- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (សៀវភៅបិដក លេខ : 019)

សូមចុចលើពាក្យ   Matika  

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០១៩ សូមចុចលើពាក្យ  ឆដ្ឋភាគ ១៩    

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ បាដិកវគ្គ ឆដ្ឋភាគ ១៩

​(ព.. ២៥០៣)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ​

លក្ខណសូត្រ ទី ៧

 019

ពោលអំពី លក្ខណៈ៣២ប្រការ

 019

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

 019

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

២១

 019

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

២៥

 019

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

២៧

 019

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៣៧

 019

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៤១

 019

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៤៣

 019

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៥៧

 019

គាថាសំដែងអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះតថាគត

៥៩

 019

ពោលអំពី ការកសាងបុព្វកម្ម នៃព្រះ​តថាគត

៦៥

 019

សិង្គាលកសូត្រទី៨

៦៧

 019

កម្មក្កិលេស៤យ៉ាង

៦៩

 019

ពោលអំពើអបាយមុខ​៦​យ៉ាង

៧១

 019

បុគ្គលមិនមែនជាមិត្ត  ៤ពួក​​        

៧៩

 019

មិត្ត៤​ពួកដែលមានសន្តាន ល្អ

៨១

 019

និគមគាថា

៨៣

 019

ទិសទាំង៦   និយាយអំពីទិស ទិសខាងត្បូង

៨៥

 019

ទិសទាំង៦ និយាយអំពីទិស ខាងជើង

៨៧

 019

ទិសទាំង៦ និយាយអំពីទិស ខាងលើ

៨៩

 019

និយាយអំពីទិស ទិសខាងក្រោម និង​ខាងលើ

៩១

 019

សេចក្តីសរសើនៃសិង្គាលកមាណព    និងការដល់នូវសរណគមន៍

៩៣

 019

អាដានាដិយសូត្រទី៩

៩៤

 019

​រឿងមហារាជទាំង​៤

៩៥

 019

គាថា នមស្សការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ

៩៧

 019

ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យ មានរស្មីក្លៀវក្លា

៩៩

 019

​វិរុឡ្ហមហារាជគង់ក្នុងទិសខាងត្បូង

១០១

 019

​ដំណើរ រះនៃព្រះអាទិត្យមានរស្មីក្លៀវក្លា

១០៣

 019

និយាយ​អំពីឧត្តរកុរុទ្វីប ជាដើម

១០៥

 019

និយាយ​អំពី យានដំរី ជាដើម

១០៧

 019

ការរក្សាទាក់ទងដោយអាជានា ជានគរ

១០៩

 019

ពួកអមនុស្សមានយក្ខជាដើម

១១៥

 019

ពោលអំពីរៀងរ៉ាវនៃស្តេចធំទាំង៤

១១៧

 019

សង្គីតិសូត្រ ទី១០

១២៣

 019

ព្រះមានព្រះភាគស្តេច ចូលទៅកាន់សណ្ឋាគារស្ថាន

១២៥

 019

ការធ្វើមរណកាលនៃនិគ្គណ្ឋនាដបុត្រ

១២៧

 019

ពោលអំពីព្រហ្មចរិយធម៌ដែលតាំងនៅស្ថិតស្ថេរ

១២៩

 019

ពួកធម៌ពីរៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៣១

 019

 ពួកធម៌បីៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៣៥

 019

ពួកធម៌បួនៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៤៧

 019

ពួកធម៌ប្រាំៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៧៣

 019

ពួកធម៌ប្រាំមួយៗដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

១៩៣

 019

ពួកធម៌ប្រាំពីរៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២០៩

 019

ពួកធម៌ប្រាំបីៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២១៥

 019

ពួកធម៌ប្រាំបួនៗដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២៣៣

 019

ពួកធម៌ដប់ៗ ដែលរាប់ចូលក្នុង ការសង្គាយនា

២៤៣

 019

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រទានសាធុការ

២៥៣

 019

ទសុត្តរសូត្រ ទី ១១

២៥៤

 019

 ប្រភេទនៃធម៌ មួយៗ 

២៥៥

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ពីរៗ

២៥៧

 019

ប្រភេទនៃធម៌ បីៗ

២៥៩

 019

ប្រភេទនៃធម៌ បួនៗ

២៦៣

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំៗ

២៦៧

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំមួយៗ

២៧៩

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំពីរៗ

២៩៥

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំបីៗ

៣០៥

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ប្រាំបួនៗ

៣២៩

 019

ប្រភេទនៃធម៌ ដប់ៗ

៣៤១

 019

ឧទ្ទានគាថា

៣៥៧

 019