ពោលអំពីអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់ មានកែវភ្នែកដៀងនឹងកែវភ្នែកកូនគោ

​ដកស្រង់ចេញពី បិដក​ លេខ១៩  -  ទំព័រ ៤៥  ដល់ ទំព័រ  ៤៧)

(២៩) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលព្រះតថាគត (អាស្រ័យ) នូវជាតិពីមុន ភពពីមុន

លំនៅពីមុន កើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុន  ជាអ្នកមិនសំឡក់មើល (ដោយទោសចិត្ត)

មិនមៀងមើលដោយចុងភ្នែក មិនលបសំឡក់គេ(ដោយស្អប់) ជាអ្នកមានចិត្តស្មោះ

ត្រង់ រមិលមើលត្រង់ពេញភ្នែក ជាអ្នកសំឡឹងមើលជនច្រើន ដោយចក្ខុគួរឲ្យ

ស្រឡាញ់ព្រះតថាគតនោះ  ព្រោះបានធ្វើសន្សំកុសលកម្មនោះ ។ បេ។ លុះព្រះ

តថាគតនោះ ច្យុតចាកឋានសួគ៌នោះ មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះ ក៏បានធ្វើនូវ

មហាបុរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះ គឺជាអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់១ មានកែវភ្នែកស្រ

ដៀងនឹងកែវភ្នែក កូនគោ ១ ព្រះតថាគតនោះ ប្រកបដោយលក្ខណៈនោះ បើនៅ

គ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្តេចចក្រពត្តិ ។ បេកាលបើបានជាស្តេចហើយ

នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបាន ជាអ្នកគួរឲ្យអ្នកផងពិតពិលរមិលមើល ដោយសេច

ក្តីពេញចិត្ត ជាទីស្រឡាញ់នៃជនច្រើន ជាទីគាប់ចិត្តរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍និងគហ

បតី     អ្នកនិគម អ្នកជនបទ ពួកស្មៀន ពួកមហាមាត្រ ពួកសេនាមានអង្គ ៤

 (មានសេនាដំរីជាដើម ) អ្នករក្សាទ្វារ អាមាត្យ ពួកបរិស័ពួកស្តេចចំណុះ

អ្នកមានភោគសម្បត្តិ និងពួករាជកុមារ កាលបើជាស្តេចនឹងបានរបស់នេះឯង

បេកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ នឹងបានរបស់អ្វី គឺនឹងបាន

 ជាអ្នកគួរឲ្យអ្នកផងពិតពិលរមិលមើល ដោយសេចក្តីពេញចិត្ត ជាទីស្រ

ឡាញ់នៃជនច្រើន ជាទីគាប់ចិត្តរបស់ពួកភិក្ខុ ភិក្ខុនី  ឧបាសក ឧបាសិកា

 ទេវតា មនុស្ស អសុរ នាគ គន្ធព្វ កាលបើព្រះតថាគត បានត្រាស់ជាព្រះ

ពុទ្ធ នឹងបានរបស់នេះឯង ។ លុះព្រះមានព្រះភាគ បានពោលសេចក្តីនេះ

រួចហើយ ។ ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវគាថាព័ន្ធនេះ ក្នុងលក្ខណៈនោះថា

(៣០) ព្រះតថាគត ជាអ្នកមិនសំឡក់មើល (ដោយទោសចិត្ត) មិនមៀង

មើលដោយចុងភ្នែក មិនលបសំឡក់គេ (ដោយស្អប់ជាអ្នកមានចិត្តស្មោះ

ត្រង់ ពិតពិលរមិលមើលត្រង់ពេញភ្នែក ជាអ្នកសំឡឹងមើលមហាជន

ដោយចក្ខុគួរស្រឡាញ់ ។ ព្រះតថាគតនោះ បានទៅសោយផលវិបាក ក្នុងសុគតិរីករាយក្នុងសុគតិនោះ (លុះច្យុតចាកឋានសួគ៌) មកកើក្នុង

មនុស្សលោកនេះ បានជាអ្នកមានកែវភ្នែកស្រដៀងនឹងកែវភ្នែកកូន

គោ ១ ជាអ្នកមានភ្នែកខៀវស្រស់ គួរឲ្យរមិលមើល​ (ដោយចិត្តរាប់

អាន) ។ មនុស្សទាំងឡាយ ជាអ្នកប្រកបក្នុងលក្ខណសាស្ត្រ មាន

ប្រាជ្ញាដ៏ល្អិតឈ្លាសវៃ ក្នុងបទនិងនិមិត្តដ៏ច្រើន និងជាអ្នកវាងវៃក្នុង

ការទាយ នូវភ្នែកដែលដូចជាភ្នែកកូនគោ នាំគ្នាទាយព្រះតថាគតនោះ

ថា ព្រះរាជកុមារនេះ គួរឲ្យពិតពិលរមិលមើល ដោយចិត្តជាទីស្រឡាញ់ ។

 បើព្រះតថាគតនៅជាគ្រហស្ថ ជាបុគ្គលគួរឲ្យពិតពិលរមិលមើល ដោយ

ចិត្តជាទីស្រឡាញ់  ជាទីរាប់អានរបស់ជនជាច្រើន នេះបើនៅជាគ្រហស្ថ  

បើទៅជាសមណៈវិញ ក៏គង់ជាទីស្រឡាញ់ និងជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសោក

របស់ជនច្រើនឲ្យវិនាសបាន