- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 055)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៥៥ សូមចុចលើពាក្យ ចតុត្ថភាគ៥៥

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ វិមានវត្ថុ

ចតុត្ថភាគ

៥៥

​(ព.. ២៥០០)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បីឋវគ្គទី១

   ដល់ ៣២

55

ឧទ្ទាននែបីឋវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពីបីឋវិមាន៥     នាវាវិមាន៣    បទីបវិមាន១

តិលទក្ខិណវិមាន១   បតិព្វវិមាន២     សុណិសាវិមាន២    ឧត្តរាវិមាន១     សិរិមាវិមាន១   បេសការិយវិមាន១

លោកហៅថាវគ្គ ដូច្នេះឯង ។

 

 

ចិត្តលតាវគ្គ ទី២

៣៣  ដល់ ៤៩

55

ឧទ្ទាននែចិត្តលតាវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពីទាសីវិមាន១   លខុមាវិមាន១  អាចាមទាយិកាវិមាន១

ចណ្ឌាលិវិមាន១   ​ភទ្ទិត្ថិកាវិមាន១    សោណទិន្នាវិមាន១

ឧបោសថវិមាន១   សុនិន្ទាវិមាន១    សុទិន្នាវិមាន១  ភិក្ខាទាយិកាវិមាន២លើក      លោកហៅថាវគ្គ ដូច្នេះឯង ។

 

 

បារិច្ឆត្តកវគ្គទី៣

៥០  ដល់  ៨៣

55

ឧទ្ទាននែវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពីឧឡារវិមាន១  ឧច្ឆុវិមាន១  បល្លង្កវិមាន១   លតាវិមាន១

គុត្តិលវិមាន១  ទទ្វល្លវិមាន១  សេសវតីវិមាន១    មល្លិកាវិមាន១

វិសាលក្ខំវិមាន១  បារិច្ឆត្តកវិមាន១  ព្រោះហេតុនោះ ​ទើបហៅថាវគ្គ ។ 

 

 

មញ្ជិដ្ឋកវគ្គទី៤

៨៤  ដល់ ១០៩

55

ឧទ្ទាននែវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពីមញ្ជិដ្ឋវិមាន១    បភស្សរវិមាន១  នាគវិមាន១

អលោមវិមាន១  កញ្ជិកទាយិកាវិមាន១    វិហារវិមាន១  ចតុរិត្ថំវិមាន១   អម្ភវវិមាន១   បីតវិមាន១   ឧច្ឆុវិមាន១

វន្ទនវិមាន១   រជ្ជុមាលាវិមាន១   ហេតុនោះបានជា ហៅថាវគ្គ ។ 

 

 

មហារថវគ្គទី៥

១១០  ដល់ ១៤៤

55

ឧទ្ទាននែមហារថវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពីមណ្ឌូកទេវបុត្តវិមាន១     រេវតីវិមាន១     ឆត្តមាណវក

វិមាន១      កក្កដរសទាយកវិមាន១       ទ្វារបាលកវិមាន១  

 

55

ករណីយវិមាន២     សុចិវិមាន២  ​នាគវិមាន៣    រថេវិមាន២  (វគ្គនេះ)   ជាវគ្គ ទី៥   តែជាវគ្គទី១   ប៉ែកខាងបុរស ។

 

55

បាយាសិកវគ្គទី៦

១៤៥  ដល់ ១៥៥

55

ឧទ្ទាននែបាយាសិកវគ្គនោះគឺ

 

55

និយាយអំពី អគារិយវិមាន២លើក    ផលទាយកវិមាន១

 

55

ឧបស្សយទាយកវិមាន ២លើក   ភិក្ខាទាយកវិមាន១   យវបាលកវិមាន១   កុណ្ឌលិវិមាន២ លើក   (ឧត្តរវិមាន) រឿងឧត្តរ

មាណព   អ្នកបម្រើរបស់ព្រះបាទបាយាសិ១ ។

 

 

សុនិក្ខិត្តវគ្គទី ៧

១៥៦  ដល់ ១៩១

55

ឧទ្ទាន

 

55

និយាយអំពីបុរសកំសត់២លើក   រឿងបុរសធ្វើវិហារទាន២លើក

រឿងបុរសស៊ីឈ្នួល១    រឿងនាយគោបាល១   រឿងសេះកណ្ឋកៈ១

រឿងអនេកវណ្ណទេវបុត្រ១   រៀងមដ្ឋកុណ្ឌលី១     រឿងសេរិស្សកវិមាន១    រឿងសុនិក្ខិត្តវិមាន១ 

 

55