- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 016)

សូមចុចលើពាក្យ Matika   

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៦ សូមចុចលើពាក្យ  មហាវគ្គ​ ១៦ 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ តតិយភាគ

មហាវគ្គ​ ១៦

មហាបទានសូត្រ  មហា នទានសូត្រ  និង មហាបរិនិព្វានសូត្រ 

​(ព.. ២៥១៤)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

មហាបទានសូត្រ  ទី ១

 016

ភាណវារៈ ទី១  ប្រវត្តិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ

 016

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី បុព្វេនិវាសានុស្សតិ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

១៥

 016

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី ធម្មតារបស់ព្រះពោធិសត្វ

២៣

 016

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២

៣៣

 016

ភាណវារៈ ទី១  ពោលអំពី ប្រវត្តិរបស់ព្រះវិបស្សីកុមារ

៤១

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពីព្រះវិបស្សីកុមារ ស្តេចទៅកាន់ទីឧទ្យាន

៤៥

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​១

៤៧

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​២​

៤៩

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះ នៃព្រះបាទ ពន្ធុមៈ

៥៣

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញទេវទូតទី​៣​

៥៥

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះ នៃព្រះបាទ ពន្ធុមៈ

៥៩

 016

ភាណវារៈ ទី២  ពោលអំពី ការទតឃើញ ​អ្នកបួស

៦១

 016

ភាណវារៈ ទី២   ការទ្រង់ផ្នួសនៃព្រះ វិបស្សីកុមារ

៦៣

 016

ភាណវារៈ ទី២  ព្រះតម្រិះ របស់ព្រះវិបស្សី ពោធិសត្វ

៦៥

 016

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា សមុទយវារៈ

៦៧

 016

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា  និរោធវារៈ

៧១

 016

ភាណវារៈ ទី២  ការទ្រង់ពិចារណា នូវការកើត​និង​ការរលត់ ក្នុងឧបាទានខន្ធ ៥

៧៥

 016

សុត្តន្ត បិដក ទីឃនិកាយ មហាវគ្គ

៧៦

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី​ អារាធនា នៃមហាព្រហ្ម

៧៩

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ការទ្រង់ប្រមើលមើល  នូវសត្វលោក

៨១

 016

ភាណវារៈ ទី៣    គាថាជាពាក្យ​អារាធនា នៃព្រហ្ម

៨៣

 016

ភាណវារៈ ទី៣   រឿងព្រះខណ្ឌ  រាជកុមារ និង តិស្សកុមារ

៨៥

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកមហាជន

៨៩

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ធម្មចក្ខុរបស់បុព្វជិត ទាំង  ៨៤០០០ រូប

៩៣

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ព្រះតម្រិះរបស់ព្រះពុទ្ធ វិបស្សី

៩៥

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី   ការត្រាច់ទៅកាន់ ចារិក នៃពួកសាវ័ក

៩៧

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការបន្លឺសាស័ព្ទនៃពួកទេវតា

១០១

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការទ្រង់សម្តែងបាតិមោក្ខ

១០៣

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ការក្រាបបង្គំទូលនៃទេវតា

១០៥

 016

ភាណវារៈ ទី៣  ពោលអំពី ធម្មជាតិដែលតថាគតបានជ្រាបច្បាស់ហើយ

១១៥

 016

មហានិទាន សូត្រ  ទី ២

១១៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  បដិច្ចសមុប្បាទ

១១៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយ

១២៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួក អកុសលធម៌

១២៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួកធម៌ មានឆន្ទរាគៈ ជាដើម

១២៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ហេតុនិងបច្ច័យ នៃ វេទនា

១៣១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុនិងបច្ច័យ នៃពួកធម៌ មាន ផស្សៈ ជាដើម

១៣៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការបញ្ញត្តខ្លួន

១៣៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការ មិនបញ្ញត្តខ្លួន

១៣៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការពិចារណាខ្លួន

១៤១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  ការមិនពិចារណា នូវវេទនា ថាជាខ្លួន

១៤៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  វិញ្ញាណដ្ឋិតិទាំង ៧

១៤៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  វិមោក្ខទាំង ៨

១៥១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ឧភតោភាគវិមុត្តិ

១៥៣

 016

មហានិព្វាន សូត្រ  ទី ៣

១៥៤

 016

វជ្ជិភាណវារៈ និទានកថា

១៥៥

 016

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌  ទាំង ៧ របស់ពួកវជ្ជីក្សត្រិយ៍

១៥៧

 016

វជ្ជិភាណវារៈ ការទ្រង់ប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយ

១៦៣

 016

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌ ៧ របស់ពួក របស់ពួកភិក្ខុ

១៦៥

 016

វជ្ជិភាណវារៈ ពោលអំពី​ អបរិហានិយធម៌ ៦ របស់ពួក របស់ពួកភិក្ខុ

១៧៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ​ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចទៅកាន់ អម្ពលដ្ឋិកាឧទ្យាន

១៧៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីការសាកសួរ ព្រះពុទ្ធគុណ

១៧៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអានិស្សង នៃត្រៃសិក្ខា

១៨១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះមានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់ផ្ទះសម្នាក់

១៨៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ការសាងក្រុងក្នុង បាដលិគ្រាម

១៨៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងសុនិធៈ និង វស្សការព្រាហ្មណ៍

១៨៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ អនុមោទនគាថា

១៩១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះឧទានរបស់ព្រះមានព្រះភាគ

១៩៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ កាទ្រង់សម្តែង ចតុរារិយសច្ច

១៩៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការក្រាបបង្គំទលសួរ គតិរបស់ពួកសាវ័ក

១៩៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់សម្តែងធម៌បរិយាយ ឈ្មោះធម្មាទាសៈ

២០១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់សម្តែង  សតិប្បដ្ឋាន ៤

២០៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ស្តេចយាងទៅកាក់ទីអង្គាស របស់នាង អម្ពបាលី

២០៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់មានព្ឬហពុតញថដីកាប្រារព្ធ នឹងព្រះអានន្ទ

២១៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ព្រះមានព្រះភាគចូលទៅកាន់ បាវាលចេតិយ

២១៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអានុភាពនៃ ឥទ្ធិបាទ ទាំង ៤

២១៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី អារាធនាព្រះមានព្រះភាគឲ្យបរិនិព្វាន

២១៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការទ្រង់ដាក់ អាយុសង្ខារ

២២៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីហេតុនៃការកក្រើកផែនដី

២២៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី បរិស័ទ ៨ ពួក

២២៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី អតិភាយតនៈ  ទាំង ៨

២៣១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ  វិមោក្ខ ៨ រឿងក្រុងមារ

២៣៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី  ពុទ្ធបរិស័ទ ៤​ពួក

២៣៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី អានុភាព របស់ ឥទ្ធិបាទ

២៤៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី សំវេជនីយធម៌

២៥១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃ

២៥៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី  អភិញ្ញា ទេសិតធម៌

២៥៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ការទ្រង់ទតក្រុងវេសាលី ជា បច្ឆិមទស្សនៈ

២៥៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីអរិយធម៌ ៤ យ៉ាង

២៥៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី មហាបទេស ៤ យ៉ាង

២៦១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងនាយឆន្ទកម្មាបុត្ត​  (កូនជាងមាស)

២៦៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ លោហិតប្បក្ខន្ទិកាពាធ

២៧១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ហេតុអស្ចារ្យចំឡែក

២៧៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ  ការសម្តែងខ្លួនជាឧបាសក នៃបុក្កុសមល្លបុត្ត

២៨១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីហេតុអស្ចារ្យចម្លែក

២៨៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ស្ទឹង កកុធៈ

២៨៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំង ២ មានផលច្រើន

២៨៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ  ពោលអំពីការបូជាចំពោះ តថាគត

២៨៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងឧបវាណភិក្ខុ

២៩១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពីសេចក្តីកន្ទក់កន្ទេញរបស់ទេវតា

២៩៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ពោលអំពី​សំវេជនីយដ្ឋាន  ៤ កន្លែង

២៩៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ ការប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈ ព្រះចក្រពត្តិរាជ

២៩៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ ថូបាហេបុគ្គ ៤ ពួក

២៩៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហៅអានន្ទត្ថេរ ​

៣០១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​ អច្ឆរិយព្ភុតធម៌ ៤ យ៉ាងក្នុងព្រះ អានន្ទត្ថេរ

៣០៣

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី​អច្ឆរិយព្ភុតធម៌ ៤ យ៉ាងក្នុងព្រះ ចក្រពត្តិរាជ

៣០៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី រាជធានី ឈ្មោះ កុសាវតឹ

៣០៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ការថ្វាយដំណឹងដល់ មល្លក្សត្រិយ៍ ​នៃក្រុងកុសិនារា

៣០៩

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ រឿងសុភទ្ទ បរិព្វាជក

៣១១

 016

ពុទ្ធភាណវារៈពោលអំពី គ្រូអ្នកធ្វើលិទ្ធិ ដូចកំពង់ ទាំង ៦ នាក់

៣១៥

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ ទ្រង់សម្តែងធម៌ដល់សុភទ្ទបរិព្វាជក

៣១៧

 016

ពុទ្ធភាណវារៈ បព្វជ្ជា និង ឧបសម្បទារបស់ សុភទ្ទបរិព្វាជក

៣១៩

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ ព្រះបច្ឆិមវាចា របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣២១

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ បរិនិព្វាន នៃព្រះមានព្រះភាគ

៣២៥

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ ការថ្វាយដំណឹងបរិនិព្វាន

៣៣១

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ មល្លក្សត្រិយ៍  ជាប្រធាន ៨ អង្គ

៣៣៣

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ ​ការថ្វាយព្រះភ្លើង សរីរៈ របស់តថាគត

៣៣៥

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ  រឿងព្រះមហាកស្សបត្ថេរ

៣៣៧

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ ​រឿងព្រះបាទ អជាតសត្តុ ជាដើម

៣៤៣

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ រឿងការចែកព្រះ សរីរធាតុ របស់ព្រះមានព្រះភាគ

៣៤៧

 016

បរិនិព្វានភាណវារៈ ពុទ្ធសារិរិកគាថា

៣៤៩

 016