- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*) (លេខសៀវភៅបិដក : 034)

សូមចុចលើពាក្យ  Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣ សូមចុចលើពាក្យ ឆដ្ឋភាគ ៣៤               

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ

ឆដ្ឋភាគ ៣៤

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខន្ធសំយុត្ត

 34

អន្តវគ្គ

   ដល់ ១២

 34

ឧទ្ទាននៃអន្តវគ្គទី១ នោះគឺ ៖

 

 34

និយាយអំពីអន្តៈ គឺ ចំណែក ១   ទុក្ខ​១    សក្កាយ ១

 

 34

ធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីកំណត់ដឹង​១

 

 34

ពួកសមណព្រាហ្មណ៍ មាន  ២ លើក

 

 34

សោតាបន្នបុគ្គល​១

 

 34

ព្រះ អរហន្ត ១

 

 34

បុគ្គលលះបង់នូវសេចក្តីពិញចិត្ត ២ លើក

 

 34

ធម្មកថិកវគ្គ

១៣ ដល់ ៣១

 34

ឧទ្ទាននៃធម្មកថិកវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

ពោលអំពី អវិជ្ជា ១

 

 34

វិជ្ជា ១

 

 34

ធម្មកថិក ២ លើក

 

 34

ចំណង ១

 

 34

បុគ្គល រួចចាកទុក្ខ ២ លើក

 

 34

សញ្ញោជនៈ ១

 

 34

ឧបាទាន​១

 

 34

សីល១

 

 34

ភិក្ខុមានការចេះដឹង ១

 

 34

ភិក្ខុឈ្មោះ កប្បៈ ២ លើក

 

 34

អវិជ្ជាវគ្គ

៣២ ដល់ ៤៦

 34

ឧទ្ទានក្នុងអវិជ្ជាវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

ពោលអំពី ការកើតឡើងជាធម្មតា ៣ លើក

 

 34

អំពី អានិសង្សដទៃទៀត ២ លើក

 

 34

អំពី ការកើតឡើង ២ លើក

 

 34

អំពី ព្រះកោដ្ឋិក ដទៃទៀត ៣ លើក

 

 34

កុក្កុឡវគ្គ

៤៧ ដល់ ៥៤

 34

ឧទ្ទាននៃកុក្កុឡវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

ពោលអំពី បញ្ចក្ខន្ធក្តៅ ១

 

 34

អំពី បញ្ចក្ខន្ធ មិនទៀង ៣ លើក

 

 34

បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកបដោយទុក្ចដទៃទៀត ៣ លើក

 

 34

បញ្ចក្ខន្ធ ប្រកបដោយ អនត្តា ៣ លើក

 

 34

កុលបុត្តរួចចាកទុក្ខ ២ លើក

 

 34

ទិដ្ឋិវគ្គ

៥៥ ដល់ ៧០

 34

ឧទ្ទាននៃទិដ្ឋិវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

ពោលអំពី ទុក្ខ និង សុខ ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង ១

 

 34

អំពី សេចក្តីប្រកាន់ថា នុះ របស់អញ ១

 

 34

នុះ ជាខ្លួន អញ ១

 

 34

អំពី សេចក្តីប្រកាន់ថា ( បរិក្ខារ ) មិនគប្បីមានដល់អញ ១

 

 34

អំពី មិច្ឆាទិដ្ឋិ ១

 

 34

សក្កាយទិដ្ឋិ ១

 

 34

អត្តានុទិដ្ឋិ ១

 

 34

អំពីសេចក្តីប្រកាន់មាន ២ លើក  (នេះ)

 

 34

បង្គ្រប់ដោយរឿងព្រះ អានន្ន ១

 

 34

ចប់ តិបញ្ញាសកៈ ក្នុង និបាត នៃ ខន្ធវគ្គ

 

 34

ចប់ ខន្ធ សំយុត្ត ។

 

 34

រាធសំយុត្ត

៧១

 34

មារវគ្គ

៧១ ដល់ ៨៥

 34

ឧទ្ទានក្នុងមារវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី សេចក្តីស្លាប់ ១

 

 34

សត្វ ១

 

 34

ភវនេត្តិ ១

 

 34

ធម៌ដែលបុគ្គលគួរកំណត់ដឹង ១

 

 34

ពួក សមណៈ ២​លើក

 

 34

សោតាបន្នបុគ្គល ១

 

 34

ព្រះ អរហន្ត ១

 

 34

សេចក្តី ពេញចិត្ត និង​សេចក្តីត្រេកអរ ២​លើក

 

 34

មារធម្មវគ្គ

៨៦ ដល់ ៩៣

 34

ឧទ្ទានក្នុងមារធម្មវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

សំដែងអំពី មារ ១

 

 34

មារធម៌ ១

 

 34

អនិច្ចៈ ២ លើក

 

 34

ទុក្ខ ២ លើក

 

 34

អនត្តា ២ លើក

 

 34

ខយធម៌ ១

 

 34

វយធម៌ ១

 

 34

សមុទយធម៌ ១

 

 34

និរោធធម៌ ១

 

 34

អាយាចនវគ្គ

៩៤ ដល់ ៩៧

 34

ឧទ្ទានក្នុងអាយាចនវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

សំដែងអំពី​មារ ១

 

 34

មារធម៌ ១

 

 34

អនិច្ចៈ ២​លើក

 

 34

ទុក្ខ ២​លើក

 

 34

អនត្តា ២ លើក

 

 34

ខយធម៌ ១

 

 34

វយធម៌ ១

 

 34

សមុទយធម៌ ១

 

 34

និរោធធម៌ ១

 

 34

ឧបនិសិន្នវគ្គ

៩៨ ដល់ ១០១

 34

ឧទ្ទានក្នុងឧបនិសិន្នវគ្គនោះគឺ ៖

 

 34

សម្តែងអំពី មារ ១  មារធម៌​១   អនិច្ចៈ​២ លើក  ទុក្ខ ២ លើក  អនត្តា ២

លើក   ខយធម៌១   វយធម៌១  សមុទយធម៌១   និរោធធម៌១    ត្រូវជា ១២ ។

 

 34

ទិដ្ឋិសំយុត្ត

១០២

 34

សោតាបត្តិវគ្គ

១០២​ដល់ ១៣៦

 34

ចប់សោតាបត្តិវគ្គ ទី ១

 

 34

ចប់វេយ្យាករណ៍ ១៨

 

 34

ទិដ្ឋិសំយុត្តិ បេយ្យាលៈ ទី ២

១៣៧ ដល់ ១៥៦

 34

ចប់ទិដ្ឋិសំយុត្ត

១៥៦

 34

ឱក្កន្តសំយុត្ត

១៥៧  ដល់ ១៦៥

 34

ឧទ្ទាននៃឱក្កន្តសំយុត្តនោះ គឺ ៖

១៦៥

 34

និយាយអំពី ចក្ខុ១

 

 34

រូប ១

 

 34

វិញ្ញាណ ១

 

 34

ផស្សៈ១

 

 34

វេទនា ១

 

 34

សញ្ញា​១

 

 34

ចេតនា ១

 

 34

តណ្ហា ១

 

 34

ធាតុ​១

 

 34

ខន្ធ១

 

 34

ឧប្បាទសំយុត្ត

១៦៦ ដល់ ១៧៤

 34

ឧទ្ទាននៃឧប្បាទ សំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី ចក្ខុ​១   រូប ១  វិញ្ញាណ១   ផស្សៈ១   វេទនា ១   សញ្ញា ១ 

ចេតនា ១  តណ្ហា១ ​ធាតុ១   ខន្ធ១   ត្រូវ ជា ១០។

 

 34

កិលេសសំយុត្ត

១៧៤ ដល់ ១៨០

 34

ឧទ្ទាននៃកិលេសសំយុត្តនេះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី ចក្ខុ​១   រូប ១   វិញ្ញាណ១  ផស្សៈ១  វេទនា១   សញ្ញា ១

 ចេតនា ១  តណ្ហា១    ​ធាតុ១   ខន្ធ១  ត្រូវ ជា ១០។

 

 34

សារីបុត្ត សំយុត្ត

១៨១ ដល់ ១៩២

 34

ឧទ្ទាននៃសារីបុត្តសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពីបឋមជ្ឈានប្រកបដោយវិវេក ១

 

 34

ទុតិយជ្ឈាន មិនមាន វិតក្កៈ ១

 

 34

តតិយជ្ឈានប្រាសចាក បីតិ ១

 

 34

ចតុត្ថជ្ឈាន ប្រកបដោយ ឧបេក្ខា ១

 

 34

អាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន ១

 

 34

វិញ្ញាណញ្ចយតនជ្ឈាន១

 

 34

អាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន ១

 

 34

នេវសញ្ញា នាសញ្ញា យតនជ្ឈាន ១

 

 34

សញ្ញាវេទយិតនិរោធ ជាគម្រប់ ៩

 

 34

គម្រប់ ១០ និង រឿង សុចិមុខីបរិព្វាជិកា ។

 

 34

នាគសំយុត្ត

១៩៣​ ដល់ ២០៣

 34

ឧទ្ទានក្នុងនាគសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពីកំណើតនាគសុទ្ធ ១

 

 34

កំណើតនាគប្រសើរជាងគ្នាជាលំដាប់ ១

 

 34

នាគរក្សាឧបោសថ មាន ៤ លើក

 

 34

បុគ្គលនោះបានឮ កំណើតនាគ មាន ៤ លើក

 

 34

ឧបការទានមាន៤លើក ដែលទ្រង់ប្រកាសល្អហើយ ដោយរឿងនាគ។

 

 34

សុបណ្ណសំយុត្ត

២០៤ ដល់ ២០៩

 34

ឧទ្ទានក្នុងសុបណ្ណសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី កំណើតគ្រុឌសុទ្ធ ១

 

 34

គ្រុឌឆាបនាគ បាន ១

 

 34

បុគ្គលធ្វើអំពើទាំងពីរ មាន ៤ លើក

 

 34

ឧបការទានមាន៤លើក ដែលទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយរឿងគ្រុឌ ។

 

 34

គន្ធព្វកាយសំយុត្ត

២១០  ដល់ ២១៩

 34

ឧទ្ទាននៃគន្ធព្វកាយសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី គន្ធព្វកាយិកទេវតាសុទ្ធ ១  

 

 34

សុចរិត ១

 

 34

អ្នកឲ្យទាន ១០ ពួកដទៃទៀត

 

 34

និង ឧបការទាន ១០ ដែលឲ្យកើតជា គន្ធព្វកាយិកទេវតា ដែលទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយ ប្រពៃ ។

 

 34

វលាហកសំយុត្ត

២២០ ដល់ ២២៧

 34

ឧទ្ទានក្នុងវលាហកសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពីការសំដែង នូវទេវតាជាពួក វលាហកៈ ១

 

 34

បុគ្គល ៥ ពួកប្រព្រឹត្តសុចរិត​១

 

 34

ឧបការទាន ៥ លើក

 

 34

សីតវលាហកៈ ១

 

 34

ឧណ្ហវលាហកៈ ១

 

 34

អព្ហវលាហកៈ ១

 

 34

វាត វលាហកៈ ១

 

 34

វស្សវលាហកៈ ១

 

 34

វច្ឆគោត្តសំយុត្ត

២២៨ ដល់ ២៤០

 34

នេះជាឧទ្ទាននៃវច្ឆគោត្តសំយុត្ត គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី ការមិនដឹង ១

 

 34

ការមិនឃើញ ១

 

 34

ការមិនត្រាស់ដឹង​១

 

 34

ការមិនត្រាស់ដឹងតាម​១

 

 34

ការមិនចាក់ធ្លុះចំពោះ ១

 

 34

ការមិនកំណត់​១

 

 34

ការមិនចូលទៅកំណត់​១

 

 34

ការមិនសំឡឹងលៃលក ១

 

 34

ការមិនពិចារណា ១

 

 34

ការមិនធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ១

 

 34

សមាធិសំយុត្ត

២៤១ ដល់ ២៦៦

 34

ឧទ្ទានក្នុងសមាធិសំយុត្តនោះ គឺ ៖

 

 34

និយាយអំពី សមាធិ ១

 

 34

ការចូល សមាធិ ១

 

 34

ការ​តំកល់នូវសមាធិ ១

 

 34

ការចេញចាកសមាធិ ១

 

 34

ការធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ ស្រួលក្នុង​សមាធិ ១

 

 34

អារម្មណ៍ក្នុងសមាធិ ១

 

 34

គោចរក្នុងសមាធិ ១

 

 34

ការកសាងសមាធិ ១

 

 34

ធ្វើដោយគោរពក្នុងសមាធិ ១

 

 34

ធ្វើឲ្យរឿយៗក្នុងសមាធិ​១

 

 34

ទាំងធ្វើឲ្យសប្បាយក្នុងសមាធិ ១  

 

 34

​​****************************   ចប់ ភាគ ៣៤  ****************************