ដើម្បីអាន សន្លឹក ចង្អុល​ប្រាប់មាតិកា (លេខសៀវភៅបិដក : 080)

សូមចុចលើពាក្យ    Matika

- ដើម្បីអាន សៀវភៅបិដកលេខ ០៨០ សូមចុចលើពាក្យ បឋមភាគ៨០

- ដើម្បីអាន អត្ថបទណាមួយ សូមរកលេខទំព័រ ដែលមាននៅក្នុងជួរ

លេខ​ទំព័រ ឬនៅក្នុងចន្លោះ ពីទំព័រ (ក)  ទៅដល់ ទំព័រ (ខ) នៃសៀវភៅនេះ។

******************************************************************************

     អភិធម្មបិដក

វិភង្គ

បឋមភាគ៨០

​(ព.. ២៥០៧)

 

មាតិកា

លេខ​ទំព័រ

សៀវភៅលេខ

ខន្ធវិភង្គ

 

80

សុត្តន្តភាជនីយ

80

អភិធម្ម ភាជនីយ

២៤

80

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១០៥

80

អាយតនវិភង្គ

 

80

សុត្តន្តភាជនីយ

១២៧

80

អភិធម្ម ភាជនីយ

១២៨

80

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៣០

80

ធាតុវិភង្គ

 

80

សុត្តន្តភាជនីយ

១៥២

80

អភិធម្ម ភាជនីយ

១៦៣

80

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

១៧០

80

សច្ចៈវិភង្គ

 

80

សុត្តន្តភាជនីយ

១៩៤

80

អភិធម្ម ភាជនីយ

២១១

80

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២២៦

80

ឥន្ទ្រិយវិភង្គ

 

80

អភិធម្ម ភាជនីយ

២៤៧

80

បញ្ហាបុច្ឆកៈ

២៥២

80