- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក : 040)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៤០ សូមចុចលើពាក្យ  បឋមភាគ ៤០

 - ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

    

សុត្តន្តបិដក អង្គុត្តរនិកាយ ​ឯក-ទុកនិបាទ​

បឋមភាគ

៤០

​(ព.. ២៤៩៦)

 

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បាលិសម្តែងអំពីធម៌ពួកមួយៗជាដើម

 

40

បាលិពួកធម៌មួយៗជាដើម វគ្គទី១

40

វគ្គទី ២

40

វគ្គទី ៣

40

វគ្គទី ៤

១២

40

វគ្គទី ៥

១៤

40

វគ្គទី ៦

១៩

40

វគ្គទី ៧

២២

40

វគ្គទី ៨

២៦

40

វគ្គទី ៩

៣០

40

វគ្គទី ១០

៣៤

40

វគ្គទី ១១

៤៣

40

វគ្គទី ១២

៤៦

40

ឯកបុគ្គលបាលិយំ   បុគ្គលវគ្គោ

៤៩

40

ឯតទគ្គបាលិយំ  បឋមោ វគ្គោ

៥៣

40

ទុតិយោ វគ្គោ

៥៣

40

តតិយោ វគ្គោ

៥៤

40

ចតុត្ថោ វគ្គោ

៥៥

40

បញ្ចមោ វគ្គោ

៥៥

40

ឆដ្ឋោ វគ្គោ

៥៦

40

សត្តមោ វគ្គោ

៥៧

40

អដ្ឋានបាលិយំ  បឋមោ វគ្គោ

៥៩

40

ទុតិយោ វគ្គោ

៦២

40

តតិយោ វគ្គោ

៦៥

40

អបរស្សំ  ឯកធម្មាទិបាលិយំ បឋមោ វគ្គោ

៦៨

40

ទុតិយោ វគ្គោ

៦៩

40

តតិយោ វគ្គោ

៧៥

40

ចតុត្ថោ វគ្គោ

៨០

40

បសាទករធម្មាទិបាលិយំ

៨៧

40

បឋមបណ្ណាសកេ បឋមោ  កម្មករណវគ្គោ

១០៤

40

ទុតយោ អធិករណវគ្គោ

១១៤

40

អតិយោ ពាលវគ្គោ

១៣១

40

ចតុត្ថោ សមចិត្តវគ្គោ

១៣៦

40

បញ្ចមោ បរិសវគ្គោ

១៥៦

40

ទុតិយបណ្ណា សកេ បឋមោ បុគ្គលវគ្គោ

១៧១

40

ទុតិយោ សុខវគ្គោ

១៧៨

40

តតិយោ សនិមិត្តវគ្គោ

១៨៣

40

ចតុត្ថោ ធម្មវគ្គោ

១៨៦

40

បញ្ចមោ ពាលវគ្គោ

១៨៨

40

តតិយបណ្ណាសកេ  បឋមោ អាសាវគ្គោ

១៩៥

40

ទុតិយោ អាចយានវគ្គោ

១៩៨

40

តតិយបណ្ណាសកេ  តតិយោ ទានវគ្គោ

២០៥

40

ចតុត្ថោ សន្ថារវគ្គោ

២០៨

40

បញ្ចមោ សមាបត្តិវគ្គោ

២១២

40

បណ្ណាសកាសង្គហិតា សុត្តន្តា

២១៦

40