- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 010)

សូមចុចលើពាក្យ Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១០ សូមចុចលើពាក្យ  ទុតិយភាគ ១០  

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

វិនយបិដក ចុល្លវគ្គ ទុតិយភាគ ១០

សមថក្ខន្ធកៈ ​ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ និង សេនាសនក្ខន្ធកៈ

​(ព.. ២៥០១) 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

សមថក្ខន្ធកៈ

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុធ្វើកម្ម មានគជ្ជនីយកម្មជាដើម មិនមានក្នុងទីចំពោះមុខ

 010

បុគ្គល ជា អធម្ម វាទី និង បុគ្គលជាធម្មវាទី

 010

សង្ឃជា អធម្ម វាទី និង សង្ឃជាធម្មវាទី

 010

ភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជា ធម្មវាទី និង​សង្ឃជាអធម្មវាទី

 010

និទានព្រះទព្វមល្លបុត្ត

 010

សេចក្តីសន្មតិនូវការចាត់ចែងសេនាសនៈ ជាដើម

១០

 010

និទានព្រះទព្វមល្លបុត្ត

១២

 010

និទានមេត្តិយ កុម្មជកភិក្ខុ

១៥

 010

ការសូមសតិវិន័យ

២៤

 010

និទានគត្តភិក្ខុ

២៧

 010

ការសូម អមូឡ្ហវិន័យ

២៨

 010

ការឲ្យ អមូឡ្ហវិន័យ

៣០

 010

ការឲ្យ អមូឡ្ហវិន័យ ​មិនប្រកបដោយធម៌ មាន​៣​យ៉ាង

៣៣

 010

ការឲ្យ អមូឡ្ហវិន័យ ​ ប្រកបដោយធម៌ មាន​៣​យ៉ាង

៣៤

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុធ្វើកម្មទាំងឡាយ ដល់ពួកភិក្ខុមិនតាមពាក្យប្តេជ្ញា

៣៦

 010

ការធ្វើតាមពាក្យប្តេជ្ញា​ មិនប្រកបដោយធម៌

៣៧

 010

ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៥  ជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យគេចាប់ស្លាក

៤១

 010

ការចាប់ស្លាកដែលប្រកបដោយធម៌ មាន​១០​យ៉ាង

៤៣

 010

ការធ្វើតស្សបាបិយសិកាកម្មដល់ ឧបវាឡភិក្ខុ

៤៥

 010

តស្សបាបិយសិកាកម្ម​ ដែលជាកម្មមិនប្រកបដោយធម៌វិន័យ

៤៦

 010

តស្សបាបិយសិកាកម្ម​ ដែលជាកម្ម ប្រកបដោយធម៌វិន័យ

៤៧

 010

ការធ្វើ តស្សបាបិយសិកាកម្ម ​ដល់ភិក្ខុ​៣​ពួក

៤៩

 010

ការរម្ងាប់ ​(អធិករណ៍)  ដោយតិណវត្ថារក​សមថៈ

៥១

 010

ការសំដែង​(អាបត្តិ) ដោយតិណវត្ថារក​សមថៈ

៥២

 010

អធិករណ៍ ៤ យ៉ាង

៥៩

 010

មូល នៃ វិវាទាធិករណ៍

៦១

 010

មូល នៃ អនុវាទាធិករណ៍

៦៥

 010

វិវាទាធិករណ៍  ជាកុសល​ក៏មាន​  ជា អកុសលក៏មាន

៧១

 010

អនុវាទាធិករណ៍  ជាកុសល ​  ជា អកុសល ​ជាអព្យាកតៈ

៧២

 010

កិច្ចាធិករណ៍  ជាកុសល ​  ជា អកុសល ​ជាអព្យាកតៈ

៧៥

 010

ការចោទ​ចាត់ជា អនុវាទាធិករណ៍ 

៧៦

 010

អាបត្តិ  ចាត់ជា អាបត្តាធិករណ៍

៧៨

 010

កិច្ច  ចាត់ជា  កិច្ចាធិករណ៍

៧៩

 010

វិវាទាធិករណ៍  រម្ងាប់  ដោយ សមថៈ ២ យ៉ាង

៨០

 010

ការចំពោះ មុខសង្ឃ  ការចំពោះមុខធម៌

៨១

 010

អធិករណ៍  រម្ងាប់

៨៥

 010

ការចំពោះ មុខសង្ឃ  ការចំពោះមុខធម៌

៨៧

 010

ការសន្មតិ ភិក្ខុដែលប្រកបដោយ អង្គ ១០ ដោយឧព្វាហិកាកម្ម

៨៩

 010

ធម្មកថិក​ មិនចាំសុត្តៈ​​  មិនចាំសុត្តវិភង្គ

៩១

 010

ការប្រគល់​អធិករណ៍ ដល់សង្ឃ

៩៣

 010

អធិករណ៍ ​កើតឡើងក្នុងក្រុងសាវត្ថី

៩៥

 010

ពួកភិក្ខុមិនត្រេកអរ ដោយរម្ងាប់ អធិករណ៍

៩៧

 010

ការចាប់ស្លាក ឈ្មោះ  សកណ្ណជប្បកៈ

៩៩

 010

អនុវាទាធិករណ៍ រម្ងាប់ដោយ សមថ ៤ យ៉ាង

១០០

 010

ការឲ្យវិន័យដល់ភិក្ខុ ជាអ្នកមានសតិពេញបរិបូណ៌

១០១

 010

ភិក្ខុឆ្កួតមានចិត្ត វិបល្លាស ប្រែប្រួល

១០៣

 010

ការឲ្យអមូឡ្ហវិន័យ  ដល់ភិក្ខុបាត់វង្វេងហើយ

១០៤

 010

អនុវាទាធិករណ៍ ​មិនបាច់ អាស្រ័យ សមថៈ ២ យ៉ាង

១០៧

 010

ការធ្វើតស្សបាបិយសិកាកម្ម

១០៩

 010

អាបត្តាធិករណ៍ រម្ងាប់ដោយ ​សមថៈ ៣ យ៉ាង

១១១

 010

កិច្ចនៃ បដិញ្ញាតករណកម្ម

១១៣

 010

ការសំដែង អាបត្តិ

១១៥

 010

អាបត្តាធិករណ៍ មិនបាច់​អាស្រ័យ សមថៈ​

១១៦

 010

ការរម្ងាប់ អធិករណ៍ ដោយ តិណវត្ថារកៈ កណ្តាលជំនុំសង្ឃ

១១៦

 010

ការសំដែងដោយ  តិណវត្ថារកៈ កណ្តាលជំនុំសង្ឃ

១១៨

 010

ការចំពោះមុខសង្ឃ  ការចំពោះមុខធម៌

១២១

 010

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ

១២១

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ​នាំគ្នាងូតទឹក

១២៣

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុ  នហានវគ្គ

១២៥

 010

រឿងភិក្ខុចាស់ជរា  កំឡាំងថយ  នហានវគ្គ

១២៩

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុ​ ការសិតសក់​ដោយស្និតជាដើម

១៣១

 010

រឿងពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុ ​ការផាត់មុខជាដើម

១៣៣

 010

ទោស ៥ ប្រការនៃការច្រៀងធម៌  ដោយសម្លេង ច្រៀងដ៏វែង

១៣៥

 010

ព្រះបាទពិម្ពិសារ ទ្រង់មានសេចក្តិត្រូវការ ដោយផ្លែស្វាយ

១៣៦

 010

រឿងអញ្ញតរភិក្ខុ  ត្រកូលស្តេចពស់ ៤ ត្រកូល

១៣៩

 010

រឿងអញ្ញតរភិក្ខុ  កិរិយាកាន់​អង្គជាត

១៤១

 010

រឿងគ្រូ ៦​នាក់ ​បាត្រពកចន្ទន៍  នៃខ្លិមចន្ទន៍

១៤៣

 010

រឿងព្រះបិណ្ឌោលភារទ្វាជត្ថេរ

១៤៥

 010

និយាយអំពីបាត្រ រឿង ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

១៤៧

 010

រឿងភិក្ខុច្រើនរូប និយាយអំពីបាត្រ

១៥១

 010

ការហែកចីវរដោយដៃ និយាយអំពីចីវរ

១៥៧

 010

ការជីកដាំបង្គោល  និយាយអំពីចីវរ

១៥៩

 010

ពួកភិក្ខុពាក់ស្បែកជើងដើរជាន់ឈើស្តឹង  និយាយអំពីស្នាប់ម្រាមដៃ

១៦១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត រោងសម្រាប់ដាក់ឈើស្តឹង និងបារ៉ាសម្រាប់ដាក់ឈើស្តឹងជាដើម

១៦៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត ​ខ្សែយោគ និង ខ្សែសម្រាប់ចង

១៦៥

 010

រឿងអនុញ្ញាតសំពត់តម្រងទឹក

១៦៦

 010

ភិក្ខុ​ ២ រូបនាំគ្នាដើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយ

១៦៨

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​មុង

១៦៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​  ជណ្តើរ ៣ យ៉ាង

១៧១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​  ប្រហោងសម្រាប់បង្ហុយផ្សែងជាដើម

១៧៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​  ខឿន ៣ យ៉ាងជាដើម

១៧៥

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​  ខ្សែស្នួរចីវរ  និង ខ្សែស្បៀងចីវរ ជាដើម

១៧៧

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​   (ឲ្យធ្វើ)  បង្កាន់ដែជាដើម

១៧៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត​  វត្ថុ មានសំពត់សម្រាប់ងូតទឹកជាដើម

១៨១

 010

ទីមានដំណេកដែលគេរោយរាយដោយផ្កាជាដើម

១៨៣

 010

កិច្ចមានបរិភោគក្នុង ភាជន៍ជាមួយគ្នាជាដើម ​និងរឿងវឌ្ឍលិច្ឆវី

១៨៥

 010

រឿងវឌ្ឍលិច្ឆវី  និងរឿង មេតិ្តយកុម្មជកភិក្ខុ

១៨៦

 010

ការផ្កាប់បាត្រដល់វឌ្ឍលិច្ឆវី 

១៨៩

 010

មិត្តអមាត្យ និង​ញាតិសាលោហិតរបស់វឌ្ឍលិច្ឆវី 

១៩១

 010

ការផ្ងារបាត្រឡើងវិញ

១៩៣

 010

រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ

១៩៤

 010

ព្រះមានព្រះភាគយាងទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសនស្ថាន របស់ព្រះពោធិរាជកុមារ

១៩៧

 010

កម្រាលសំពត់​និងរឿងស្រីម្នាក់

១៩៩

 010

ក្អម  អម្បោស និង រឿងនាងវិសាខាមិគារមាតា

២០១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតផ្លិត ៤ ជ្រុង និងផ្លិតមូល (ផ្លិតស្លឹកត្នោត)​ជាដើម

២០៣

 010

រឿងភិក្ខុ ១​រូប និង ការទ្រង់អនុញ្ញាតឆត្រ

២០៥

 010

រឿងភិក្ខុ ១​រូប ច្រកបាត្រក្នុងសង្រែក  និង ភិក្ខុ​១​រូបមានជម្ងឺ

២០៦

 010

ការសូម​ និង​ការឲ្យ ទណ្ឌសម្មតិ

២០៧

 010

ការឲ្យសិក្កាសម្មតិ

២០៩

 010

ការឲ្យទណ្ឌសិក្កាសម្មតិ  និងរឿងភិក្ខុទំពាអៀង

២១០

 010

រឿងភិក្ខុ ១​រូប ​និង​រឿងស្រីម្នាក់

២១៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុកាត់ក្រចកត្រឹមនឹងសាច់

២១៤

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់កោរ មានកំបិតកោរជាដើម

២១៥

 010

ការឲ្យកាត់សក់ដោយកន្ត្រៃ  និងការទ្រង់អនុញ្ញាត សណ្ឌាស

២១៧

 010

គ្រឿងលោហៈ គ្រឿងសម្រិទ្ធិ និងការទ្រង់អនុញ្ញាតបំពង់ថ្នាំភ្នែកជាដើម

២១៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត កាយពន្ធ (វដ្តពន្ធចង្កេះ)

២២១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត ក្រវិកឡេវ   អន្ទាក់ឡេវ

២២២

 010

ភិក្ខុស្លៀកស្បង់ដូច  សម្លៀកគ្រហស្ថ  ដណ្តប់ដូចគ្រហស្ថ   

២២៤

 010

អានិសង្ឃ ៤ ប្រការក្នុងការទំពារឈើស្ទន់ និងរឿង ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

២២៦

 010

ការឡើងដើមឈើ

២២៩

 010

រឿបភិក្ខុ ២ រូបជាបងប្អូននឹងគ្នា នាំគ្នាទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគ

២៣០

 010

ការរៀនគម្ពីរ លោកាយតៈ

២៣១

 010

រឿងព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កណ្តាស

២៣៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតខ្ទឹម និងការបន្ទោបង់​បស្សវៈ

២៣៥

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត ឲ្យភិក្ខុធ្វើទីដីឲ្យខ្ពស់ឡើងជាដើម

២៣៦

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  វត្ថុសម្រាប់តោងជាដើម

២៣៩

 010

រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ និង អនាចារមានប្រកាផ្សេងៗ

២៤១

 010

ឧទានគាថា

២៤៨

 010

សេនាសនក្ខន្ធកៈ

២៤៨

 010

រឿងរាជគហសេដ្ឋី

២៥៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  សេនាសនៈ​៥ យ៉ាង និងរឿងរាជគហសេដ្ឋី

២៦០

 010

គាថាសម្រាប់អនុមោទនា សេនាសនៈ

២៦៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  សន្ទះទ្វារជាដើម

២៦៥

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  បង្អួច ៣ យ៉ាងជាដើម

២៦៧

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  តាំងដែលគេបង្ខាំជើងជាប់នឹងមេតាំងជាដើម

២៦៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  តាំងចាក់ផ្តៅ ជាដើម

២៧១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត   ​ទ្រនាប់គ្រែជាដើម

២៧៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ពូកទាំងឡាយ មានពូកញាត់រោម (​កែះ)  ជាដើម ​

២៧៥

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ជ័រឈើ និង​បាយម៉ាន ជាដើម

២៧៧

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  គំនូរភ្ញីផ្កា ជាដើម

២៧៩

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ពិតាន ជាដើម

២៨១

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ជណ្តើរឥដ្ឋ ​ជាដើម

២៨៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  សន្ទះទ្វារ ​ជាដើម

២៨៥

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាត  ថ្នាំពណ៌ស ​ជាដើម

២៨៧

 010

រឿងអនាថបិណ្ឌកសេដ្ឋី និងរឿង រាជគហសេដ្ឋី

២៨៩

 010

សិលវកគាថា

២៩៣

 010

អនុបុព្វិកថា

២៩៥

 010

ធម្មចក្ខុ

២៩៧

 010

ការថ្វាយភត្ត

២៩៩

 010

រឿងអនាថបិណ្ឌកគហបតី និងវត្តព្រះជេតពន

៣០១

 010

ការធ្វើនវកម្ម និង​រឿងជាង ជុល ឬ ដេរ

៣០៥

 010

ការឲ្យនវកម្ម និង​ពួកអន្ទេវាសិក របស់ឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៣០៧

 010

អាសនៈប្រសើរ ទឹកប្រសើរ​ និង​ ដុំបាយប្រសើរ

៣០៩

 010

រឿងសត្វ​ជាសំឡាញ់នឹងក្នា ៣ តួ

៣១០

 010

គារវ កថា

៣១៣

 010

អវន្ទិយបុគ្គល មាន​ ១០​ពួក

៣១៤

 010

វន្ទិយបុគ្គល មាន​ ៣​ពួក

៣១៥

 010

វត្ថុដែលគេធ្វើឧទ្ទិស​ដល់សង្ឃ

៣១៥

 010

អាសនៈ ខ្ពស់ និង អាសនៈប្រសើរ

៣១៧

 010

ការថ្វាយវត្ត ព្រះជេតពន

៣១៩

 010

គាថានៃវិហារទាន

៣២១

 010

ការបន្តេញភិក្ខុដែលកំពុងឆាន់   មិនទាន់លែងឲ្យក្រោកចេញ

៣២៣

 010

រឿងឆព្វគ្គិយភិក្ខុ

៣២៥

 010

រឿងសត្តរសវគ្គិយភិក្ខុ

៣២៦

 010

ការសន្មតិសេនាសនត្តាហាបកភិក្ខុ (អ្នកប្រគល់សេនាសនៈ)

៣២៨

 010

ការប្រគល់សេនាសនៈ​មាន​៣​យ៉ាង​ និងរឿង ឧបនន្ទភិក្ខុ

៣៣១

 010

ការហួងហែង សេនាសនៈ​មាន​ ២ ​យ៉ាង​ និង ​ការ សំដែងវិន័យ

៣៣៣

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអង្គុយ ​ជាមួយនឹងភិក្ខុមានវស្សារវាង​៣​ជាដើម

៣៣៥

 010

រឿងព្រះអយ្យិកា របស់ព្រះបាទ បសេនទិកោសល

៣៣៧

 010

របស់ដែលភិក្ខុមិនដាច់​មាន៥​យ៉ាង

៣៣៩

 010

របស់ មិនត្រូវ លះ ​មាន៥​យ៉ាង

៣៤១

 010

រឿងអស្សជិភិក្ខុ និង បុនព្វសុកភិក្ខុ

៣៤១

 010

ការចែកសេនាសនៈ ជារបស់សង្ឃ

៣៤៣

 010

របស់ដែលមិនត្រូវចែក មាន​៥​យ៉ាង

៣៤៤

 010

រឿងភិក្ខុនៅក្នុងដែន​អាឡវី

៣៤៦

 010

ការឲ្យ នវកម្ម

៣៤៧

 010

ការឲ្យ នវកម្ម ចំពោះវិហារទាំងអស់ ជាដើម

៣៤៩

 010

ការដែលភិក្ខុទទួលនវកម្មហើយ ដើរចៀសចេញទៅជាដើម

៣៥១

 010

ការដែលភិក្ខុទទួលនវកម្មហើយ ចៀសចេញទៅ ក្នុងវេលាដែលធ្វើរួចជាដើម

៣៥៣

 010

ការនាំយកគ្រឿងប្រើប្រាស់ឲ្យជារបស់ខ្ចីជាដើម

៣៥៥

 010

ការជាន់សេនាសនៈ ដោយជើងមិនទាន់លាងជាដើម

៣៥៧

 010

ការទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យកា្រលកម្រាល ហើយសឹមដេកជាដើម

៣៥៩

 010

ភត្តុទ្ទេសកភិក្ខុ និង សេនាសនប្បញ្ញាបកភិក្ខុ

៣៦១

 010

ការសន្មតិ អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកភិក្ខុ

៣៦៣

 010

ភិក្ខុជាសាដិយត្តោហាបកៈ ជាដើម

៣៦៥

 010

ឧទ្ទានគាថាជា សេនាសនក្ខន្ធកៈ

៣៦៦

 010