីយ

១៩៨

 004

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៩

 004

សិក្ខាបទ ទី ១០

២០០

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២០០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង  និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២០១

 004

បទភាជនីយ

២០២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  និង ឧទ្ទាននៃ ​អចេឡកវគ្គ

២០៣

 004

សុរាបានវគ្គ សិក្ខាបទ ទី ១

២០៤

 004

និទានពួកអ្នកឃ្វាលគោ  និង ឃ្វាលពពែ

២០៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង​ បទភាជនីយ

២០៩

 004

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១០

 004

សិក្ខាបទ ទី ២

២១១

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ​និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២១១

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២១២

 004

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ៣

២១៤

 004

និទាន​សត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

២១៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​និង​សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២១៥

 004

បទភាជនីយ

១១៦

 004

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៧

 004

សិក្ខាបទ ទី ៤

២១៨

 004

និទាន ឆន្នភិក្ខុ និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២១៨

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២១៩

 004

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២០

 004

សិក្ខាបទ ទី ៥

២២១

 004

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២១

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ ​ និង បទភាជនីយ

២២២

 004

​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ៦

២២៤

 004

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

២២៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ទី១

២២៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​២​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ

២២៦

 004

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៧

 004

សិក្ខាបទ ទី ៧

២២៨

 004

និទានព្រះបាទ ពិម្ពិសារសេនិយរាជ

២២៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង

២២៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ១

២៣០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ២

២៣១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៣

២៣២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៤

២៣៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ទី​ ៥

២៣៤

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ

២៣៥

 004

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៦

 004

សិក្ខាបទ ទី ៨

២៣៧

 004

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

២៣៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ

២៣៨

 004

បទភាជនីយ

២៣៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤០

 004

សិក្ខាបទ ទី ៩

២៤១

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

២៤១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ

២៤២

 004

បទភាជនីយ

២៤៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤៤

 004

សិក្ខាបទ ទី ១០

២៤៥

 004

និទាន​សត្តសេវគ្គិយភិក្ខុ

២៤៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​និង​សិក្ខាបទវិភង្គ ​

២៤៦

 004

បទភាជនីយ

២៤៦

 004

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និង ឧទ្ទាន​សុរាបានវគ្គ

២៤៧

 004

សម្បាណកវគ្គ  និង សិក្ខាបទ ទី ១

២៤៨

 004

និទានឧទាយិភិក្ខុ

២៤៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង  បទភាជនីយ

២៤៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥០

 004

សិក្ខាបទ ទី ២

២៥២

 004

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២៥២

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ  បទភាជនីយ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ៣

២៥៤

 004

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

២៥៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង  អធិករណៈ ៤ យ៉ាង

២៥៥

 004

បទភាជនីយ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៦

 004

សិក្ខាបទ ទី ៤

២៥៧

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

២៥៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ 

២៥៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦០

 004

សិក្ខាបទ ទី ​៥

២៦១

 004

និទានឧបាលិទារក

២៦១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៦៥

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ 

២៦៦

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦៧

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៦

២៦៨

 004

និទានភិក្ខុ ១ រូប

២៦៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៦៩

 004

បទភាជនីយ 

២៧០

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧១

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៧

២៧២

 004

និទានភិក្ខុ ១ រូប

២៧២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៧៣

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ បទភាជនីយ 

២៧៤

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧៥

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៨

២៧៦

 004

និទានភិក្ខុឈ្មោះ  អរិដ្ឋ ជាភិក្ខុ មិច្ឆាទិដ្ឋិ

២៧៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៨២

 004

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម

២៨៤

 004

បទភាជនីយ 

២៨៦

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៧

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៩

២៨៨

 004

និទាន  ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

២៨៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

២៨៩

 004

ការបរិភោគរួម  ​មានពីរយ៉ាង

២៩០

 004

បទភាជនីយ 

២៩១

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩២

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​១០

២៩៣

 004

និទាន សមណុទ្ទេស  ឈ្មោះ កណ្ឌក   មានទិដ្ឋិអាក្រក់

២៩៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣០០

 004

បទភាជនីយ 

៣០២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ   និង ឧទ្ទាននៃ សម្បាណកវគ្គ

៣០៥

 004

សហធម្មិកវគ្គ  និង សិក្ខាបទ ទី ​​១

៣០៦

 004

និទានភិក្ខុឈ្មោះ ឆន្ន

៣០៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣០៧

 004

បទភាជនីយ  

៣០៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣១០

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​២

៣១១

 004

និទានព្រះដ៏មានព្រះភាគ សំដែងអានិសង្សវិន័យ និង​និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣១១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣១៣

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣១៤

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៣

៣១៥

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣១៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣១៧

 004

មោហារោបនកម្ម

៣១៨

 004

បទភាជនីយ 

៣១៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២០

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៤

៣២១

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៥

៣២៤

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២៥

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៦

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៦

៣២៧

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣២៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទវិភង្គ   និង​ បទភាជនីយ 

៣២៨

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣២៩

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៧

៣៣០

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣១

 004

បទភាជនីយ 

៣៣២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៣៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៨

៣៣៤

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣៤

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣៥

 004

បទភាជនីយ 

៣៣៦

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៣៧

 004

សិក្ខាបទ ទី ​​៩

៣៣៨

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៣៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៣៩

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤០

 004

សិក្ខាបទ ទី ១០

៣៤១

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៤១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៤២

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤៣

 004

សិក្ខាបទ ទី ១១

៣៤៥

 004

និទាន ទព្វមុល្លបុត្រ

៣៤៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៤៦

 004

បទភាជនីយ 

៣៤៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៤៨

 004

សិក្ខាបទ ទី ១២

៣៤៩

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ 

៣៤៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ និង​ សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៥០

 004

បទភាជនីយ 

៣៥២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ   និង​ឧទ្ទាន​នៃសហធម្មិកវគ្គ

៣៥៣

 004

រតនវគ្គ និង​ សិក្ខាបទ ទី ១

៣៥៤

 004

និទានស្តេចព្រះនាម បសេនទិកោសល

៣៥៤

 004

និយាយពីទោសចូលទៅកាន់រាជត្រកូល ១០ យ៉ាង

៣៥៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៦២

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៦៣

 004

បទភាជនីយ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៦៤

 004

សិក្ខាបទ ទី ២

៣៦៥

 004

និទានភិក្ខុ ១ រូប

៣៦៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដំបូង​ និង និទាននាង​វិសាខា  មិគារ​មាតា

៣៦៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី១ និង និទានកូនខ្មួយ អនថបិណ្ឌិកសេដ្ឋី

៣៦៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាបន្ទាប់ ទី២ និង សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៧០

 004

បទភាជនីយ 

៣៧១

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៧២

 004

សិក្ខាបទ ទី​៣

៣៧៣

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ    ​និយាយ តិរច្ឆានកថា

៣៧៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដំបូង​ និទានភិក្ខុច្រើនរូប និងសេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី១ 

៣៧៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី២ 

៣៧៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាបន្ទាប់ ទី៣  និង   សិក្ខាបទវិភង្គ  

៣៧៨

 004

បទភាជនីយ 

៣៧៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៨០

 004

សិក្ខាបទ ទី​៤

៣៨១

 004

និទានភិក្ខុ ច្រើន រូប

៣៨១

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៨២

 004

សិក្ខាបទវិភង្គ   និង បទភាជនីយ 

៣៨៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  

៣៨៤

 004

សិក្ខាបទ ទី​​៥

៣៨៥

 004

និទានព្រះឧបនន្ទ សក្យបុត្រ

៣៨៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

៣៨៦

 004

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨៧

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​៦

៣៨៨

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ   

៣៨៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ

៣៨៩

 004

បទភាជនីយ

៣៩០

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩១

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​៧

៣៩២

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ   

៣៩២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដំបូង​​ និង និទាន ​ឧទាយិភិក្ខុ

៣៩៣

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

៣៩៤

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៥

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ៨

៣៩៦

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ   

៣៩៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

៣៩៧

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៨

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ៩

៣៩៩

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ   

៣៩៩

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

៤០០

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០១

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ​១០

៤០២

 004

និទាន នន្ទ ភិក្ខុ

៤០២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

៤០៣

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០៤

 004

ឧទ្ទាននៃ​រតនវគ្គ

៤០៥

 004

បាដិទេសនីយកណ្ឌ សិក្ខាបទ ទី​​​ ​១

៤០៦

 004

និទានភិក្ខុ ១ រូប ទៅបិណ្ឌបាត

៤០៦

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

៤០៩

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤១១

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ​២

៤១២

 004

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុនី   

៤១២

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​​ សិក្ខាបទ​​វិភង្គ 

៤១៣

 004

បទភាជនីយ

៤១៤

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤១៥

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ​៣

៤១៦

 004

និទានត្រកូល ១ មានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ

៤១៦

 004

សេក្ខសម្មតិ

៤១៧

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង និងនិទានភិក្ខុច្រើនរូប

៤១៨

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា បន្ទាប់ទី ១

៤១៩

 004

និទានភិក្ខុ​ ១រូប

៤២០

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា បន្ទាប់ទី ២  និង សិក្ខាបទ​​វិភង្គ 

៤២១

 004

បទភាជនីយ

៤២២

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤២៤

 004

សិក្ខាបទ ទី​​​ ​៤

៤២៥

 004

និទាន​​ពួកទាស របស់​សាកិយជន

៤២៥

 004

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជាដំបូង

៤២៦

 004

និទានភិក្ខុ​ ១រូប និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ​ជា បន្ទាប់

៤២៧

 004

សិក្ខាបទ​​វិភង្គ 

៤២៨

 004

បទភាជនីយ

៤៣០

 004

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៣២

 004

សេក្ខិយកណ្ឌ

៤៣៤

 004

បរិមណ្ឌលវគ្គ

៤៣៤

 004

សារុប្ប  មាន ២៦

៤៣៤

 004

ឧជ្ជគ្ឃិកវគ្គ

៤៤២

 004

ខម្ភកតវគ្គ

៤៤៨

 004

ភោជនប្បដិសំយុត្ត ៣០

៤៥១

 004

សក្កច្ចវគ្គ

៤៥៥

 004

កពឡវគ្គ

៤៦៤

 004

សុរុស្សវគ្គ

៤៧០

 004

ធម្មទេសនា បដិសំយុត្តមាន​១៦ សិក្ខាបទ

៤៧៦

 004

បាទុកាវគ្គ

៤៨២

 004

បកិណ្ណក មាន​៣ សិក្ខាបទ

៤៩៣

 004

ពួកធម៌សម្រាប់រម្ងាប់នូវអធិករណៈ

៥០១

 004