- ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា(*)(លេខសៀវភៅបិដក : 036)

សូមចុចលើពាក្យ  Matika 

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៣ សូមចុចលើពាក្យ អដ្ឋមភាគ ៣៦     ។                          

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

 សុត្តន្តបិដក សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ

អដ្ឋមភាគ ៣៦

​(ព.. ២៥០៦)

(*)  ជាបញ្ជីមាតិកា ថ្មី ចម្លងពីអត្ថបទទាំងឡាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ។


មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

   សៀវភៅលេខ

វេទនាសំយុត្ត

 

036

បឋមកសគាថវគ្គ

036

ឧទ្ទាននៃបឋមកសគាថវគ្គ នោះគឺ ៖

១ ដល់ ២៩

036

-និយាយអំពីពុទ្ធសាវកមានចិត្តតាំងមាំ ១

 

036

-អំពីសុខវេទនា​១

 

036

-អំពីការលះបង់រាគានុស័យ ជាដើម​១

 

036

-អំពីបាតាលមានក្នុងមហាសមុទ្រ ១

 

036

-អំពីការឃើញសុខវេទនា ថាជាទុក្ខ​ជាដើម​១

 

036

-អំពី សុខវេទនា ជាដើម ប្រៀបដោយសរ​ ១

 

036

-អំពីព្រះដ៏មានព្រះភាគស្តេចចូលទៅកាន់  គិលានសាលាមាន ២ លើក

 

036

-អំពី វេទនា ៣ ជារបស់មិនទៀង​ជាដើម​ ១

 

036

-អំពី វេទនា ៣ មានផស្សៈ ជាមូល ១ ។

 

036

រហោគតវគ្គ

៣០

036

ឧទ្ទាននៃរហោគតវគ្គនោះគឺ ៖

៣០​ ដល់ ​៥៩

036

និយាយអំពីភិក្ខុសម្ងំនៅក្នុងទីស្ងាត់ ១

 

036

និយាយអំពីខ្យល់បក់ទៅក្នុងទិស មាន​២ លើក

 

036

និយាយអំពីផ្ទះសំណាក់ ១

 

036

អំពីព្រះអានន្ទទូលសួរ អំពីវេទនា មាន​២ លើក

 

036

អំពីភិក្ខុច្រើនរូប មាន​២ លើក

 

036

អំពីជាងឈើឈ្មោះកង្កៈ ១

 

036

អំពីវេទនា មាន​២ ជាដើម ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយ ១ ។

 

036

អដ្ឋសតបរិយាយវគ្គ

៦១

036

ឧទ្ទាននៃអដ្ឋសតបរិយាយវគ្គនោះគឺ ៖

៦១​ ដល់ ៨១

036

ពោលអំពី សិវកបរិព្វាជក​១

 

036

អំពីព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងធម្មបរិយាយ មាន​ មួយរយប្រាំបី ១

 

036

អំពីភិក្ខុមួយរូបទូលសួរព្រះអង្គ ១

 

036

អំពីកាលមុនដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹង ១

 

036

អំពីញាណកើតឡើងដល់ព្រះអង្គ​១

 

036

អំពីសម្ពហុលភិក្ខុ ១

 

036

អំពីសមណព្រាហ្មណ៍ មាន​៣​លើក

 

036

អំពីវេទនាសុទ្ធ ១

 

036

អំពីបីតិប្រកបដោយអាមិស និង ប្រាសចាកអាមិស ១ ។

 

036

ចប់ វេទនា សំយុត្ត ។

 

036

មាតុគាមសំយុត្ត

៨២

036

បេយ្យាលវគ្គ

៨២

036

ឧទ្ទាននៃបេយ្យាលវគ្គនោះគឺ ៖

៨២​ ដល់ ​៩៤

036

និយាយអំពីមាតុគ្រាមជាទីពេញចិត្ត និង មិនជាទីពេញចិត្ត របស់បុរស ២លើក

 

036

អំពីអាវេណិកទុក្ខ ១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយធម៌ ៣ យ៉ាង ១

 

036

អំពីព្រះអនុរុទ្ធ ១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមក្រោធ ១

 

036

ចងគំនុំ ១

 

036

ច្រណែន ១

 

036

កំណាញ់ ១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្តី ១

 

036

ទ្រុស្តសីល ១

 

036

ជាអ្នកមិនចេះដឹង ១

 

036

មានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ១

 

036

ភ្លេចស្មារតី ១

 

036

វេរា​៥​ យ៉ាង ១ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយក្នុងកណ្ហបក្ខ

(ចំណែកខ្មៅ)  ចំពោះព្រះអនុរុទ្ធ 

 

036

អំពីមាតុគ្រាមមិនក្រោធ ១  មិនមានការចងគំនុំ​១  មិនមានសេចក្តីច្រណែន ១   មិនមានសេចក្តីកំណាញ់ ១   មិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្តី ១    មានសីល ១

ជាអ្នកចេះដឹងច្រើន១   មានសេចក្តីព្យាយាម ១  មានសតិ ១   មានសីល

ប្រាំ ១     ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយទុកក្នុង សុក្កបក្ខ

(ចំណែក ស) ចំពោះព្រះ អនុរុទ្ធ ។

 

036

មាតុគ្គាមពលវគ្គ

៩៦

036

ឧទ្ទាននៃមាតុគ្គាមបលវគ្គនោះគឺ ៖

៩៦ ដល់ ​១០៦

036

និយាយអំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយកម្លាំង ប្រាំ ជាអ្នកក្លៀវក្លា​១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមបង្គ្របប្តី​១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមគ្របសង្កត់ប្តី ១

 

036

អំពីមាតុគ្រាមប្រកបដោយអង្គ ១

 

036

អំពីពួកញាតិឲ្យមាតុគ្រាមវិនាសជាគំរប់ប្រាំ ១

 

036

អំពីហេតុ ១

 

036

អំពីស្ថានពីរលើក

 

036

អំពីមាតុគ្រាមក្លៀវក្លា ១

 

036

អំពីអរិយសាវិកាចំរើនដោយសេចក្តី ចំរើ​ន ១  រួមត្រូវជា ១០ ។

 

036

ជម្ពុខាទកសំយុត្ត

១០៨

036

ឧទ្ទាននៃជម្ពុខាទកសំយុត្តនោះគឺ ៖

១០៨​ ដល់ ១២៧

036

និយាយអំពី ព្រះនិព្វាន​១

 

036

អំពីព្រះ អរហន្ត ១

 

036

អំពីធម្មវាទីបុគ្គល ១

 

036

អំពីប្រព្រឹត្តព្រហ្មណ៍ចរិយៈដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ១

 

036

អំពីការដកដង្ហើមចេញ ១

 

036

អំពីការដកដង្ហើមចេញ ដ៏ឧត្តម ១

 

036

អំពី វេទនា១   អំពីអាសវៈ១    អំពីអវិជ្ជា១   អំពីតណ្ហា១  អំពីឧឃៈ១ 

 

036

អំពីឧបាទាន១   ​​​អំពីភព១   អំពីទុក្ខ១   អំពីសក្កាយ១  អំពីសេចក្តី

ត្រេកអរ  ដែលបុព្វជិតធ្វើបានដោយកម្រ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ១ ។

 

036

សាមណ្ឌកសំយុត្ត

១២៨ ដល់ ១៣០

036

មោគ្គល្លានសំយុត្ត

១៣១​

036

ឧទ្ទាននៃមោគ្គល្លានសំយុត្តនោះគឺ ៖

១៣១​​ ដល់ ១៧៣

036

និយាយអំពីឈានដែលប្រកបដោយវិតក្ក១

 

036

អំពីឈានដែល មិនមាន​វិតក្ក១

 

036

អំពីការសោយសេចក្តីសុខដោយកាយ​១

 

036

អំពីកិរិយានៅព្រងើយកន្តើយ១

 

036

អំពីអាកាសានញ្ចាយតនជ្ឈាន១

 

036

អំពីវិញ្ញាណញ្ចាយតនជ្ឈាន១

 

036

អំពីអាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈាន១

 

036

អំពីនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន១

 

036

អំពីចេតោសមាធិ មិនមាននិមិត្ត១

 

036

អំពីសក្កទេវានមិន្ទ១

 

036

អំពីចន្ទនទេវបុត្ត (ជាដើម) ១   រួបរួមជា ១១ ។

 

036

ចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្ត

១៧៤

036

ឧទ្ទាននៃចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្តនោះគឺ ៖

១៧៤​ ដល់  ២២៦

036

និយយអំពីសញ្ញោជនៈ១

 

036

ព្រះឥសិទត្ត ២ លើក  ព្រះមហកៈ១    ព្រះកាមភូ១    ព្រះកោទត្ត១

និគ្គណ្ឋនាដបុត្ត១    អចេលកស្សប១    ចិត្តគហបតិឈឺ១ ។

 

036

គាមណិសំយុត្ត

២២៧

036

ឧទ្ទាននៃគាមណិសំយុត្តនោះគឺ ៖

២២៧  ដល់ ៣៤៩

036

និយាយអំពីចណ្ឌគាមណី១

 

036

អំពីតាលបុត្តគាមណី១

 

036

អំពីយោធាជីវគាមណី១

 

036

អំពីហត្ថារោហគាមណី១

 

036

អំពីអស្សារោហគាមណី១

 

036

អំពីពួកព្រាហ្មណ៍ស្រុកបច្ឆាភូមិ១

 

036

អំពីការសម្តែងធម៌១

 

036

អំពីការពិចារណា១

 

036

អំពីសេចក្តីអនុគ្រោះត្រកូល១

 

036

អំពីបណិចូឡកគាមណី១

 

036

អំពីគន្ធគាមណី១

 

036

អំពីរាសិយគាមណី១

 

036

អំពីបាដលិយគាមណី១ ។

 

036

អសង្ខតសំយុត្ត

៣៥០

036

បឋមវគ្គ

៣៥០

036

ឧទ្ទាននៃអសង្ខតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៥០​​ ដល់  ៣៥៣

036

និយាយអំពីកាយគតាសតិ១

 

036

សមថៈ និងវិបស្សនា១

 

036

សមាធិដែលប្រកបដោយវិតក្កៈជាដើម១

 

036

សមាធិមានសុញ្ញតសមាធិជាដើម១

 

036

សតិបដ្ឋាន១

 

036

សម្មប្បធាន១

 

036

ឥទ្ធិបាទ១

 

036

ឥន្ទ្រិយ១   ពលៈ១   ពោជ្ឈង្គៈ១    ជា១១  និង អដ្ឋង្គិកមគ្គ

ហៅថា ឧទ្ទាន នៃ   អសង្គតសំយុត្តនោះ 

 

036

អសង្ខតសំយុត្ត

៣៥៤

036

ទុតិយវគ្គ

៣៥៤

036

ឧទ្ទាននៃអសង្ខតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៥៤  ដល់ ៣៧៥

036

និយាយអំពី អសង្ខតធម៌ ១

 

036

ធម៌មិនបង្អោនទៅរក រាគាទិកិ្កលេស១

 

036

ធម៌មិនមាន អាសវៈ១

 

036

ធម៌ពិត​១

 

036

ត្រើយគឺព្រះនិព្វាន ១

 

036

ធម៌ល្អិត១   ធម៌ដែលសត្វ ឃើញដោយកម្រក្រៃពេក១

ធម៌មិនចាស់គ្រាំគ្រា១   ធម៌ទៀងទាត់១    ធម៌មិនវិនាស១ 

ធម៌ដែលមើលមិនឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណ១

ធម៌គ្មានដំណើរយឺតយូរ១   ធម៌ស្ងប់១ ។

 

036

ធម៌មិនស្លាប់១   ធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លា១     សិវធម៌ (ធម៌ជាទីសម្រាន្ត) ១

ធម៌ជាទីក្សេម១   ធម៌ជាទីក្ស័យតណ្ហា១  ធម៌ជាទីអស្ចារ្យ១

ធម៌មិនធ្លាប់មាន១    សេចក្តីមិនអន្តរាយ១   ធម៌មិនមានអន្តរាយ១

និព្វាន១  នេះព្រះសុគតទ្រង់សម្តែងទុកហើយ ។

 

036

ធម៌មិនមានព្យាបាទ១    ធម៌ប្រាសចាកតម្រេក១   ធម៌បរិសុទ្ធ១

ធម៌ជាទីផុតចាកកិលេស១   ធម៌មិនមានអាល័យ១ ​ ធម៌ជាទីពឹង១

ធម៌ជាទីពួន១   ធម៌ជាទីការពារ១ ធម៌ជាទីរឭក១ 

ធម៌ជាទីប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខ ១ ។

 

036

អព្យាកតសំយុត្ត

៣៧៦

036

ឧទ្ទាននៃអព្យាកតសំយុត្តនោះគឺ ៖

៣៧៦ ដល់ ៤៤០

036

ពោលអំពីនាងខេមាថេរី១

 

036

អំពិអនុរាធត្ថេរ១

 

036

អំពីព្រះសារីបុត្ត មាន ៣ លើក

 

036

អំពីព្រះមហាកោដ្ឋិត១

 

036

អំពីព្រះមហាមោគ្គល្លាន១

 

036

អំពីវច្ឆគោត្តបរិព្វាជក១

 

036

អំពីពួកសមណព្រាហ្មណ៍ប្រជុំគ្នា ក្នុង កុតុហលសាលា១

 

036

អំពីព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុ១

 

036

អំពីព្រះសភិយកច្ចានៈ១  ជាគំរប់ ១១ ។

 

036

ឧទ្ទាននៃសឡាយតនវគ្គនោះគឺ ៖

៤៤០

036

សឡាយតនសំយុត្ត១   វេទនាសំយុត្ត១    មាតុគ្គាមសំយុតុត១

ជម្ពុខាទកសំយុត្ត១  សាមណ្ឌកសំយុត្ត១   មោគ្គល្លានសំយុត្ត១

ចិត្តគហបតិបុច្ឆាសំយុត្ត១    គាមណិសំយុត្ត១   អសង្ខតសំយុត្ត១

អព្យាកតសំយុត្ត១  រួម ជា ១០ ៕

 

036