- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 020)

សូមចុចលើពាក្យ Matika  

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០២០ សូមចុចលើពាក្យ   បឋមភាគ ២០     

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុតន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក

បឋមភាគ ២០ 

​(ព.. ២៥០២)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀភៅលេខ​

មូលបរិយាយវគ្គ

 020

មូលបរិយាយសូត្រ ទី ១

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ១

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ២

១១

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៣

១៣

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៥

១៥

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៦

១៧

 020

នយភូមិបរិច្ឆេទ ទី ៨

១៩

 020

សព្វាសវសំវរសូត្រ ទី ២

២១

 020

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការឃើញ

២៣

 020

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការសេព

៣១

 020

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការ អត់ធន់

៣៣

 020

អាសវៈដែលត្រូវលះដោយ ការ បន្ទោបង់

៣៥

 020

អាសវៈដែលបានលះហើយ ដោយ ការឃើញ ជាដើម

៣៧

 020

ធម្មទាយាទសូត្រ ​ទី ៣

 

 020

ពោលអំពី បិណ្ឌបាតរបស់ព្រះតថាគត

៤១

 020

ពោលអំពី ការយកធម៌ ជា មត៌ក

៤៣

 020

ពោលអំពី ការមិនហាត់ធ្វើនូវ វិវេក

៤៥

 020

ពោលអំពី ការហាត់ធ្វើនូវ វិវេក

៤៧

 020

មជ្ឈិមាបដិបទា

៤៩

 020

ភយភេរវសូត្រ ទី ៤

៥២

 020

ពោលអំពី សេនាសនៈដ៏ស្ងាត់

៥៣

 020

សេនាសនបរិយាយ ១៦

៥៥

 020

ពោលអំពី ភ័យ និង សេចក្តី ស្ញើប

៦៧

 020

ភាវៈនៃសត្វ មានសេចក្តីមិនវង្វេងជា ធម្មតា

៦៩

 020

ពោលអំពី បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ

៧១

 020

ពោលអំពី ចតូបបាតញ្ញាណ

៧៣

 020

ពោលអំពី អាសវក្ខយញ្ញាណ

៧៥

 020

ការសំដែងខ្លួនជាឧបាសក នៃជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍

៧៧

 020

អនង្គណសូត្រ ទី ៥

៧៨

 020

បុគ្គល ៤ ពួក

៧៩

 020

ពាក្យដែលហៅថា អង្គណៈ  អង្គណៈ

៨៥

 020

អង្គណៈ ទី ៤

៨៧

 020

អង្គណៈ ទី ៧-

៨៩

 020

អង្គណៈ ទី ១០

៩១

 020

អង្គណៈ ទី ១១

៩៣

 020

អង្គណៈ ទី ១៣

៩៥

 020

ភាវៈនៃអកុសលគ្របសង្កត់ចិត្ត ដោយអំណាចនៃសេចក្តី​ប្រាថ្នា

៩៧

 020

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយជាង ចាំង ​(ចាំងឈើ)

៩៩

 020

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយ មនុស្សកំឡោះ ឬ ជំទង់

១០៣

 020

អាកង្ខេយ្យសូត្រ​​ទី ៦

១០៥

 020

សេចក្តីប្រាថ្នា ជាគំរប់ ៥ ជាដើម

១០៧

 020

សេចក្តីប្រាថ្នា ជាគំរប់ ១១​​ និង​ ១២

១០៩

 020

សេចក្តីប្រាថ្នា ជាគំរប់ ​១៥

១១១

 020

សេចក្តីប្រាថ្នា ជាគំរប់  ១៦

១១៣

 020

វត្ថូបមសូត្រ ទី ៧

១១៥

 020

ឧបកិ្កលេស ១៦

១១៧

 020

សេចក្តីជ្រះថា្លមិនញាប់ញ័រក្នុងព្រះរត្នត្រ័យ

១២១

 020

ផលនៃសេចក្តីជ្រះថា្ល ក្នុងព្រះរត្នត្រ័យ

១២៣

 020

ពោលអំពី​អប្បមញ្ញាភាវនា

១២៥

 020

គាថាដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដែង

១២៧

 020

សិន្ទរិកភិក្ខុ បានសំរេចព្រះ អរហត្ត

១២៩

 020

សល្លេខសូត្រ​​តី ៨

១៣០

 020

រូបជ្ឈាន ៤ យ៉ាង

១៣១

 020

អរូបជ្ឈាន ៤ យ៉ាង

១៣៣

 020

ហេតុនៃសេចក្តី ផូរផង់

១៣៥

 020

ហេតុនៃការ​ជៀសវាង

១៤១

 020

ហេតុនៃការ ញ៉ាំងខ្លួនឲ្យបានខ្ពស់

១៤៥

 020

ហេតុនៃ សេចក្តី រំលត់

១៤៧

 020

គាថាជាទី បំផុតនៃ សូត្រ

១៥១

 020

សម្មាទិដ្ឋិសូត្រ ទី ៩

១៥២

 020

ពោលអំពី កុសល  និង អកុសល

១៥៣

 020

ការសួរប្រស្នានៃភិក្ខុទាំងឡាយ

១៥៥

 020

អាហារ​វារៈ

១៥៧

 020

សច្ចវារៈ

១៥៩

 020

ជរាមរណៈ វារៈ

១៦១

 020

ជាតិវារៈ

១៦៣

 020

ភវវារៈ

១៦៥

 020

ឧបាទានវារៈ

១៦៧

 020

វេទនាវារៈ

១៦៩

 020

ផស្សវារៈ

១៧១

 020

សឡាយតនវារៈ

១៧៣

 020

នាមរូបវារៈ

១៧៥

 020

សង្ខារវារៈ

១៧៧

 020

អវិជ្ជាវារៈ

១៧៩

 020

អាសវវារៈ

១៨១

 020

ពាក្យជានិគម

១៨៣

 020

សតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទី ១០

១៨៥

 020

នវសីវថិកាបព្វៈ

១៨៥

 020

អានាបានបព្វៈ

១៨៧

 020

ឥរិយាបថបព្វៈ

១៨៩

 020

បដិកូលបព្វៈ

១៩០

 020

ធាតុបព្វៈ

១៩៣

 020

វេទនានុបស្សនាសតិបដ្ឋាន

១៩៩

 020

ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

២០១

 020

នីវរណបព្វៈ

២០៣

 020

ខន្ធបព្វៈ

២០៩

 020

អាយតនបព្វៈ

២១៣

 020

ពោជ្ឈង្គបព្វៈ

២១៥

 020

សច្ចបព្វៈ

២១៩

 020

ទុក្ខអរិយសច្ចៈ

២២១

 020

ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចៈ

២២៥

 020

ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈ

២២៩

 020

ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា អរិយសច្ចៈ

២៣៣

 020

អានិសង្សនៃការចំរើនសតិបដ្ឋាន​ទាំង​៤

២៣៧

 020

ពាក្យ​ជានិគម

២៣៩

 020

សីហនាទវគ្គ

២៤២

 020

ចូឡសីហនាទសូត្រ ទី ១

២៤២

 020

សមណៈ មាន ៤​យ៉ាង

២៤៣

 020

ទីបំផុត នៃសេចក្តី ជ្រះថ្លា

២៤៥

 020

ទិដ្ឋិ ២ ប្រការ

២៤៩

 020

ឧទាន ៤​យ៉ាង

២៥១

 020

ពោលអំពី ឧទាន​មាន តណ្ហាជាហេតុជាដើម

២៥៥

 020

ការត្រេកអរ ចំពោះ កាសិត របស់ព្រះមានព្រះភាគ

២៥៧

 020

មហាសីហនាទសូត្រ ទី ២

២៥៨

 020

ការចូលទៅស្រុកវេសាលីនៃព្រះសារីបុត្រ

២៥៩

 020

ពោលអំពី ឥទ្ធិ វិធី

២៦១

 020

តថាគតពលញ្ញាណ ១០ ប្រការ

២៦៣

 020

វេសារជ្ជញ្ញាណ ៤ យ៉ាង

២៧១

 020

បរិសទ្យ ៨ ពួក

២៧៥

 020

កំណើត ៤ យ៉ាង

២៧៧

 020

គតិ ៥ យ៉ាង

២៧៩

 020

បណ្តា ឧបមាទាំង ៦  ពោលអំពីសេចក្តី ឧបមា ទី ១

២៨១

 020

បណ្តា ឧបមាទាំង ៦  ពោលអំពីសេចក្តី ឧបមា ទី ២

២៨៣

 020

បណ្តា ឧបមាទាំង ៦  ពោលអំពីសេចក្តី ឧបមា ទី ៤

២៨៥

 020

បណ្តា ឧបមាទាំង ៦  ពោលអំពីសេចក្តី ឧបមា ទី ៥

២៨៧

 020

បណ្តា ឧបមាទាំង ៦  ពោលអំពីសេចក្តី ឧបមា ទី ៦

២៨៩

 020

ព្រហ្មចរិយធម៌ប្រកបដោយអង្គ ៤

២៩១

 020

ប្រភេទនៃ ទុក្ករកិរិយា

២៩៧

 020

វាទៈ និង ទិដ្ឋិ របស់សមណព្រាហ្មណ៍ ពួកខ្លះ

២៩៩

 020

មហាទុក្ខក្ខន្ធសូត្រទី​៣

៣០៩

 020

វាទៈ របស់ អន្យតិរ្ថិយ

៣១១

 020

តម្រេករបស់កាមទាំងឡាយជាដើម

៣១៣

 020

ទោសរបស់កាមទាំងឡាយ

៣១៥

 020

ការលាស់ចោលនូវកាមទាំងឡាយជាដើម

៣២៣

 020

ទោសនៃរូបទាំងឡាយ

៣២៥

 020

ការកំណត់ដឹងនូវរូប

៣២៩

 020

តម្រេកនៃវេទនាទាំងឡាយ

៣៣១

 020

ការកំណត់ដឹងនូវ វេទនា

៣៣៣

 020

ចូឡទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ទី ៤

៣៣៥

 020

ការកំណត់ដឹងនូវ វេទនា

៣៣៧

 020

ទោសនៃកាមទាំងឡាយ

៣៣៩

 020

ការឈរងើយ នៃពួកនិគ្រន្ថ

៣៤៧

 020

ការទ្រង់សាកសួរពួកនិគ្រន្ថ

៣៤៩

 020

ពោលអំពីការនៅជាសុខដ៏លើសលុប

៣៥១

 020

អនុមានសូត្រ​ ទី ៥

៣៥៤

 020

ធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅក្រ

៣៥៥

 020

ធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅ ងាយ

៣៥៩

 020

ប្រភេទនៃការគយគន់មើលខ្លួន ដោយខ្លួនឯង

៣៦៣

 020

ការពិចារណា ខ្លួន ដោយ ខ្លួនឯង

៣៧១

 020

ការត្រេកអរ ចំពោះភាសិតរបស់ព្រះមហា មោគ្គល្លាន

៣៨១

 020

ចេតោខីលសូត្រ ទី ៦

៣៨២

 020

បង្គោល របស់ចិត្ត ៥ ប្រការ

៣៨៣

 020

ចំណង របស់ ចិត្ត ៥ ប្រការ

៣៨៥

 020

បង្គោល របស់ចិត្ត ៥ ប្រការ

៣៨៧

 020

ចំណង របស់ ចិត្ត ៥ ប្រការ

៣៨៩

 020

សេចក្តីប្រៀបធៀបដោយ ស៊ុតមាន់

៣៩៣

 020

វនបត្ថសូត្រ ​ទី ៧

៣៩៤

 020

ប្រភេទនៃការចូលទៅអាស្រ័យនៅដងព្រៃ

៣៩៥

 020

ប្រភេទនៃការចូលទៅអាស្រ័យ ​នូវបុគ្គល

៤០១

 020

មធុបិណ្ឌិកសូត្រ ទី ៨

៤០៤

 020

ប្រស្នារបស់ ទណ្ឌបាណិសក្យៈ

៤០៩

 020

ការទ្រង់សំដែង ដោយសេចក្តី សង្ខេប

៤១១

 020

អធិប្បាយដោយសេចក្តីពិស្តារ

៤១៥

 020

ការក្រាបបង្គំទូលសួរចំពោះ សេចក្តីដែលចែកហើយ

៤២៣

 020

ពាក្យឧបមារបស់ព្រះ អានន្ទត្ថេរ

៤២៥

 020

ទ្វេធាវិតក្កសូត្រ ទី ៩

៤២៧

 020

វិតក្កមាន ៦ យ៉ាង

៤២៩

 020

វិជ្ជា ៣ ប្រការ

៤៣៥

 020

មិច្ឆាមគ្គ មានអង្គ ៨

៤៣៩

 020

ព្រះបណ្តាំនៃព្រះ តថាគត

៤៤១

 020

វិតក្កសណ្ឋានសូត្រ    ហេតុ ទី ១

៤៤៣

 020

                               ហេតុ ទី ៣

៤៤៥

 020

                               ហេតុ ទី ៤

៤៤៧

 020

                               ហេតុ ទី ៥

៤៤៩

 020

ការលះបង់នូវអកុសល វិតក្ក

៤៥១

 020

ឧទ្ទានគាថា

៤៥៣

 020