- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 003)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០០៣ សូមចុចលើពាក្យ  តតិយភាគ ៣

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក មហាវិភង្គ តតិយភាគ ៣

និស្សត្តិយកណ្ឌ និង បាចិត្តយតកណ្ឌ  ​(ព.. ២៤៩៨)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

និស្សត្តិយកណ្ឌ

 

 003

ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ (ភិក្ខុមានពួក៦)

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

 003

បទភាជនីយ ​និងវារៈដែលត្រូវអាបត្តិ

 003

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

 003

សិក្ខាបទទី ២

១០

 003

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

១០

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

១១

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

១២

 003

បទភាជនីយ ​

១៥

 003

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣

 003

សិក្ខាបទទី ៣

២៤

 003

និទាន ភិក្ខុ ១ រូប

២៤

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

២៦

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ

២៧

 003

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៣១

 003

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣២

 003

សិក្ខាបទទី ៤

៣៣

 003

ស្រីបុរាណ​ទុតិយិកា របស់ឧទាយិភិក្ខុ

៣៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៥

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ និង បទភាជនីយ

៣៦

 003

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៣៧

 003

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩

 003

សិក្ខាបទទី ៥

៤០

 003

និទាន​​នាងឧប្បលវណ្ណា ភិក្ខុនី

៤០

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

៤៤

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៤៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៤៧

003 

សិក្ខាបទទី ៦

៤៩

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៤៩

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង

៥២

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៥៤

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៥៦

 003

សិក្ខាបទទី ៧

៥៧

 003

និទាន ឆព្វត្តិយភិក្ខុ (ភិក្ខុពួក ៦)

៥៧

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង​សិក្ខាបទ វិភង្គ

៥៩

 003

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦១

 003

សិក្ខាបទទី ៨

៦២

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៦២

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៦៤

 003

​សិក្ខាបទ វិភង្គ  និង បទភាជនីយ

៦៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៦៧

 003

សិក្ខាបទទី ៩

៦៨

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៦៨

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៧០

003 

​សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៧១

 003

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

៧៣

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៧៤

 003

សិក្ខាបទទី ១០

៧៥

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៧៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៧៩

 003

​សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៨០

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៨៥

 003

ឧទ្ទាន​នៃចីវរវគ្គ

៨៦

 003

អាសិយវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

៨៧

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៨៧

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៨៩

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩០

 003

សិក្ខាបទទី ២

៩១

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៩១

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៩២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩៣

 003

សិក្ខាបទទី ៣

៩៤

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៩៤

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៩៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៩៧

 003

សិក្ខាបទទី ៤

៩៨

 003

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

៩៨

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង 

១០០

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជា បន្ទាប់​ និង  សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១០២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១០៤

 003

សិក្ខាបទទី ៥

១០៥

 003

និទាន ឧបសេនវង្គន្តបុត្តភិក្ខុ

១០៥

 003

ប្រយោជន៍ ១១​យ៉ាងនៃការបញ្ញត្តិវិន័យ

១១០

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ​ និង  សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១១២

 003

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

១១៣

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១១៤

 003

សិក្ខាបទទី ៦

១១៥

 003

និទាន ភិក្ខុមួយរូប

១១៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១១៦

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១១៧

003 

បទភាជនីយ

១១៨

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១១៩

 003

សិក្ខាបទទី ៧

១២០

 003

បទភាជនីយ

១២០

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១២២

 003

បទភាជនីយ

១២៣

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១២៥

 003

សិក្ខាបទទី ៨

១២៦

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១២៦

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១២៧

 003

សិក្ខាបទវិភង្គ

១២៩

 003

បទភាជនីយ

១៣០

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៣២

 003

សិក្ខាបទទី ៩

១៣៣

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៣៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៣៤

 003

បទភាជនីយ

១៣៥

003 

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៨

 003

សិក្ខាបទទី ១០

១៣៩

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៣៩

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៤០

 003

បទភាជនីយ

១៤២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៣

 003

ឧទាននៃកោសិយវគ្គ

១៤៤

 003

មគ្គវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

១៤៥

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៤៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

១៤៦

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៤៧

 003

បទភាជនីយ

១៤៨

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៥១

 003

សិក្ខាបទទី ២

១៥៣

 003

និទាន ភិក្ខុច្រើនរូប

១៥៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៥៧

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៥៨

 003

ការសន្មតិភិក្ខុឲ្យជាអ្នកប្រគលបាត្រ

១៥៩

 003

បទភាជនីយ

១៦៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៦

 003

សិក្ខាបទទី ៣

១៦៧

 003

និទានបិលិន្ទវច្ឆត្ថេរ

១៦៧

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៧៥

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៧៦

 003

វារៈដែល ត្រូវអាបត្តិ

១៧៧

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៨

 003

សិក្ខាបទទី ៤

១៧៩

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៧៩

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៨០

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៨១

 003

បទភាជនីយ

១៨២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៣

 003

សិក្ខាបទទី ៥

១៨៥

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៨៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​​ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៨៧

 003

បទភាជនីយ

១៨៨

003 

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៩

 003

សិក្ខាបទទី ៦

១៩០

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៩០

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

១៩១

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ  និង​ បទភាជនីយ

១៩២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៣

 003

សិក្ខាបទទី ៧

១៩៤

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

១៩៤

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ​​

១៩៨

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

១៩៩

 003

បទភាជនីយ

២០០

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២០២

 003

សិក្ខាបទទី ៨

២០៣

 003

និទាន មហាអមាត្យម្នាក់

២០៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២០៥

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២០៦

 003

បទភាជនីយ

២០៧

003 

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២០៨

 003

សិក្ខាបទទី ៩

២០៩

 003

និទាន  ភិក្ខុច្រើនរូប

២០៩

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២១០

 003

បទភាជនីយ

២១៣

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២១៤

 003

សិក្ខាបទទី ១០

២១៥

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២១៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២១៧

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២១៩

 003

ឧទាននៃបត្តវគ្គ

២២០

 003

មុសាវាទវគ្គ - សិក្ខាបទទី ១

២២១

 003

និទាន ហត្ថកភិក្ខុសក្យបុត្ត

២២១

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

២២៣

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២២៤

 003

បទភាជនីយ

២២៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៥

 003

សិក្ខាបទទី ២

២៣៦

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៣៦

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៤០

 003

បទភាជនីយ

២៤១

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៧០

 003

សិក្ខាបទទី ៣

២៧២

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៧២

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៧២

 003

បទភាជនីយ

២៧៩

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៤

 003

សិក្ខាបទទី ៤

២៨៥

 003

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២៨៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៨៦

 003

បទភាជនីយ

២៨៧

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៨

 003

សិក្ខាបទទី ៥

២៨៩

 003

និទាន​ភិក្ខុច្រើនរូប

២៨៩

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

២៩២

 003

បទភាជនីយ   និង វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

២៩៣

003 

សិក្ខាបទទី ៦

២៩៥

 003

និទានព្រះ​អនុរុទ្ធត្ថេរ

២៩៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣០០

 003

បទភាជនីយ  

៣០១

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣០២

 003

សិក្ខាបទទី ៧

៣០៣

 003

និទានឧទាយិភិក្ខុ

៣០៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣០៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់

៣០៦

 003

សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣០៨

 003

បទភាជនីយ  

៣០៩

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣១០

 003

សិក្ខាបទទី ៨

៣១១

 003

និទាន​ភិក្ខុច្រើនរូប

៣១១

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣១៧

 003

បទភាជនីយ  

៣១៨

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៣៥

003 

សិក្ខាបទទី ៩

៣៣៦

 003

និទាន ឧបនន្ទ សក្យបុត្ត

៣៣៦

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៣៨

 003

បទភាជនីយ  

៣៣៩

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤០

 003

សិក្ខាបទទី ១០

៣៤២

 003

និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ

៣៤២

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៤៣

 003

បទភាជនីយ   និង វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤៥

 003

ឧទាននៃមុសាវាទវគ្គ

៣៤៦

 003

ភូតគាមវគ្គ សិក្ខាបទទី ១

៣៤៧

003 

និទានអាឡវិកភិក្ខុទាំងឡាយ

៣៤៧

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទ វិភង្គ 

៣៤៩

 003

បទភាជនីយ  

៣៥១

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៥២

 003

សិក្ខាបទទី ២

៣៥៣

 003

និទានឆន្នភិក្ខុ

៣៥៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣៥៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៣៥៨

 003

បទភាជនីយ  

៣៥៩

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦០

 003

សិក្ខាបទទី ៣

៣៦២

003 

និទាន​ទព្វមល្លបុត្ត

៣៦២

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាដម្បូង

៣៦៣

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់

៣៦៤

 003

សិក្ខាបទវិភង្គ    និង បទភាជនីយ  

៣៦៥

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦៧

 003

សិក្ខាបទទី ៤

៣៦៨

 003

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

៣៦៨

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៦៩

 003

សិក្ខាបទវិភង្គ   

៣៧០

 003

បទភាជនីយ  

៣៧២

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧៤

003 

សិក្ខាបទទី ៥

៣៧៥

 003

និទានសត្ថសេវគ្គយភិក្ខុ

៣៧៥

 003

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ   

៣៧៧

 003

បទភាជនីយ  

៣៧៨

 003

វារៈដែល មិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨០

 003