ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 092)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៩២ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភាគ ៩២

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

********************************************************************************

អភិធម្មបិដក

យមក

ឆដ្ឋភាគ ៩២

​(ព.. ២៥១០)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ឥន្ទ្រិយយមកៈ

 

92

បណ្ណត្តិវារៈ

92

ឧទ្ទេស

92

និទ្ទេស

២១

92

បសោធនវារៈ

២១

92

បសោធនមូលចក្កវារៈ

២៦

92

សុទ្ធិន្ទ្រិយវារៈ

៤៣

92

សុទ្ធិន្ទ្រិយមូលចក្កវារៈ

៥២

92

បវត្តិវារៈ

៧២

92