- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 067)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៦៧ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភា៦៧

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។ 

 

សុត្តន្តបិដក  សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ

ឆដ្ឋភាគ

៦៧

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខន្ធសំយុត្ត

 

67

អន្តវគ្គ (ទី ១)

    ដល់ ១២

67

ឧទ្ទាននៃអន្តវគ្គនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអមបិ អន្ត គឺ​ចំណែក ១  ទុក្ខ ១   សក្កាយ ១   ធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីកំណត់ដឹង​១   ពួកសមណព្រាហ្មណ៍

មាន ២ លើក     សោតាបន្នបុគ្គល ១  ព្រះអរហន្ត ១ 

បុគ្គលលះបង់នូវសេចក្តីពេញចិត្ត ២​លើក ។

 

67

ធម្មកថិកវគ្គ  (ទី ២)

១៣  ដល់ ៣១

67

ឧទ្ទាននៃធម្មកថិកវគ្គនោះគឺ ៖

 

67

ពោលអំពីអវិជ្ជា ១    វិជ្ជា ១    ធម្មកថិក ២ លើក  ចំណង ១

បុគ្គលរួចចាកទុក្ខ​២ លើក    សញ្ញោជនៈ ១   ឧបាទាន​១

សីល ១   ភិក្ខុមានការចេះដឹង ១   ភិក្ខុឈ្មោះកប្បៈ ២ លើក​។

 

67

អវិជ្ជាវគ្គ  (ទី ៣)

៣២  ដល់  ៤៦

67

ឧទ្ទាននៃអវិជ្ជាវគ្គនោះគឺ ៖

 

67

ពោលអំពីការកើតឡើងជាធម្មតា ៣ លើក   អំពីអានិសង្សដទៃទៀត

 ២ លើក   អំពីការកើតឡើង ២ លើក    អំពីព្រះកោដ្ឋិកៈដទៃទៀត ៣

លើក ។

 

67

កុក្កុឡវគ្គ  (ទី៤)

៤៧  ដល់ ៥៤

67

ឧទ្ទាននៃកុក្កុឡវគ្គនោះគឺ ៖

 

67

ពោលអំពីបញ្ចក្ខន្ធក្តៅ ១    អំពីអំពីបញ្ចក្ខន្ធ មិនទៀង ៣ លើក

បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកបដោយទុក្ខដទៃទៀត ៣ លើក     បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកប

ដោយ អនត្តា ៣លើក   កុលបុត្តរួចចាកទុក្ខ ២ លើក ។

 

67

ទិដ្ឋិវគ្គ  (ទី ៥)

៥៥  ដល់ ៧០

67

ឧទ្ទាននៃទិដ្ឋិវគ្គនោះគឺ ៖

 

67

ពោលអំពី សុខ និង ទុក្ខ ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ១   អំពីសេចក្តីប្រកាន់ ថា  នុះរបស់អញ១    នុះជាខ្លួនអញ ១    អំពីសេចក្តីប្រកាន់ថា

(បរិក្ខារ)  មិនគប្បីមានដល់អញ ១    អំពីមិច្ឆាទិដ្ឋិ ១     សក្កាយទិដ្ឋិ១

អត្តានុទិដ្ឋិ ១      អំពីសេចក្តីប្រកាន់ មាន ២ លើក  វគ្គ (នេះ)  បង្គ្រប់

ដោយរឿងព្រះអានន្ទ ១ ។

 

67

ចប់ចុល្លបុណ្ណាសកៈ ។

 

67

ឧទ្ទាននៃវគ្គនៃបណ្ណាសកៈនោះគឺ ៖

 

67

អន្តវគ្គ   ធម្មកថិកវគ្គ ​  អវិជ្ជាវគ្គ   កុក្កុឡវគ្គ  ទិដ្ឋិវគ្គ  ជាគម្រប់ ៥

បញ្ញាសកទី ៣  ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ  ព្រោះហេតុនោះ

ទើបហៅថា និបាត ។

 

67

ចប់ តិបញ្ញាសកៈ  ក្នុង និបាត នៃ ខន្ធវគ្គ

ចប់ ខន្ធ សំយុត្ត ។

 

67

រាធសំយុត្ត

 

67

មារវគ្គ  (ទី​១)

៧១  ដល់ ៨៥

67

ឧទ្ទានក្នុងមារវគ្គនោះ គឺ

 

67

និយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ ​១   សត្វ ១   ភវនេត្តិ ១    ធម៌ដែលបុគ្គល

គួរកំណត់ដឹង​១    ពួកសមណៈ ២​លើក     សោតាបន្នបុគ្គល ១

ព្រះអរហន្ត ១    សេចក្តីពេញចិត្ត និង សេចក្តីត្រេកអរ ២ លើក ។

 

67

មារធម្មវគ្គ (ទី ២)

៨៦  ដល់  ៩៣

67

ឧទ្ទានក្នុងមារធម្មវគ្គនោះ គឺ

 

67

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

67

អាយាចនវគ្គ (ទី ៣)

៩៤  ដល់  ៩៧

67

ឧទ្ទានក្នុងអាយាចនវគ្គនោះ គឺ

 

67

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

67

ឧបនិសិន្នវគ្គ (ទី ៤)

៩៨  ដល់  ១០១

67

ឧទ្ទានក្នុងឧបនិសិន្នវគ្គនោះ គឺ

 

67

សំដែងអំពីមារ ១   មារធម៌ ១   អនិច្ចៈ ២លើក     ទុក្ខៈ ២លើក

    អនត្តា​ ២លើក    ខយធម៌ ១   វយធម៌ ១     សមុទយធម៌ ១

និរោធធម៌ ១   ត្រូវ ជា ១២ ។

 

67

ចប់ រាធសំយុត្ត ។

 

67

ទិដ្ឋិសំយុត្ត

 

67

សោតាបត្តិវគ្គ  (ទី ១)

១០២  ដល់ ១៣៦

67

ទិដ្ឋិសំយុត្តិបេយ្យាលៈ (ទី ២)

១៣៧  ដល់ ១៤៥

67

បេយ្យាល  (ទី ៣)

១៤៥  ដល់ ១៥៦

67

ឧក្កន្តសំយុត្ត

១៥៧  ដល់ ១៦៥

67

ឧទ្ទាននៃ ឧក្កន្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

67

ឧប្បាទសំយុត្ត

១៦៦​​ ដល់ ១៧៤

67

ឧទ្ទាននៃ ឧប្បាទសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

67

កិលេសសំយុត្ត

១៧៥  ដល់  ១៨០

67

ឧទ្ទាននៃ កិលេសសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពី ចក្ខុ ១   រូប ១  វិញ្ញាណ ១  ផស្សៈ ១    វេទនា​១

សញ្ញា ១ ចេតនា ១  តណ្ហា ១  ធាតុ ១  ខន្ធ ១    ត្រូវ ជា ១០ ។

 

67

សារីបុត្តសំយុត្ត

១៨១  ដល់ ១៩២

67

ឧទ្ទាននៃ សារីបុត្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពី បឋមជ្ឈានប្រកបដោយវិវេក ១   ទុតិយជ្ឈានមិនមាន

វិតក្កៈ ១    តតិយជ្ឈាន ប្រាសចាកបីតិ ១   ចតុត្ថជ្ឈានប្រកបដោយ

ឧបេក្ខា ១   អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន ១   វិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន ១  

អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន ១     នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ១  

សញ្ញាវេទយិតនិរោធ ជាគម្រប់ប្រាំបួន ១   គម្រប់ ១០   និង

រឿងសូចិមុខីបរិព្វាជិកា  

 

67

នាគសំយុត្ត

១៩៣  ដល់  ២០៣

67

ឧទ្ទាននៃ នាគសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីកំណើតនាគសុទ្ធ ១​   កំណើតនាគប្រសើរជាងគ្នា​ជាលំដាប់ ១    នាគរក្សាឧបោសថមាន ៤​លើក      បុគ្គលនោះបានឮ

កំណើតនាគមាន​៤ លើក  ឧបការទានមាន ៤ លើក  ដែលទ្រង់

ប្រកាសល្អហើយដោយរឿងនាគ ។

 

67

សុបណ្ណសំយុត្ត

២០៤  ដល់  ២០៩

67

ឧទ្ទាននៃ សុបណ្ណសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីកំណើតគ្រុឌសុទ្ធ ១     គ្រុឌឆាបនាគបាន ១     បុគ្គល

ធ្វើអំពើទាំងពីរ មាន​៤លើក  ឧបការទានមាន ៤ លើក  ដែលទ្រង់

ប្រកាសហើយដោយរឿងគ្រុឌ ។

 

67

គន្ធព្វកាយសំយុត្ត

២១០  ដល់ ២១៩

67

ឧទ្ទាននៃ គន្ធព្វកាយសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីគន្ធព្វកាយិកទេវតាសុទ្ធ ១   សុចរិត ១   អ្នកឲ្យទាន ១០ ពួកដទៃទៀត  និង ឧបការទាន ១០ ដែលឲ្យកើតជាគន្ធព្វកាយិក

ទេវតា  ដែលទ្រង់ប្រកាសហើយដោយប្រពៃ ។

 

 

 

 

វលាហកសំយុត្ត

២២០  ដល់ ២២៧

67

ឧទ្ទាននៃ វលាហកសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីការសំដែងនូវទេវតា ជាពួកវលាហកៈ ១    បុគ្គល ៥ ពួក

ប្រព្រឹត្តសុចរិត ១   ឧបការទាន៥ លើក     សីតវលាហកៈ ១

ឧណ្ហវលាហកៈ ១   អព្ភវលាហកៈ ១   វាតវលាហកៈ ១

វស្សវលាហកៈ ១ ។

 

67

វច្ឆគោត្តសំយុត្ត

២២៨  ដល់ ២៤០

67

ឧទ្ទាននៃ វច្ឆគោត្តសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីការមិនដឹង ១   ​ការមិនឃើញ ១   ការមិនត្រាស់ដឹង ១

ការមិនត្រាស់ដឹងតាម ១   ការមិនចាក់ធ្លុះចំពោះ ១  ការមិនកំណត់ ១

ការមិនចូលទៅកំណត់​១     ការមិនសំឡឹងលៃលក​១     ការមិនពិចារ

ណា ១    ការមិនចូលទៅពិចារណា ១  ​ការមិនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ១ ។

 

67

សមាធិសំយុត្ត

២៤១  ដល់ ២៦៦

67

ឧទ្ទាននៃ សមាធិសំយុត្តនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពីសមាធិ ១    ការចូលសមាធិ ១    ការតំកល់នូវសមាធិ ១

ការចេញចាកសមាធិ ១   ការធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយស្រួលក្នុងសមាធិ ១

អារម្មណ៍ក្នុងសមាធិ ១   គោចរក្នុងសមាធិ ១   ការកសាងសមាធិ ១

ធ្វើដោយគោរពក្នុងសមាធិ ១   ធ្វើឲ្យរឿយៗក្នុងសមាធិ ១  ​ទាំងធ្វើ

ឲ្យសប្បាយក្នុងសមាធិ ១ 

 

67

ឧទ្ទាននៃ វគ្គ ក្នុងសំយុត្តទាំងនោះគឺ ៖

 

67

និយាយអំពី នកុលបិតាវគ្គ ១     អនិច្ចវគ្គ ១  ភារវគ្គ ១  នគុម្ហាកវគ្គ ១  អត្តទីបវគ្គ ១   លោកចាត់ជា​បឋមបណ្ណាសកៈ  (មូលបណ្ណាសកៈ)។

ឧបាយវគ្គ ១   អរហន្តវគ្គ ១   ខជ្ជនីយវគ្គ ១   ថេរវគ្គ ១ ជាគម្រប់ ៥ និង បុប្ផវគ្គ​  ដែលលោកសំដែងហើយថា ជាមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ ។

អន្តវគ្គ ១   ធម្មកថិកវគ្គ​១   អវិជ្ជាវគ្គ ១   កុក្កុលវគ្គ ១  ជាគម្រប់ ៥

និងទិដ្ឋិវគ្គ  លោកចាត់ជា ​តតិយបណ្ណាសកៈ (ចូឡបណ្ណាសកៈក៏បាន)

ហៅថានិបាត ក៏បាន ។ ខន្ធសំយុត្ត ១  ​ឧប្បាទសំយុត្ត ១   កិលេសសំយុត្ត​១    សារីបុត្តសំយុត្ត​១  នាគសំយុត្ត​១  សុបណ្ណសំយុត្ត ១   គន្ធព្វកាយិកសំយុត្ត ១   ពលាហសំយុត្ត ១

វច្ឆគោត្តសំយុត្ត ១ សមាធិសំយុត្ត ១   ត្រូវជា​ ១៣​សំយុត្ត ។

 

67