- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 005)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣១ សូមចុចលើពាក្យ បច្ចេកភាគ ៥ 

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក ភិក្ខុនីវិភង្គ  បច្ចេកភាគ ៥   ​(ព.. ២៤៩៨)

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

បារាជិកទី ១

 005

និទានបុរសឈ្មោះ សាឡ្ហ ជាចៅមិគារមាតា

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

 005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១​, ១៦

 005

      បារាជិកទី

១៧

  005

និទាន (******សុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី

១៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៩

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០

  005

បារាជិកទី ៣

២៣

  005

និទាន ថុល្លនន្ទា​​ ភិក្ខុនី

២៣

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

២៤

  005

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម

២៧

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨​​,២៩

  005

បារាជិកទី ៤

៣០

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

៣០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៣១,៣២

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤

  005

ឧទ្ទេសាវសាន

៣៥

  005

សត្តរសកណ្ឌ

សង្ឃាទិសេសទី ១

៣៦

  005

និទានឧបាសកម្នាក់ ប្រគេនឃ្លាំង

៣៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ

៣៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ​​ និង ​បទភាជនីយ

៤០

  005

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០

 005

សង្ឃាទិសេសទី ២

៤១

 005

និទានភរិយាស្តេចលិច្ឆវី

៤១

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៤៤

 005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤៥,៤៦

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៣

៤៧

  005

និទានភិក្ខុនី​ជាសិស្ស ​ភទ្ទាកាបិលានីភិក្ខុនី

៤៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិជាដម្បូង ​និង​និទានភិក្ខុនីពីររូប

៤៨

  005

អនុប្បញ្ញត្តិ ទី ១

៤៩

  005

និទានភិក្ខុនី​ច្រើនរូប  និង អនុប្បញ្ញត្តិ ទី ២

៥០,៥១

  005

អនុប្បញ្ញត្តិ ទី ៣  និង សិក្ខាបទវិភង្គ​​

៥៣

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៤,៥៥

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៤

៥៥

  005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី

៥៥

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៥៧,៥៨

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៥៩,៦០

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៥

៦០

  005

និទានសុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី

៦០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦១​,៦២,​៦៣

 005

សង្ឃាទិសេសទី ៦

៦៤

 005

និទានសុន្ទរីនន្ទាភិក្ខុនី

៦៤

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៦៦

 005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៦៧​,៦៨

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៧

៦៨

  005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី

៦៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៧០

  005

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម

៧៣

  005

បទភាជនីយ និង​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៧៦

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៨

៧៧

  005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី

៧៧

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម

៧៩,​៨១

  005

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៨៣

  005

សង្ឃាទិសេសទី ៩

៨៤

  005

និទានពួកភិក្ខុនី  ជាអន្តេវាសិនី​របស់ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី

៨៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៨៥​,៨៦

  005

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម  និង បទភាជនីយ

៨៨ ,៨៩

  005

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៩១

 005

សង្ឃាទិសេសទី ១០

៩១

 005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី

៩១

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

៩៣,​៩៥

 005

ការសូត្រសមនុភាសនកម្ម  និង បទភាជនីយ

៩៧,១០០

  005

 

  005

និស្សគ្គិយកណ្ឌ

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី១

១០៣

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

១០៣

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  បទភាជនីយ

១០៥​,១០៧

  005

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ និង​រឿង ឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

១០៨

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី២

១០៩

  005

និទានភិក្ខុនីច្រើនរូប

១០៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១១​,១១២

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៣

១១២

  005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី

១១២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១១៤

  005

បទភាជនីយ ​​និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១១៥​,១១៦

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៤

១១៦

  005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី  មានជម្ងឺ

១១៦

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១១៨​,១១៩

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១២០

 005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៥

១២១

 005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី  មានជម្ងឺ

១២១

  005

បទភាជនីយ ​​និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១២៣​,១២៤

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៦

១២៤

  005

និទានឧបាសកច្រើនរូប

១២៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១២៦

  005

បទភាជនីយ ​​និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១២៧

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៧

១២៨

  005

និទានឧបាសកច្រើនរូប

១២៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១២៩

  005

បទភាជនីយ ​​និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣១

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៨

១៣២

  005

និទាន​​ ភិក្ខុនី ច្រើនរូប

១៣២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង បទភាជនីយ

១៣៤

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៥

  005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី៩

១៣៦

 005

និទាន​​ ភិក្ខុនី ច្រើនរូប

១៣៦

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង បទភាជនីយ

១៣៧​,១៣៨

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៣៩

 005

បត្តវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី១០

១៤០

  005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី 

១៤០

  005

 

១៤១​,១៤២

  005

 

១៤៣

  005

ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទ ទី១

១៤៤

  005

និទាន ថុល្លនន្ទាភិក្ខុនី 

១៤៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង សិក្ខាបទវិភង្គ

១៤៦

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៤៧

  005

ចីវរវគ្គ សិក្ខាបទ ទី២

១៤៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ និង បទភាជនីយ

១៤៩​,១៥០

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ  និង ឧទ្ទេសាវសាន

១៥១,១៥២

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី១

១៥៣

  005

និទានឧបាសកម្នាក់

១៥៣

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ 

១៥៦​,១៥៧

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី២

១៥៧

 005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

១៥៧

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៥៨

 005

​វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៥៩

 005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៣

១៥៩

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦០

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី ៤

១៦១

  005

និទានស្រីស្នំ

១៦១

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦២

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៥

១៦៣

  005

និទានព្រះនាង បជាបតិគោតមី

១៦៣

  005

បទភាជនីយ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៥​,១៦៦

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៦

១៦៦

  005

និទានមហាមាត្យឈ្មោះ អារោហន្ត

១៦៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៦៧

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៦៨

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៧

១៦៩

  005

និទានពួកភិក្ខុនី នាំគ្នាសូមស្រូវ

១៦៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧០

 005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៨

១៧១

 005

និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ ​ជារាជអមាត្យ

១៧១

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៣

 005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៩

១៧៤

  005

និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ ​​​មានស្រែស្រូវ​ដំណើប

១៧៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៧៥

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៦

  005

លសុណវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១០

១៧៦

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី  និង សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

១៧៧

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៧៨

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១

១៧៩

  005

និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ​ជាសិស្សកន្ទាកាបិលានិភិក្ខុនី

១៧៩

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៨០

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨១

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​២

១៨១

  005

និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ​ជាសិស្សកន្ទាកាបិលានិភិក្ខុនី

១៨១

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៨២

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៣

 005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៣

១៨៤

 005

និទានបុរសជាញាតិរបស់ភិក្ខុនី ​ជាសិស្សកន្ទាកាបិលានិភិក្ខុនី

១៨៤

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៨៥

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៦

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៤

១៨៦

  005

និទាន​​​   ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

១៨៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៨៧​,១៨៨

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៨៩

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៥

១៨៩

  005

និទានភិក្ខុនី ១​ រូប

១៨៩

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៩១

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៣

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៦

១៩៣

  005

និទាន​​​   ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

១៩៣

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៩៤​,១៩៥

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

១៩៦

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៧

១៩៦

  005

និទាន​​​   ភិក្ខុនីច្រើនរូប

១៩៦

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

១៩៨

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០០

 005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​៨

២០០

 005

និទាន​​​ ភិក្ខុនី  ជាសិស្សរបស់ កន្ទាកាបិលានិភិក្ខុនី

២០០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២០១

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០២

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី ៩

២០២

  005

និទានពួកភិក្ខុនី  សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២០២​,២០៤

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០៥

  005

អន្ធការវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១0

២០៥

  005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី  សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០៥​,២០៦

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១

២០៧

  005

និទាន ភិក្ខុនីច្រើនរូប  សេចក្តីបញ្ញត្តិ   សិក្ខាបទវិភង្គ 

 និង  វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២០៧​,២០៨

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​២

២០៨

  005

និទានព្រះដ៏មានព្រះភាគ  ទ្រង់អនុញ្ញាតសំពត់ងូតទឹក

២០៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២០៩​,២១០

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១១

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៣

២១១

 005

និទានភិក្ខុនី ១ រូប មានសំពត់សម្រាប់ធ្វើចីវរ

២១២,​២១៣

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២១៥

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៥

 005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៤

២១៥

  005

និទានពួកភិក្ខុនី ធ្វើចីវរ

២១៥

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២១៦

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២១៧

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៥

២១៧

  005

និទានភិក្ខុនី​ ១​រូប​

២១៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២១៩

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២០

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៦

២២០

  005

និទានត្រកូលឧបដ្ឋាករបស់ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២២០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២២១

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២២

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៧

២២៣

  005

និទាន អកាលចីវរ  កើតឡើងដល់ភិក្ខុនីសង្ឃ

២២៣

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២២៤

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៥

 005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី៨

២២៥

 005

និទាន ថុល្ល នន្ទាភិក្ខុនី

២២៥

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២២៦

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២២៧

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​

២២៧

  005

និទានត្រកូលឧបដ្ឋាករបស់ថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២២៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២២៩

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣០

  005

នគ្គវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១០

២៣១

  005

និទានឧបាសកម្នាក់ឲ្យគេធ្វើ វិហារ

២៣១

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង  សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៣៣

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៤

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១

២៣៥

  005

និទានភិក្ខុនី ពីររូប

២៣៥

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៦

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​២

២៣៦

  005

និទានភិក្ខុនី ពីររូប

២៣៦

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៣៧

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៣៨

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៣៩

 005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​៣

២៣៩

  005

និទាន ថុល្ល នន្ទា ភិក្ខុនី

២៣៩

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៤០

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៤១

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤២

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​៤

២៤២

  005

និទាន ថុល្ល នន្ទា ភិក្ខុនី

២៤២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៤៣

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤៤

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៥

២៤៤

  005

និទានភទ្ទាកាបិលានី ភិក្ខុនី

២៤៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៤៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ទី ២

២៤៧

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៤៨

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៦

២៤៩

 005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី

២៤៩

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៥០

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៣

 005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​៧

២៥៣

  005

និទានភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

២៥៣

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៥៥

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៦

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​៨

២៥៦

  005

និទានភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

២៥៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៥៧

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៥៨

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​៩

២៥៨

  005

និទាន ពួកភិក្ខុនី

២៥៨

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦០

  005

តុវដ្តវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​១០

២៦០

  005

និទានភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

២៦០

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ១

២៦៣

  005

និទាននាយជាងបានគូរគំនូរ

២៦៣

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦៤,​២៦៥

 005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​

២៦៥

 005

និទានភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

២៦៥

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦៧

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​ ៣

២៦៧

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

២៦៧

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៦៩

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​​ ៤

២៦៩

  005

និទានភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

២៦៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧០

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៥

២៧០

  005

និទានភិក្ខុនី  ១​ រូប

២៧០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៧២

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧៤

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៦

២៧៤

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២៧៤

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧៦

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៧

២៧៦

 005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២៧៦

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៧៨​,២៧៩

 005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៨

២៧៩

 005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២៧៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨២

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៩

២៨២

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

២៨២

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង​ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៣,​២៨៤

  005

ចិត្តាគារវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ១០

២៨៤

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

២៨៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង សិក្ខាបទវិភង្គ 

២៨៥

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៨៥

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ១

២៨៦

  005

និទានភិក្ខុច្រើនរូប

២៨៦

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩០

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ២

២៩០

  005

និទានព្រះ កប្បិតក

២៩០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

២៩២

 005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩៣

 005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៣

២៩៤

 005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី និង ថុល្លនន្ទា​ភិក្ខុនី

២៩៤

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩៦

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៤

២៩៧

  005

និទានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ និមន្តភិក្ខុនីឆាន់

២៩៧

  005

បទភាជនីយ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

២៩៩​,៣០០

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៥

៣០០

  005

​និទាន ភិក្ខុនី ១ រូប

៣០០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣០១,​៣០២

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៦

៣០២

  005

និទាន ភិក្ខុនី ច្រើន រូប

៣០២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣០៤

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៧

៣០៤

  005

និទាន ភិក្ខុនី ច្រើន រូប

៣០៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣០៥​,៣០៦

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៨

៣០៦

  005

និទាន ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៣០៦

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣០៨

 005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ៩

៣០៨

 005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

៣០៨

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣០៩

  005

អារាមវគ្គ សិក្ខាបទ ទី​ ១0

៣១០

  005

និទាន ភិក្ខុនី ១​ រូប

៣១០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣១១,​៣១២

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១

៣១៣

  005

និទាន ភិក្ខុនី ១​ រូប

៣១៣

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣១៤​,៣១៥

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ២

៣១៥

  005

និទាន ភិក្ខុនី ច្រើនរូប

៣១៥

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣១៧

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៣

៣១៧

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា ដល់​សិក្ខមានា

៣១៧​,៣១៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣២១​,៣២២

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៤

៣២២

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា ដល់​សិក្ខមានា

៣២២

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣២៥​,៣២៦

 005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៥

៣២៧

 005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា ដល់​​ស្រី​តិហិកតា មាន

វស្សាមិនគ្រប់​១២​ឆ្នាំ

៣២៧

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣២៩​,៣៣០

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៦

៣៣០

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា ដល់​​ស្រី​តិហិកតា

៣៣០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ 

៣៣៣

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៣៥

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​​ ៧

៣៣៥

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា ដល់​​ស្រី​តិហិកតា

៣៣៥

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៣៩​,៣៤០

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​​ ៨

៣៤០

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

៣៤០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤១​,៣៤២

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​​ ៩

៣៤២

  005

និទានភិក្ខុនី មិនបំរើ ឧបជ្ឈាយ៍

៣៤២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤៣

  005

គព្ភិនិវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​​ ១០

៣៤៤

 005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

៣៤៤

 005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤៥

 005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១

៣៤៦

 005

និទាន ភិក្ខុនី ឲ្យ ឧបសម្បទា​ដល់កុមារី

៣៤៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៤៧​,៣៤៨

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ២

៣៤៩

  005

និទាន ភិក្ខុនី ឲ្យ ឧបសម្បទា​ដល់កុមារី

៣៤៩

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៥៣

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៣

៣៥៤

  005

និទាន ភិក្ខុនី ឲ្យ ឧបសម្បទា​ដល់កុមារី

៣៥៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៥៧​,៣៥៨

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៤

៣៥៩

  005

និទាន ភិក្ខុនី ឲ្យ ឧបសម្បទា​ដល់កុមារី

៣៥៩

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦០

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៥

៣៦០

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ​​មានវស្សាពេញ ១២

៣៦០

  005

វុដ្ឋាបនសម្មតិ

៣៦១

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦៣,​៣៦៥

 005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៦

៣៦៥

 005

និទានចណ្ឌកាលីភិក្ខុនី

៣៦៥

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦៧

 005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៧

៣៦៧

  005

និទានសិក្ខមានា ១ រូប

៣៦៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៦៩​,៣៧០

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៨

៣៧០

  005

និទានសិក្ខមានា ១ រូប

៣៧០

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧២

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៩

៣៧៣

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

៣៧៣

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧៤​,៣៧៥

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១០

៣៧៥

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

៣៧៥

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧៦​,៣៧៧

  005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១១

៣៧៧

  005

និទានថុល្លនន្ទា ភិក្ខុនី

៣៧៧

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៧៩

 005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១២

៣៨០

 005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ ឲ្យ ឧបសម្បទា​ រាល់ឆ្នាំ

៣៨០

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨១

 005

កុមារីភូតវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១៣

៣៨១

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

៣៨១

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨៣

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១

៣៨៤

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

៣៨៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨៥​,៣៨៦

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ២

៣៨៦

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី

៣៨៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  ជាដម្បូង

៣៨៧

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៨៨​,៣៨៩

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៣

៣៨៩

  005

និទាន ភិក្ខុនី ​១​ រូប

៣៨៩

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩០​,៣៩១

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៤

៣៩១

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី  ទ្រទ្រង់គ្រឿងប្រដាប់ស្រី្ត

៣៩១

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩២

 005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៥

៣៩៣

 005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី 

៣៩៣

 005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៤

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ៦

៣៩៤

  005

និទានឆព្វគ្គិយាភិក្ខុនី 

៣៩៤

  005

សិក្ខាបទវិភង្គ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៦

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ​៧

៣៩៦

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

៣៩៦

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៧​,៣៩៨

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ​​៨ -​៩ -​១០

៣៩៨

  005

និទាន ភិក្ខុនី ទាំងឡាយ

៣៩៨

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៣៩៩​,៤០០

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១១

៤០០

  005

និទានភិក្ខុនីទាំងឡាយ  មិនប្រាប់ស្រាប់​តែអង្គុយលើ អាសនៈខាងមុខ

៤០០

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០១​,៤០២

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១២

៤០២

  005

និទានភិក្ខុនី ​សួរបញ្ហា នឹងភិក្ខុ

៤០២

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០៣​,៤០៤

  005

ឆត្តុបាហនវគ្គ  សិក្ខាបទ ទី​ ១៣

៤០៤

  005

និទានភិក្ខុនី ​មួយរូប  គ្មានសំពត់ចោមពុង

៤០៤

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ  និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០៥​,៤០៦

  005

ឧទ្ទេសាវសាន

៤០៦

  005

បាដិទេសនីយកណ្ឌ

៤០៧

  005

និទានភិក្ខុនី ​ ​សូមទឹកដោះ​រាវឆាន់

៤០៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់ និង វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤០៩​,៤១៤

  005

ឧទ្ទេសាវសាន

៤១៥

  005

សេក្ខិយកណ្ឌ

៤១៦

  005

និទានភិក្ខុនី ​ ​​ស្លៀករយិករយាក

៤១៦

  005

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ

៤១៧

  005

សេចក្តីបញ្ញត្តិ ជាបន្ទាប់

៤១៩

  005

ឧទ្ទេសាវសាន

៤២០

  005

អធិករណសមថៈ ទីបំផុត

៤២១

  005

ឧទ្ទេសាវសាន

៤២២

  005